Uradni list

Številka 199
Uradni list RS, št. 199/2020 z dne 28. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 199/2020 z dne 28. 12. 2020

Kazalo

3620. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2021, stran 10189.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A), 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE) ter 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 14. redni seji dne 22. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2021 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2021 tako, da se glasi:
»Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Spremembe proračuna 2021 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.928.117
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.708.602
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.294.941
700
 
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
6.342.846
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
718.995
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
233.101
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.413.661
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
860.028
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
19.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
52.500
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
61.200
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
420.933
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
999.846
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
200.602
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
799.244
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
50.000
730
 
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
50.000
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.169.668
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.549.436
741
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
620.233
78
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.927.601
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.335.876
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
826.948
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
131.843
402
 
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
2.242.730
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
14.355
409
 
REZERVE
110.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.108.683
410
 
SUBVENCIJE
66.000
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.524.470
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
208.614
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.309.598
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.980.890
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.980.890
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
502.152
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
265.000
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
247.152
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.999.484
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.870.000
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.870.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
370.516
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
370.516
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–500.000
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.)
1.499.484
 
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
1.999.484
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020
500.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ribnica.«
2. člen 
Spremeni se 20. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2021, in sicer tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 1.870.000,00 eurov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.
Št. 410-0157/2020
Ribnica, dne 22. decembra 2020
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina