Uradni list

Številka 199
Uradni list RS, št. 199/2020 z dne 28. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 199/2020 z dne 28. 12. 2020

Kazalo

3619. Odlok o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice, stran 10188.

  
Na podlagi 3., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 158/20), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13 in 107/20) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 15. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice 
1. člen 
Tretji odstavek 3. člena Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13 in 76/15) se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kot vzdrževanje objektov, opreme in naprav ter omrežja javne razsvetljave in drugih objektov se v smislu javne službe šteje redno vzdrževanje in se obseg vzdrževanja v posameznem letu določi z letnim programom javne službe.«
2. člen 
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Koncesionar mora kot pogoj za veljavnost koncesijske pogodbe v roku, ki je določen v razpisni dokumentaciji, skleniti ustrezno zavarovanje za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni podizvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam, in sicer zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti v višini 25 % od letne vrednosti koncesijske storitve, in sicer za škodo, ko jo povzroči Občini Brežice z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe nastane uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki nastane iz objektivne odgovornosti za stvar. Zavarovanje mora biti sklenjeno ves čas trajanja koncesijskega razmerja. Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Brežice. Škoda zaradi nerednega ali nevestnega opravljanja javne službe obsega tudi stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izvajalca javne službe, ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega interventnega zagotavljanja storitev javne službe, če pride do prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja.«
3. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za posege v objekte, naprave in opremo gospodarske javne infrastrukture javne službe ter v njihov varovalni pas je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa. Pristojni organ izdaja tudi mnenja, soglasja in projektne pogoje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.
(2) Po posegu je potrebno vrniti infrastrukturo v prvotno stanje. Kolikor po pozivu prvotno stanje ni vzpostavljeno, ga vzpostavi občina na stroške imetnika dovoljenja.«
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0015/2015
Brežice, dne 18. decembra 2020
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina