Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020

Kazalo

3466. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021, stran 9827.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 21. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Proračun sestavljajo:
– splošni del,
– posebni del in
– načrt razvojnih programov 2021–2024.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov, kot jih določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov, kot jih določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu določa v naslednjih zneskih:
v EUR
Skupina / Podskupina kontov
Proračun leta 2021
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.930.338,59
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
9.307.545,89
70
DAVČNI PRIHODKI
4.728.717,44
700
Davki na dohodek in dobiček
3.581.591,00
703
Davki na premoženje
1.079.826,44
704
Domači davki na blago in storitve
67.300,00
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.578.828,45
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.764.728,45
711
Takse in pristojbine
3.000,00
712
Denarne kazni
22.700,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
963.300,00
714
Drugi nedavčni prihodki
825.100,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
604.500,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.500,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
602.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.018.292,70
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
801.513,24
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
216.779,46
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.186.793,52
40
TEKOČI ODHODKI
3.328.819,75
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
920.976,35
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
145.322,44
402
Izdatki za blago in storitve
2.231.520,96
403
Plačila domačih obresti
11.000,00
409
Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.623.660,33
410
Subvencije
114.244,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
345.500,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
271.517,00
413
Drugi tekoči domači transferi
1.892.399,33
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.132.993,44
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.132.993,44
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
101.320,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
26.520,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
74.800,00
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–256.454,93
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
24.838,89
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.838,89
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
24.838,89
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSIH DELEŽEV (IV.–V)
–24.838,89
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
25.355,00
50
ZADOLŽEVANJE
25.355,00
500
Domače zadolževanje
25.355,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
422.307,26
55
ODPLAČILA DOLGA
422.307,26
550
Odplačila domačega dolga
422.307,26
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–678.246,08
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.)
–396.952,26
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
256.454,93
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
790.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, kot jih določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in programski projekti. Projekti predstavljajo enkratna in neponovljiva dejanja (predvsem investicije), ki s svojo izvedbo neko začetno stanje spremenijo v končno stanje in zato uporabijo resurse (ljudi, čas in denar). V programske projekte se združuje zaključeno število znanih investicijskih aktivnosti kot so na primer programi nakupa osnovnih sredstev, programi investicijskega vzdrževanja in podobno.
Načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti usklajen s splošnim in posebnim delom proračuna tekočega leta.
V kolikor občinski svet sprejme proračun za dve leti, mora biti načrt razvojnih programov tekočega leta usklajen tudi s splošnim in posebnim delom proračuna za naslednje leto.
V kolikor občinski svet sprejme proračun za dve leti, mora biti načrt razvojnih programov za naslednje leto usklajen s splošnim in posebnim delom proračuna za tekoče leto in s splošnim in posebnim delom proračuna za naslednje leto.
Projekti, ki se financirajo iz več proračunov (na primer državnega in občinskega), morajo biti v vseh načrtih razvojnih programov (državnem in občinskem) prikazani enako, z zrcalno sliko virov sredstev (kaj so proračunski in kaj ostali viri).
Posebni del proračuna razvrščen po programski klasifikaciji do ravni proračunskih postavk in kontov, kot jih določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu ter načrt razvojnih programov 2021–2024 sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna do ravni kontov, kot jih določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu, objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in zakonom, ki ureja izvrševanje proračunov ter podzakonskimi predpisi, izdanimi na njuni podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke in konta.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki od požarne takse, najemnina za lokalno gospodarsko infrastrukturo, komunalni prispevek, turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo, koncesijska dajatev – gospodarjenje z divjadjo, koncesijska dajatev – posek in prodaja lesa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest ter transferna sredstva iz državnega in evropskega proračuna za sofinanciranje posameznih projektov.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Med izvrševanjem proračuna se lahko v okviru sprejete proračunske postavke uporabijo novi konti in podkonti, ki jih določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za prihodke ali odhodke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče ustrezno predvideti glede na ekonomsko klasifikacijo.
Župan sme na predlog neposrednega uporabnika prerazporediti pravice porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami in konti v okviru področja proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna o polletni realizaciji in s predlogom zaključnega računa poroča občinskemu svetu o prerazporeditvah pravic porabe, veljavnem proračunu za leto 2021 in realizaciji proračuna za leto 2021.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo (prevzame obveznost s pogodbo) za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe v sprejetih proračunih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(potrjevanje investicijske dokumentacije ter spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan na predlog neposrednega proračunskega uporabnika potrjuje investicijsko dokumentacijo, kadar je skupna vrednost projekta do 500.000 EUR ter potrjuje investicijsko dokumentacijo, potrebno za prvo fazo prijave na razpise za sofinanciranje projektov. Župan o tem poroča občinskemu svetu, pri polletnem poročilu o realizaciji proračuna in zaključnem računu.
Župan lahko spreminja vrednost projektov in programskih projektov v načrtu razvojnih programov. Spremembe projektov in programskih projektov, katerih vrednost se spremeni za več kot 30 %, mora predhodno potrditi občinski svet. Za projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora skladno s predpisi spremembo investicijske dokumentacije predhodno potrditi pristojni organ občine.
Župan lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika odobri spremembo proračunskih virov posamezne postavke v NRP v obsegu skupnega zneska proračunskih sredstev postavke, v kolikor to ne vpliva na uravnoteženost sprejetih proračunov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrsti v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva je oblikovana kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 110.000,00 EUR in v letu 2021 ostane nespremenjena.
Župan lahko na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, samostojno odloča o porabi do 30.000,00 EUR sredstev proračunske rezerve za posamezni namen, ter o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
O porabi sredstev proračunske rezerve v višini nad 30.000,00 EUR za posamezen namen na predlog župana odloča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan na obrazložen predlog občinske uprave odpiše dolžniku dolg (deloma ali v celoti) do višine 1.000,00 EUR, če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek. Župan z odpisom dolgov seznani občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 25.355,00 EUR v skladu z 10.a členom ZFO-1.
Občina se lahko zadolži za naslednje investicije: 041367 Ureditev Opekarniške ulice do višine 25.355,00 EUR.
Občina se v letu 2021 lahko likvidnostno zadolži skladno z 10.a členom ZFO-1 višine 200.000,00 EUR.
Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo skladno z 10.c členom ZFO-1 do višine 1.500.000,00 EUR.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2021 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.
12. člen 
(začasno financiranje v letu 2022) 
Če bo v letu 2022 potrebno začasno financiranje, se v obdobju začasnega financiranja Občine Šempeter - Vrtojba, uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.
Št. 410-29/2020-6
Šempeter pri Gorici, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti