Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2020 z dne 23. 12. 2020

Kazalo

3423. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP NG_7, stran 9654.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena in 129. člena, ter 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni seji dne 22. 10. 2020 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP NG_7 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako NG_7, ki se vodi z identifikacijsko številko 1721 v zbirki prostorskih aktov.
2. člen 
Dovoli se individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta – Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16), na zemljišču parc. št. 2564/7 in 2564/8 k.o. 1724-Brezovica tako, da se:
– določba v razdelku »Oblikovanje zunanje podobe objekta« tabeli »G« v 60. členu delno ne upošteva in se dopusti streho v naklonu 20°.
– določba 58. člena OPN (vrste dopustnih gradenj) v četrtem odstavku in se dovoli dozidave in nadzidave v bruto tlorisni velikosti do 70 % osnovnega objekta.
– določbi 108. člena OPN v tabeli »1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost« v razdelku »Vrsta objektov« doda možnost izgradnje tri- in več stanovanjskih stavb (11220) in trgovskih stavb (12301) po CC-SI in v razdelku »Tip zazidave« pa doda možnost izgradnje svojstvenega objekta (G) z streho v naklonu 20°.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 18/20
Brezovica, dne 23. oktobra 2020
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 

AAA Zlata odličnost