Uradni list

Številka 191
Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020

Kazalo

3364. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami, stran 9534.

  
Na podlagi 56. in 75. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01, 71/04, 53/05, 60/06, 63/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-L), 16. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP), 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 20/11) in 15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 10. redni seji dne 21. 10. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa upravičence do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami, določanje zneskov povračila, postopke za uveljavljanje pravic do povračila ter način izplačevanja sredstev za povračilo stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami iz proračuna Občine Dobje.
2. člen 
(upravičenci do povračila stroškov) 
Upravičenci do povračila sredstev po tem pravilniku so:
– starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami ter otroci s posebnimi potrebami, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Dobje,
– starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole,
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v predšolske programe in jim povračila stroškov prevoza iz kraja stalnega prebivališča do kraja vrtca ni mogoče zagotoviti v skladu z zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v program srednješolskega izobraževanja.
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali višino povračila, o tem takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni obvestiti občinsko upravo.
3. člen 
(določitev zneska povračila stroškov) 
Povračilo stroškov se določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od stalnega prebivališča do vrtca, šole oziroma vzgojno-izobraževalnega zavoda in nazaj. Povračilo se obračuna v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18) ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov (Uradni list RS, št. 76/08), ki se ne vštevajo v davčno osnovo in za vse dni pouka v mesecu, ko je otrok pouku oziroma vzgojno- izobraževalni dejavnosti dejansko prisostvoval.
Možno je tudi povračilo stroškov za mesečne vozovnice, če otrok s posebnimi potrebami lahko uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza. Občina lahko v dogovoru s starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami organizira poseben prevoz, namenjen samo prevozu teh otrok, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
Za mesec julij in avgust se povračilo stroškov prevoza ne izplačuje, razen če gre za otroka, ki obiskuje predšolski program ali če to izhaja iz odločbe o usmeritvi, glede na specifiko bolezni.
4. člen 
(postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov) 
Ob začetku šolskega leta ali po prejemu odločitve o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami oddajo starši oziroma skrbniki otroka s posebnimi potrebami Vlogo za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza za otroka s posebnimi potrebami.
Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza je potrebno vlogi obvezno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami ter potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto. Za vsako naslednje šolsko leto se vlogi priloži ob začetku šolskega leta potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto.
V primeru, da se vloga za povračilo stroškov prevoza otroka s posebnimi potrebami nanaša na predšolski oziroma srednješolski program otrok s posebnimi potrebami, odloči o upravičenosti do povračila stroškov župan, na podlagi utemeljenega predloga strokovne komisije občine. Strokovna komisija oblikuje predlog za odobritev povračila stroškov prevoza za predšolskega otroka oziroma srednješolca na podlagi mnenja strokovne komisije o usmerjanju in ostalih dokazil iz prvega odstavka tega člena. Strokovna komisija lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkažejo kot nujna za utemeljitev predloga.
Na podlagi popolne vloge oblikuje strokovna komisija občine predlog za odobritev povračila stroškov prevoza v šolo in domov, pogodbo o povračilu stroškov ter mesečne zahtevke za izplačilo na podlagi pogodbe.
Starši oziroma skrbniki otroka s posebnimi potrebami so dolžni vsak mesec do 10. oddati zahtevek za izplačilo za pretekli mesec, na katerega vpišejo dejansko število dni, ko je otrok prisostvoval pouku oziroma vzgojno-izobraževalni dejavnosti, potrjenega s strani organizacije v katero je vključen otrok. Strokovna komisija se lahko o resničnosti podatkov pozanima v vrtcu, šoli oziroma zavodu, ki ga otrok obiskuje.
Finančna sredstva se upravičencu dodelijo na podlagi podpisane pogodbe, v kateri se v skladu s tretjim členom tega pravilnika določi izračun povračila stroškov prevoza.
Sredstva se upravičencu nakazujejo mesečno na njihov osebni račun, in sicer najkasneje v roku 20 dni od prejema pravilno izpolnjenega in zahtevka za izplačilo.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020
Dobje, dne 21. oktobra 2020
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost