Uradni list

Številka 191
Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020

Kazalo

3355. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 9520.

  
Na podlagi drugega odstavka 18.c člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Pravilniku o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje določa zavezanca za označevanje, način označevanja in trajanje obveznosti označevanja vira sofinanciranja ukrepov, podukrepov ali operacij iz programa, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si), za izvajanje Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19 (UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je upravičenec do podpore iz ukrepa Naložbe v osnovna sredstva ali podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov agrarna skupnost v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti, je zavezanec za označevanje vira sofinanciranja predsednik agrarne skupnosti.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavezanec za označevanje vira sofinanciranja je vodilni partner, če gre za kolektivno naložbo:
– iz podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in je upravičenec do podpore skupina kmetov;
– iz podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov in je upravičenec do podpore skupina nosilcev dopolnilne dejavnosti ali skupina lastnikov gozdov.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) kot organ upravljanja iz PRP 2014–2020 v skladu s točko (a) drugega odstavka 65. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/872 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 204 z dne 26. 6. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU) in«.
3. člen 
V 3. členu se v četrtem odstavku prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– gre za ukrep Naložbe v osnovna sredstva, podukrep Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov ali podukrep Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo;
– podpora se dodeli za naložbe v ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme v okviru ukrepa Naložbe v osnovna sredstva, podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov ali podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo ter«.
V devetem odstavku se za besedo »pravilnika« črtata vejica in besedilo »če je na gradivu uporabljen tudi nacionalni ali občinski simbol«.
4. člen 
4. člen se črta.
5. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku na koncu druge alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– LAS in vodilni partner označita informacijsko in komunikacijsko gradivo v skladu s 13. členom tega pravilnika.«.
V drugem odstavku se na koncu druge alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– označijo informacijsko in komunikacijsko gradivo, za katero jim je dodeljena podpora, v skladu s 13. členom tega pravilnika.«.
6. člen 
V 6. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zavezanec za označevanje iz prejšnjega odstavka označi informacijsko in komunikacijsko gradivo v skladu s 13. členom tega pravilnika.«.
7. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. naziv ukrepa, podukrepa, operacije, projekta, namen podpore ali vrsta naložbe;«.
V drugem odstavku se za besedo »panoja« črtata vejica in besedilo »pri čemer morajo biti simboli iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka enake velikosti«.
V petem odstavku se črta druga alineja.
Dosedanje tretja do peta alineja postanejo druga do četrta alineja.
8. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku za besedilom »PRP 2014–2020« črtata vejica in besedilo »če se podpora dodeli na podlagi zbirne vloge«.
V drugem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– cilje in pričakovane rezultate ukrepa, podukrepa, operacije ali projekta;«.
V tretji alineji se besedilo »(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)« nadomesti z besedilom »(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development)«.
9. člen 
V 10. členu se črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
10. člen 
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrste informacijskih in komunikacijskih gradiv so:
1. tiskana gradiva (npr. knjižice, prospekti, bilteni, obcestni plakati, prispevki v tiskanih medijih, oglasi v tiskanih medijih, sporočila za javnost, gradiva usposabljanj in svetovanj),
2. elektronska gradiva (npr. e-publikacije, avdiovizualna gradiva, gradiva usposabljanj, svetovanj),
3. informativne table,
4. avdiovizualni material (npr. CD in DVD zgoščenke),
5. promocijski material (npr. majice, darilne vrečke, USB ključki, izdelki domače in umetnostne obrti oziroma rokodelski izdelki),
6. prispevki na radiu in televiziji (npr. oglasi, oddaje in serije).«.
V drugem odstavku se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. navedba organa, odgovornega za vsebino gradiva, in navedba MKGP kot organa upravljanja, pristojnega za izvajanje pomoči iz EKSRP, če gre za knjižice, prospekte in biltene iz 1. točke prejšnjega odstavka ali e-publikacije ter avdiovizualna gradiva iz 2. točke prejšnjega odstavka;«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če gre za tiskana gradiva iz 1. točke prvega odstavka tega člena ali elektronska gradiva iz 2. točke prvega odstavka tega člena, in je na naslovni strani gradiva uporabljen občinski simbol, se elementi označevanja iz drugega odstavka tega člena navedejo na naslovni strani gradiva, razen elementa označevanja iz 5. točke drugega odstavka tega člena, ki se lahko navede v kolofonu gradiva.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Če gre za informacijsko in komunikacijsko gradivo v tujem jeziku, se lahko elementi označevanja iz 2. in 5. točke drugega odstavka tega člena navedejo v tem jeziku.«.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-171/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-2330-0081
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti