Uradni list

Številka 191
Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020

Kazalo

3352. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 9506.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19 in 157/20) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici vrstice s šiframi C085, C086 in C223 spremenijo tako, da se glasijo:
»
C085
dodatek zaradi začasne razporeditve oziroma premestitve 
dodatki
0,20
peti odstavek 55. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) in tretji odstavek 85. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE); 
 
bruto urna postavka osnovne plače x število ur x faktor
X
1
1
C086
dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19
dodatki
0,30
prvi odstavek 56. člena ZZUOOP in 18. člen ZIUOPDVE; 
 
bruto urna postavka osnovne plače x število ur x faktor
X
1
1
C223
dodatek za delo v rizičnih razmerah
dodatki
0,65
30. člen ZSPJS, 11. točka prvega odstavka 39. člena KPJS in četrti odstavek 123. člena ZIUOPDVE; 
 
bruto urna postavka osnovne plače x število ur x faktor;
dodatek za delo v rizičnih razmerah se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za odsotnosti z dela od 28. novembra 2020 dalje
0, X
1
1
«. 
Za vrstico s šifro C225 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
C226
dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjev v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva
dodatki
0,65
125. člen ZIUOPDVE; 
 
bruto urna postavka osnovne plače x polovica ur rednega dela (A010) x faktor
dodatek za delo v rizičnih razmerah se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače
X
1
1
«. 
Vrstica s šifro D025 se črta.
V vrstici s šifro D026 se:
– v stolpcu »Faktor/vrednost« število »0,50« nadomesti s številom »0,30«;
– v stolpcu »Način izračuna« črta besedilo »1. in«.
Vrstici s šiframa G091 in H030 se spremenita tako, da se glasita:
»
G091
nadomestilo zaradi višje sile – varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza, zaprtje mej
nadomestilo v breme delodajalca
/
šesti odstavek 59. člena ZZUOOP in 22. člen ZIUOPDVE
v znesku 80 % osnove po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1
X
1
1
H030
nadomestilo v breme ZZZS v višini 80 %
usposabljanje za rehabilitacijo otroka, nega, sobivanje 
/
31. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 6. člen ZUJF, 98. člen ZIUOPDVE
v znesku refundira ZZZS
X
1
1
«. 
2. člen 
V 5. členu se v preglednici vrstica s šifro N spremeni tako, da se glasi:
»
N
vse vrste izplačil tipa N
15,505
6,36
0,14
0,10
8,85
6,56
0,0611
0,10
0,53
S9
S19
«. 
Vrstica s šifro N010 se črta.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-27/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-3130-0053
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost