Uradni list

Številka 191
Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 191/2020 z dne 18. 12. 2020

Kazalo

3351. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), stran 9506.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uradni list RS, št. 23/08) se za 4. členom dodata nova naslov poglavja in 4.a člen, ki se glasita:
»SPOROČANJE INFORMACIJ O SNOVEH V IZDELKIH 
4.a člen 
(1) V skladu s točko (i) prvega odstavka 9. člena Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3), zadnjič spremenjene z Delegiranim sklepom Komisije (EU) 2019/1597 z dne 3. maja 2019 o dopolnitvi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s skupno metodologijo in minimalnimi zahtevami glede kakovosti, da se zagotovi enotno merjenje stopenj odpadne hrane (UL L št. 248 z dne 27. 9. 2019, str. 77), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/98/ES), dobavitelj izdelka, kot je opredeljen v 33. točki 3. člena Uredbe 1907/2006/ES, zagotavlja informacije za varno uporabo izdelka iz prvega odstavka 33. člena Uredbe 1907/2006/ES tudi Evropski agenciji za kemikalije.
(2) Dobavitelj izdelka iz prejšnjega odstavka Evropski agenciji za kemikalije zagotavlja informacije iz prejšnjega odstavka v obliki in na način, predvidena za pošiljanje v zbirko podatkov iz drugega odstavka 9. člena Direktive 2008/98/ES.«.
2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku 29. točka spremeni tako, da se glasi:
»29. je dobavitelj izdelka, ki vsebuje snov v koncentraciji nad 0,1 % (m/m), ta snov pa izpolnjuje kriterije iz 57. člena in je opredeljena v skladu s prvim odstavkom 59. člena Uredbe 1907/2006/ES, ter prejemniku izdelka ne zagotavlja dovolj informacij za njegovo varno uporabo, ki so mu na voljo in vsebujejo vsaj ime te snovi (prvi odstavek 33. člena Uredbe 1907/2006/ES), oziroma teh informacij ne zagotovi Evropski agenciji za kemikalije (4.a člen te uredbe);«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 5. januarja 2021.
Št. 00725-48/2020
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-2711-0074
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost