Uradni list

Številka 190
Uradni list RS, št. 190/2020 z dne 17. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 190/2020 z dne 17. 12. 2020

Kazalo

3339. Odlok o predkupni pravici Občine Bistrica ob Sotli, stran 9459.

  
Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 14. redni seji dne 11. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici Občine Bistrica ob Sotli 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Bistrica ob Sotli (v nadaljnjem besedilu: občina) in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen 
(1) Območje predkupne pravice občine obsega:
– stavbna zemljišča,
– ureditveno območje naselij,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– območje za dolgoročni razvoj naselja, kot je določeno v veljavnem občinskem prostorskem načrtu.
(2) Območje predkupne pravice obsega tudi območja objektov obstoječe gospodarske javne infrastrukture.
3. člen 
(1) Za območja stavbnih zemljišč se upoštevajo območja teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
(2) Za ureditvena območja naselij in območja za dolgoročni razvoj se upoštevajo območja, kot so določena v veljavnem občinskem prostorskem načrtu.
4. člen 
(1) Pri obstoječih oziroma predvidenih objektih gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo območja njihovih varovalnih koridorjev, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti oziroma z drugimi predpisi.
(2) Za obstoječe in bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni ter vsi tisti, ki so predvideni za komunalno opremljanje območij, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE 
5. člen 
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah na območjih občine, določenih v 2. členu tega odloka. O uveljavljanju ali neuveljavljanju zakonite predkupne pravice na nepremičninah odloča občinska uprava v skladu z določili veljavnega zakona.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Do določitve ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih, se druga in četrta alineja prvega odstavka 2. člena tega odloka ne uporabljata.
7. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-0009/2018-14-1
Bistrica ob Sotli, dne 11. decembra 2020
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak 

AAA Zlata odličnost