Uradni list

Številka 180
Uradni list RS, št. 180/2020 z dne 4. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 180/2020 z dne 4. 12. 2020

Kazalo

3139. Operativno-tehnična zahteva o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ), stran 8921.

  
Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in v skladu z (b) odstavkom SERA. 6005 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 13. 10. 2012, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/886 z dne 26. junija 2020 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 923/2012/EU) v povezavi z drugim členom Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (Uradni list RS, št. 17/15) izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O   Z A H T E V O 
o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ) 
1. člen 
(vsebina) 
Ta operativno-tehnična zahteva določa območja obvezne uporabe odzivnika (TMZ) v zračnem prostoru Republike Slovenije.
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo enak pomen, kot so določeni v Uredbi 923/2012/EU.
3. člen 
(obvezna uporaba odzivnika) 
Vsi zrakoplovi, ki izvajajo lete v zračnem prostoru in območjih obvezne uporabe odzivnika, opredeljenem v 4. členu te operativno-tehnične zahteve, morajo biti opremljeni z odzivniki SSR, ki se lahko uporabljajo v načinih A in C oziroma S, in jih uporabljati.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, obvezna uporaba odzivnika ne velja za sisteme brezpilotnih zrakoplovov:
– na območju TMZ LJLJ: do višine 150 metrov (500 čevljev) nad zemljo, višje pa ob odobreni oceni operativnega tveganja,
– znotraj kontrolirane cone (CTR): izven radija 5 km od referenčne točke letališča do višine 50 m (160 čevljev) nad zemljo, višje in znotraj radija 5 km od referenčne točke letališča pa ob odobreni oceni operativnega tveganja.
4. člen 
(zračni prostor in območja z obvezno uporabo odzivnika) 
(1) Zračni prostor in območja obvezne uporabe odzivnika, določenega v prejšnjem členu te operativno-tehnične zahteve, so naslednja:
– območje obvezne uporabe odzivnika TMZ LJLJ,
– območje obvezne uporabe odzivnika TMZ LJPZ in
– zračni prostor razredov C in D.
(2) Območje obvezne uporabe odzivnika TMZ LJLJ se razteza znotraj območja, določenega z mejnimi geografskimi koordinatami, razvidnimi iz Slike 1 in Tabele 1, vertikalni pas območja obvezne uporabe odzivnika TMZ LJLJ pa se razteza od zemlje do višine 300 m (1000) čevljev nad zemljo.
Slika 1: Območje obvezne uporabe radarskega odzivnika TMZ LJLJSlika 1
Tabela 1: Mejne geografske koordinate TMZ LJLJ
geografska širina
geografska dolžina
46°10'10«N
014°41'03«E
46°11'12«N
014°43'58«E
46°06'21«N
014°53'53«E
46°01'50«N
014°53'04«E
45°56'53«N
014°48'07«E
45°58'06«N
014°39'48«E
46°06'29«N
014°21'50«E
46°09'29«N
014°21'59«E
46°00'00''N
014°41'41''E
46°06'39''N
014°48'19''E
(3) Območje obvezne uporabe radarskega odzivnika TMZ LJPZ se razteza znotraj območja, določenega z mejnimi geografskimi koordinatami, razvidnimi iz Slike 2 in Tabele 2, vertikalni pas območja obvezne uporabe radarskega odzivnika TMZ LJPZ pa se razteza od 5500 do 7500 čevljev nadmorske višine.
Slika 2: Območje obvezne uporabe radarskega odzivnika TMZ LJPZSlika 2
Tabela 2: Mejne geografske koordinate TMZ LJPZ
geografska širina
geografska dolžina
45°39'08''N
013°52'43''E
45°40'22''N
013°58'10''E
45°33'56''N
014°10'15''E
45°28'13''N
014°12'15''E
vzdolž FIR meje LJUBLJANA/ZAGREB
45°31'09'' N
014°00'05''E
45°37'56''N
013°55'08''E
45°38'03''N
013°54'33''E
vzdolž FIR meje LJUBLJANA/MILANO
(4) Območja z obvezno uporabo odzivnika se objavijo v Zborniku letalskih informacij (AIP).
5. člen 
(prenehanje uporabe OTZ) 
Z uveljavitvijo te operativno-tehnične zahteve se preneha uporabljati Operativno-tehnična zahteva o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ), objavljena v Uradnem listu RS, št. 13/19.
6. člen 
(uveljavitev) 
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 7. decembra 2020.
Ljubljana, dne 30. novembra 2020
Rok Marolt 
direktor 
Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost