Uradni list

Številka 180
Uradni list RS, št. 180/2020 z dne 4. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 180/2020 z dne 4. 12. 2020

Kazalo

3135. Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih, stran 8886.

  
Na podlagi 10., 25., 47., 55. in 58. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določa:
– metodologija za določitev vrednosti javnoveljavnega izobraževalnega programa osnovne šole za odrasle (v nadaljnjem besedilu: program osnovne šole za odrasle),
– metodologija za določitev vrednosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih (v nadaljnjem besedilu: svetovalna dejavnost),
– obseg javne službe na področju izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in
– standardi prostorov in opreme za izvajanje javne službe.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. Semester je del šolskega leta, ki traja 6 mesecev.
2. Standardni oddelek je oddelek, oblikovan iz udeležencev enega razreda.
3. Kombinirani oddelek je oddelek, oblikovan iz udeležencev zaporednih razredov, če to ni mogoče, pa iz udeležencev razredov, med katerima je največ en razred.
4. Izvajalec javne službe je javna organizacija za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
5. Neposredno svetovalno delo je del svetovalne dejavnosti, ki jo opravi strokovni delavec neposredno z udeležencem.
II. VREDNOST PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE 
3. člen 
(elementi za določitev vrednosti) 
(1) Vrednost programa osnovne šole za odrasle je seštevek stroškov dela in izdatkov za blago in storitve, potrebnih za izvedbo programa osnovne šole za odrasle, upoštevajoč obseg izobraževalnega programa. Za izvajalca, katerega ustanoviteljica je država, se v vrednost programa šteje tudi materialne stroške za obratovanje za izvajanje programa osnovne šole za odrasle.
(2) Stroški dela vključujejo plače, prispevke delodajalca, stroške iz dela in druge prejemke delavcev, določene v 4. in 5. členu tega pravilnika.
(3) Izdatki za blago in storitve vključujejo stroške, vezane na izvedbo programa, kot na primer učila in učni pripomočki kot drobni inventar, strokovna literatura, potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, telekomunikacijske povezave (telefon, internet), material za tiskanje (papir), nadomestila delavcem (npr. dnevnice), čistila, stroški plačilnega prometa, usposabljanje in izobraževanje strokovnih delavcev.
(4) Materialni stroški za obratovanje vključujejo stroške ogrevanja, vode, elektrike, odvoza odpadkov, vzdrževanja računalniške opreme in podobno.
4. člen 
(strošek dela) 
(1) Za določitev stroška dela učiteljev, ki izvajajo program osnovne šole za odrasle, se kot obračunski element uporabi 39. plačni razred:
– za standardni oddelek z obveznostjo izvajanja 450 ur neposrednega organiziranega izobraževalnega dela, kar vključuje tudi ure dopolnilnega in dodatnega pouka, v okviru polnega delovnega časa v semestru,
– za standardni oddelek na narodno mešanem območju Slovenske Istre z obveznostjo izvajanja 486 ur neposrednega organiziranega izobraževalnega dela, kar vključuje tudi ure dopolnilnega in dodatnega pouka, v okviru polnega delovnega časa v semestru,
– za standardni oddelek na narodno mešanem območju Prekmurja z obveznostjo izvajanja 522 ur neposrednega organiziranega izobraževalnega dela, kar vključuje tudi ure dopolnilnega in dodatnega pouka, v okviru polnega delovnega časa v semestru.
(2) Za določitev stroška dela organizatorjev izobraževanja odraslih, ki organizirajo program osnovne šole za odrasle, se kot obračunski element uporabi 39. plačni razred:
– za standardni oddelek z obveznostjo 20 odstotkov delovnega časa od polnega delovnega časa v šestih mesecih,
– za standardni oddelek na narodno mešanem območju Slovenske Istre z obveznostjo 20 odstotkov delovnega časa od polnega delovnega časa v šestih mesecih,
– za standardni oddelek na narodno mešanem območju Prekmurja z obveznostjo 20 odstotkov delovnega časa od polnega delovnega časa v šestih mesecih.
(3) Strošek dela na ostalih delovnih mestih, potrebnih za izvajanje programa osnovne šole za odrasle, se vrednoti v višini 25 odstotkov vrednosti stroška dela učiteljev, kar vključuje poslovodenje, administracijo, računovodstvo, tehnično delo in dodatno delo zaradi specifičnih potreb ciljnih skupin.
(4) Obračunski element iz prvega in drugega odstavka tega člena se s sklepom ministra uskladi s povprečnim plačnim razredom učiteljev v osnovni šoli po vsakih treh letih izvajanja programa osnovne šole za odrasle, če je povprečje plačnih razredov višje od 39. plačnega razreda.
5. člen 
(izdatki za blago in storitve) 
Izdatki za blago in storitve za izvedbo programa osnovne šole za odrasle se vrednotijo v višini 15 odstotkov vrednosti stroška dela učiteljev iz prvega odstavka prejšnjega člena.
6. člen 
(materialni stroški za obratovanje) 
Materialni stroški za obratovanje za izvedbo programa osnovne šole za odrasle se vrednotijo v višini 50 odstotkov vrednosti stroška dela učitelja iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
7. člen 
(vrednost oddelkov v programu osnovne šole za odrasle) 
(1) Vrednost posameznega standardnega oddelka v programu osnovne šole za odrasle na semester se izračuna tako, da se za:
1. strošek dela učiteljev upošteva 5 mesecev,
2. strošek dela organizatorjev izobraževanja odraslih upošteva 6 mesecev,
3. strošek dela na ostalih delovnih mestih, potrebnih za izvajanje programa osnovne šole za odrasle, upošteva 6 mesecev,
4. izdatke za blago in storitve za izvedbo programa osnovne šole za odrasle upošteva 6 mesecev in
5. materialne stroške za obratovanje za izvedbo programa osnovne šole za odrasle iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika upošteva 6 mesecev.
(2) Vrednost kombiniranega oddelka v programu osnovne šole za odrasle na semester se izračuna tako, da se vrednost standardnega oddelka iz prejšnjega odstavka tega člena poveča za 10 odstotkov.
(3) Vrednost standardnega ali kombiniranega oddelka v programu osnovne šole za odrasle se zniža za polovico v primeru, če je oddelek oblikovan na podlagi tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika.
8. člen 
(oblikovanje oddelkov) 
(1) Normativ za oblikovanje standardnega oddelka v programu osnovne šole za odrasle je najmanj 10 in največ šestnajst vpisanih udeležencev.
(2) Normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka v programu osnovne šole za odrasle je najmanj 6 in največ 10 udeležencev.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se normativ za oblikovanje standardnega ali kombiniranega oddelka v programu osnovne šole za odrasle v soglasju z ministrstvom iz utemeljenih razlogov lahko zniža na najmanj 4 vpisane udeležence.
(4) Število udeležencev, določeno za oblikovanje oddelkov iz prvega odstavka tega člena, je lahko v soglasju z ministrstvom večje za 2 udeleženca.
(5) Število udeležencev, določeno za oblikovanje oddelkov iz drugega odstavka tega člena, je lahko v soglasju z ministrstvom večje za 1 udeleženca.
III. VREDNOST SVETOVALNE DEJAVNOSTI 
9. člen 
(elementi za določitev vrednosti) 
(1) Vrednost svetovalne dejavnosti je seštevek stroškov dela in izdatkov za blago in storitve, potrebnih za izvedbo svetovalne dejavnosti.
(2) Stroški dela vključujejo plače, prispevke delodajalca, stroške iz dela in druge prejemke delavcev, določene v 10. in 11. členu tega pravilnika.
(3) Izdatki za blago in storitve vključujejo stroške, vezane na izvedbo svetovalne dejavnosti, kot na primer učila in učni pripomočki kot drobni inventar, strokovna literatura, potrošni material za pripravo in izvedbo svetovalne dejavnosti, telekomunikacijske povezave (telefon, internet), material za tiskanje (papir), nadomestila delavcem (npr. dnevnice), čistila, stroški plačilnega prometa, usposabljanje in izobraževanje delavcev.
10. člen 
(strošek dela) 
(1) Za določitev stroška dela strokovnega delavca, ki izvaja svetovalno dejavnost, se kot obračunski element uporabi 39. plačni razred, pri čemer je obveznost izvajanja najmanj 50 odstotkov neposrednega svetovalnega dela v okviru polnega delovnega časa na letni ravni.
(2) Strošek dela delavcev na ostalih delovnih mestih, ki opravljajo druga dela, potrebna za izvajanje svetovalne dejavnosti, se vrednoti v višini 25 odstotkov vrednosti stroška dela strokovnih delavcev, kar vključuje: poslovodenje, administracijo, računovodstvo, tehnično delo in dodatno delo zaradi specifičnih potreb ciljnih skupin.
(3) Obračunski element iz prvega odstavka tega člena se s sklepom ministra uskladi s povprečnim plačnim razredom strokovnih delavcev v javni službi po vsakih treh letih izvajanja svetovalne dejavnosti, če je povprečje plačnih razredov višje od 39. plačnega razreda.
11. člen 
(izdatki za blago in storitve) 
Izdatki za blago in storitve za izvedbo svetovalne dejavnosti se vrednotijo v višini 20 odstotkov od vrednosti stroška dela strokovnega delavca iz prvega odstavka prejšnjega člena.
12. člen 
(vrednost svetovalne dejavnosti) 
Vrednost svetovalne dejavnosti na letni ravni se izračuna tako, da se upošteva 12 mesecev za:
– strošek dela strokovnega delavca,
– strošek dela delavcev na ostalih delovnih mestih, ki opravljajo druga dela, potrebna za izvajanje svetovalne dejavnosti,
– izdatke za blago in storitve za izvedbo svetovalne dejavnosti.
IV. TRAJANJE URE POUKA 
13. člen 
(trajanje ure pouka) 
Ura pouka v programu osnovne šole za odrasle traja 45 minut.
V. OBSEG DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 
14. člen 
(osnovna šola za odrasle) 
Obseg dejavnosti javne službe za izvajalca programa osnovne šole za odrasle v enem semestru se določi glede na število standardnih in kombiniranih oddelkov, oblikovanih v skladu s tem pravilnikom.
15. člen 
(svetovalna dejavnost) 
(1) Obseg dejavnosti javne službe za izvajalca svetovalne dejavnosti v koledarskem letu se določi s številom strokovnih delavcev, ki izvajajo svetovalno dejavnost. Izračuna se tako, da se sešteje vrednosti, določene po naslednjih merilih:
1. Število prebivalcev na določenem območju upravnih enot: na območju ene ali več upravnih enot, ki jih pokriva izvajalec (v nadaljnjem besedilu: območje), se na vsakih 18.000 prebivalcev, starih 15 let in več, določi en strokovni delavec.
2. Značilnosti poselitve: na območju, na katerem je gostota prebivalstva nižja od republiškega povprečja, se po razredih določi:
– če je gostota prebivalstva nižja od 30 odstotkov republiškega povprečja, 0,3 strokovnega delavca,
– če je gostota prebivalstva nižja od 60 odstotkov republiškega povprečja, 0,2 strokovnega delavca in
– če je gostota prebivalstva nižja od 70 odstotkov republiškega povprečja, 0,1 strokovnega delavca.
3. Izobrazbena sestava prebivalstva: na območju, na katerem je delež prebivalcev, starih 15 let in več, z dokončano manj kot štiriletno srednjo šolo, nižji od republiškega povprečja, se po razredih določi:
– če je delež prebivalcev, starih 15 let in več, z dokončano manj kot štiriletno srednjo šolo, višji od 100 odstotkov republiškega povprečja, 0,3 strokovnega delavca,
– če je delež prebivalcev, starih 15 let in več, z dokončano manj kot štiriletno srednjo šolo, višji od 107 odstotkov republiškega povprečja, 0,4 strokovnega delavca in
– če je delež prebivalcev, starih 15 let in več, z dokončano manj kot štiriletno srednjo šolo, višji od 110 odstotkov republiškega povprečja, 0,5 strokovnega delavca.
4. Razvojne posebnosti območja: na območju, na katerem je bruto plača na zaposlenega nižja od republiškega povprečja, se po razredih določi:
– če je bruto plača na zaposlenega nižja od 90 odstotkov republiškega povprečja, 0,4 strokovnega delavca,
– če je bruto plača na zaposlenega nižja od 95 odstotkov republiškega povprečja, 0,3 strokovnega delavca in
– če je bruto plača na zaposlenega nižja od 99 odstotkov republiškega povprečja, 0,2 strokovnega delavca.
5. Prisotnost narodnih in etničnih skupin: na območju, na katerem so prisotne narodne in etnične skupine, se določi 0,2 strokovnega delavca za prisotnost posamezne navedene skupine.
(2) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka se pri določitvi obsega javne službe:
– na vsakem območju določi obseg dela za najmanj enega strokovnega delavca,
– na območju upravnih enot Ljubljana, Logatec, Vrhnika, Domžale, Grosuplje, Kamnik in Litija se določi skupaj obseg dela za največ 10 strokovnih delavcev,
– na območju upravnih enot Maribor, Pesnica, Ruše in Lenart se določi skupaj obseg dela za največ 6 strokovnih delavcev.
(3) Izračun števila strokovnih delavcev za izvajalce svetovalne dejavnosti v koledarskem letu na osnovi meril iz prvega odstavka tega člena je priloga sklepa iz 20. člena tega pravilnika. Izračun se na osnovi statističnih podatkov ažurira po vsakih treh letih izvajanja svetovalne dejavnosti.
VI. MINIMALNI STANDARDI PROSTOROV IN OPREME ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
16. člen 
(minimalni standardi) 
(1) Izvajalec mora imeti najmanj:
1. en prostor za svetovalno dejavnost pri samostojnem učenju,
2. en prostor za individualno svetovalno dejavnost,
3. en prostor za delo vodje izobraževalnega področja oziroma organizatorja izobraževanja odraslih,
4. en prostor za pripravo strokovnih delavcev, ki izvajajo svetovalno dejavnost in pripravo učiteljev,
5. prostore za vodstvo, administracijo in računovodstvo, če računovodske posle opravlja izvajalec sam in
6. ločene sanitarije za udeležence in za strokovne delavce.
(2) Vsi prostori, v katerih se izvaja javna služba, se lahko uporabljajo tudi za druge skupne namene.
(3) Vsi prostori, v katerih se izvaja javna služba, morajo imeti naravno osvetlitev.
(4) Prostori morajo biti ogrevani, opremljeni z električnimi instalacijami v skladu z veljavnimi predpisi in imeti uporabno dovoljenje.
17. člen 
(materialni pogoji za izvajanje programa osnovne šole za odrasle) 
(1) Za izvajanje programa osnovne šole za odrasle mora izvajalec imeti najmanj dve učilnici.
(2) Prostori, v katerih se izvaja program osnovne šole za odrasle, morajo biti tako veliki, da ima udeleženec ali strokovni delavec na razpolaga vsaj 2,5 m2 površine.
(3) V prostorih iz prejšnjega odstavka morajo biti na razpolago najmanj:
– mize, stoli, omare oziroma police in
– interaktivna tabla.
18. člen 
(materialni pogoji za izvajanje svetovalne dejavnosti pri samostojnem učenju) 
(1) V prostoru za svetovalno dejavnost pri samostojnem učenju morajo biti na razpolago najmanj tri učna mesta. Za vsako učno mesto mora biti zagotovljenih najmanj 5 m2 površine.
(2) V prostoru iz prejšnjega odstavka morajo biti na razpolago najmanj:
– mize, stoli, omare oziroma police,
– učna gradiva, dostop do spletnih virov in spletnih gradiv ter programov za samostojno učenje, priročniki, učbeniki, slovarji, atlasi, drobni inventar in podobno,
– multimedijski računalnik s potrebno programsko in strojno opremo ter z možnostjo priključitve na internet ter tiskalnik.
19. člen 
(materialni pogoji za izvajanje individualne svetovalne dejavnosti) 
(1) V prostoru za individualno svetovalno dejavnost mora biti zagotovljenih najmanj 10 m2 površine.
(2) V prostoru za individualno svetovalno dejavnost mora biti na razpolago najmanj:
– miza, stoli, omare oziroma police,
– svetovalni pripomočki, povezani s strokovnim delom svetovalnega delavca, kot so vprašalniki, opomniki, protokoli, e-orodja, zbirna mapa učnih izidov, baze podatkov, strokovna literatura,
– multimedijski računalnik s potrebno programsko in strojno opremo in z možnostjo priključitve na internet,
– telefon oziroma mobilni telefon.
(3) Za terensko delo mora biti na razpolago prenosni računalnik z internetom in mobilni telefon.
VII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
20. člen 
(sklep) 
(1) Izvajalci sporočijo ministrstvu podatke o vrsti in številu oddelkov ter število udeležencev v programu osnovne šole za odrasle do 5. oktobra za prvi semester tekočega šolskega leta ter do 5. februarja za drugi semester.
(2) Izvajalci sporočijo ministrstvu podatke o številu zaposlenih v svetovalni dejavnosti do 30. novembra za tekoče koledarsko leto.
(3) Minister določi izvajalcem obseg dejavnosti javne službe in višino sredstev s sklepom, ki ga izda:
– za program osnovne šole za odrasle do 25. oktobra za prvi semester in do 30. aprila za drugi semester in
– za svetovalno dejavnost do 15. decembra za naslednje proračunsko leto.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(prehodna določba) 
(1) Izvajalec, čigar prostori ob uveljavitvi tega pravilnika ne izpolnjujejo standardov prostorov in opreme za izvajanje javne službe iz VI. poglavja tega pravilnika, mora zagotoviti ustrezne prostore in opremo do 1. januarja 2022.
(2) Uskladitev plačnega razreda za učitelja, ki izvaja program osnovne šole za odrasle in strokovnega delavca, ki izvaja svetovalno dejavnost, se s sklepom ministra prvič izvede po treh letih od začetka veljavnosti tega pravilnika.
(3) Priloga k sklepu iz 20. člena tega pravilnika se s sklepom ministra prvič uskladi po treh letih od začetka veljavnosti tega pravilnika.
22. člen 
(prenehanje uporabe in veljavnosti) 
(1) Z uveljavitvijo tega pravilnika se prenehata uporabljati:
– Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/00 in 6/18 – ZIO-1),
– Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 82/98 in 6/18 – ZIO-1).
(2) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati 29. člen Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17 in 54/19).
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2021.
Št. 0070-55/2020
Ljubljana, dne 24. novembra 2020
EVA 2020-3330-0048
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti