Uradni list

Številka 168
Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020

Kazalo

2978. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah, stran 7586.

  
Na podlagi 2., 18. in 20. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 12. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: glasila). Odlok določa splošna izhodišča izdajatelja, obveznosti, odgovornosti in splošne etične norme uredniškega odbora in odgovornega urednika, programsko zasnovo in vire financiranja.
2. člen 
Ime glasila je: ŠMARSKE NOVICE, glasilo Občine Šmarje pri Jelšah.
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, Šmarje pri Jelšah. Odgovorna oseba izdajatelja je župan.
Naslov uredništva je: Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah.
3. člen 
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in se uvršča v informativni tisk.
Glasilo praviloma izhaja vsake 3 mesece, na leto izidejo 4 številke, v predvidenem obsegu 28 strani. Dodatno lahko glasilo izide kot izredna številka.
Glasilo izhaja v tiskani in elektronski obliki. Brezplačen izvod v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva, javni zavodi in javna podjetja s sedežem v Občini Šmarje pri Jelšah, v elektronski obliki pa se objavi na spletni strani občine.
Glasilo lahko ob plačilu prejemajo tudi druge zainteresirane osebe in organizacije. Cena izvoda se oblikuje v skladu z ekonomsko ceno glasila in s stroški distribucije.
4. člen 
V vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika in članov uredniškega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev,
– cena izvoda.
II. NAMEN IN CILJ GLASILA 
5. člen 
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov občine izdajateljice o življenju in delu v lokalni skupnosti, predvsem pa o delu organov občine, njenih krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.
Glasilo obvešča o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, športnih in drugih dogajanjih v občini, omogoča izmenjavo različnih mnenj občanov, lahko pa obravnava tudi širšo problematiko.
Cilj glasila je objavljanje celovitih in objektivnih informacij ter mnenj o vseh področjih življenja in dela v občini.
Programske vsebine temeljijo na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti glavnega urednika in članov uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
Vsi prispevki, objavljeni v glasilu, morajo biti podpisani.
Prispevki v glasilu niso posebej honorirani. Avtorji prispevkov odgovarjajo za točnost podatkov in verodostojnost vsebine.
III. UREDNIŠKI ODBOR 
6. člen 
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in pet članov.
Člane uredniškega odbora imenuje župan na predlog odgovornega urednika za obdobje 4 let od imenovanja z možnostjo podaljšanja.
Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred potekom mandatne dobe:
– če sami zahtevajo razrešitev,
– če pri svojem delu ne delujejo v skladu z veljavno zakonodajo, s tem odlokom, programsko zasnovo glasila in novinarskim etičnim kodeksom.
Člani uredniškega odbora pripravljajo in zbirajo gradivo oziroma informacije za rubriko, za katero so odgovorni.
Uredniški odbor je v okviru sprejete programske zasnove, uredniške politike, profesionalnih pravil, meril in standardov ter novinarskega kodeksa pri svojem delu politično in ideološko nevtralen in samostojen.
7. člen 
Naloge uredniškega odbora:
– oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem,
– spremlja dogajanje v občini in izven nje,
– oblikuje mrežo zunanjih sodelavcev (avtorjev prispevkov),
– piše, pripravlja in zbira prispevke za vsako številko,
– predlaga županu višino sredstev, ki jih je treba zagotoviti v proračunu občine za nemoteno delo uredniškega odbora in izdajanje glasila,
– obravnava predloge in pobude zainteresirane javnosti in bralcev,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– določa pravila in cene oglaševanja v glasilu,
– trži prostor za oglasna sporočila,
– opravlja še druge naloge v zvezi s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
8. člen 
Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje in vodi odgovorni urednik po potrebi, najmanj pa pred vsako izdajo. Uredniški odbor odloča z večino glasov na seji prisotnih članov.
Uredniški odbor mora o svojem delu in finančnem poslovanju najmanj enkrat letno pisno poročati občinskemu svetu.
Člani uredniškega odbora so za svoje delo upravičeni do sejnin v skladu z določili Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah.
Posamezna tehnična in organizacijska opravila lahko uredniški odbor v soglasju z županom prenese na zunanje izvajalce. Pogodbo z zunanjimi izvajalci sklene župan na predlog uredniškega odbora.
IV. ODGOVORNI UREDNIK 
9. člen 
Odgovorni urednik mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o medijih, in naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba II. bolonjske stopnje družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja dela v medijih.
Odgovornega urednika imenuje in razrešuje župan. Mandatna doba traja 4 leta od dneva imenovanja z možnostjo podaljšanja.
Župan lahko razreši odgovornega urednika pred potekom mandatne dobre:
– če sam zahteva razrešitev,
– če pri svojem delu ne deluje v skladu z veljavno zakonodajo, s tem odlokom, programsko zasnovo glasila in novinarskim etičnim kodeksom.
10. člen 
Odgovorni urednik ob nastopu mandata pripravi idejno zasnovo glasila, ki jo potrdi župan in z njo seznani občinski svet. Spremembe zasnove lahko odgovorni urednik uvede samo v soglasju z županom.
11. člen 
Naloge odgovornega urednika so:
– predlaga programsko zasnovo glasila in odgovarja za njeno uresničevanje,
– vodi uredniški odbor (članom uredniškega odbora razdeli posamezna vsebinska področja, za katera so dogovorni),
– določa uredniško politiko,
– naroča in ureja besedila ter sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila,
– zagotavlja, usklajuje in vodi delo zunanjih avtorjev prispevkov, med katere so uvrščeni zaposleni v občinski upravi, predstavniki krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij, skladov, društev in ostale zainteresirane javnosti, za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače,
– zagotavlja enakopravno uresničevanje pravic vseh pravnih in fizičnih oseb v občini pri objavljanju v glasilu,
– zagotavlja spoštovanje veljavne zakonodaje na področju medijev in načel novinarske etike,
– pripravlja poročila, ki so potrebna pri izdajanju glasila,
– opravlja druge naloge, določene z Zakonom o medijih.
12. člen 
Delo odgovornega urednika obsega: pregled dostavljenega gradiva, dogovor z avtorjem prispevka o morebitnih spremembah ter o fotografski in grafični opremi prispevkov, kontaktiranje z avtorji, priprava besedil za lektorja, priprava besedil in fotografij za oblikovanje, določitev rokov (oddaja prispevkov, usklajevanje s tiskarno, distribucija, izid glasila), odločanje o spornih prispevkih, spremljanje dogajanja v občini in izbor tem, ima celoten pregled nad glasilom, vodenjem uredništva in podobno.
Odgovorni urednik je pri svojem delu politično in ideološko nevtralen, samostojen in neodvisen.
Odgovorni urednik lahko zavrne objavo posameznega prispevka, če oceni, da je prispevek napisan tako, da v ničemer ne zadeva delovanja Občine Šmarje pri Jelšah ali interesov, želja oziroma kakršnihkoli potreb občank in občanov občine. Odgovorni urednik lahko zavrne tudi prispevek, za katerega presodi, da so v njem zapisane trditve ali sodbe, ki so nepreverjene, neutemeljene ali žaljive za osebe ali organe oziroma organizacije, na katere se nanašajo.
V. OGLAŠEVANJE 
13. člen 
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani oglasi.
Ne glede na prejšnji odstavek se za oglase po tem odloku ne štejejo:
– obvestila in objave ustanovitelja in izdajatelja,
– objave aktov in odlokov ustanovitelja in izdajatelja,
– objave v zvezi s programskimi vsebinami glasila,
– objave v zvezi z izvajanjem javnih služb na območju občine,
– objave kulturnih in drugih prireditev izdajatelja,
– objave humanitarnih in dobrodelnih akcij,
– najave kulturnih in drugih prireditev društev in zavodov z omejenim prostorom glede na odločitev odgovornega urednika.
Pogoje, pravila in cene oglaševanja potrdi uredniški odbor na predlog odgovornega urednika, s sklepom jih sprejme župan.
VI. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANIJE 
14. člen 
Organizatorji volilne kampanje za liste oziroma kandidate, ki kandidirajo na državnih, lokalnih volitvah ali na volitvah v Evropski parlament, lahko v času volilne kampanje objavljajo volilna propagandna sporočila v skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo.
Enako velja za objavljanje referendumskih propagandnih sporočil.
Odgovorni urednik vsem organizatorjem zagotovi enake pogoje za objavljanje. Odgovorni urednik določi in objavi pravila za izrabo prostora v glasilu ter predlog cenika, ki ga potrdi uredniški odbor, s sklepom pa sprejme župan.
Pravila za objave v času volilne in referendumske kampanje s cenikom objav se objavijo v glasilu in na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
15. člen 
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva občine ustanoviteljice,
– sredstva, pridobljena z naslova trženja oglasnega prostora,
– druga sredstva.
16. člen 
Stroški iz prejšnjega člena tega odloka se smejo porabiti za:
– stroške priprave, oblikovanja in tiska glasila,
– stroške distribucije,
– materialne stroške uredništva,
– nadomestila za opravljeno delo odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Izdajatelj je dolžan glasilo pred začetkom izdajanja vpisati v Razvid medijev.
18. člen 
Župan imenuje odgovornega urednika in člane uredniškega odbora v roku 30 dni od začetka veljave tega odloka. Do imenovanja novega uredniškega odbora in odgovornega urednika opravlja tekoče naloge dosedanji uredniški odbor in dosedanji odgovorni urednik.
19. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 98/15, 79/17, 8/19).
20. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2021.
Št. 0321-0006/2020-4
Šmarje pri Jelšah, dne 12. novembra 2020
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 

AAA Zlata odličnost