Uradni list

Številka 168
Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020

Kazalo

2931. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, stran 7486.

  
Na podlagi osmega odstavka 27. člena, štirinajstega odstavka 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje 
1. člen 
V Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16 in 14/18) se v 2. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Mikro, mala in srednje velika podjetja po tej uredbi (v nadaljnjem besedilu: MSP) so podjetja, kakor jih določa priloga I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).«.
2. člen 
V 3. členu se besedilo »Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13; v nadaljnjem besedilu: uredba o regionalni karti)« nadomesti z besedilom »uredbi, ki ureja karto regionalnih pomoči za obdobje 2014–2021 (v nadaljnjem besedilu: uredba o regionalni karti)«.
3. člen 
V 4. členu se na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Navedeno ne velja za podjetja, ki 31. decembra 2019 niso bila v težavah, a so v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. junija 2021 postala podjetja v težavah.«.
4. člen 
V 8. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek se izgube delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upravičenca v Evropskem gospodarskem prostoru, do katerih pride med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2021, ne štejejo za prenos, če so bile zaveze iz drugega odstavka tega člena podane pred 31. decembrom 2019.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
5. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku v drugi alineji pika nadomesti z vejico ter doda beseda »in« ter doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»– ima ob oddaji vloge vsa dovoljenja in soglasja za začetek investicije.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-35/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-2130-0036
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost