Uradni list

Številka 168
Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020

Kazalo

2930. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, stran 7485.

  
Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida 
1. člen 
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18) se v 2. členu črta 16. točka.
Dosedanje 17. do 19. točka postanejo 16. do 18. točka.
2. člen 
V 15. členu se na koncu tretje alineje pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»– oseba, ki je utekočinjeni zemeljski plin, za katerega je obračunala okoljsko dajatev, vnesla v omrežje zemeljskega plina.«.
3. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
(oprostitev plačila okoljske dajatve za rabo goriva v mali napravi) 
(1) Upravljavec male naprave, ki mu je Evropska komisija odobrila izključitev iz sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, je upravičen do oprostitve plačila okoljske dajatve za enote obremenitve do višine dodeljene količine.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka plača za vsako enoto obremenitve, ki presega dodeljene količine, okoljsko dajatev po tej uredbi. Obveznost plačila lahko poravna tudi z nakazilom ustrezne količine emisijskih kuponov na državni račun Republike Slovenije v registru Unije v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Nakazane emisijske kupone nacionalni administrator razveljavi v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena lahko obveznost iz drugega odstavka tega člena preloži na naslednje leto, če skupna razlika med emisijami toplogrednih plinov, ugotovljenimi iz poročila o emisijah toplogrednih plinov, in dodeljenimi količinami od leta 2021 dalje ne presega 20 odstotkov dodeljene količine iz leta 2021, pri čemer mora biti celotna obveznost iz drugega odstavka tega člena izpolnjena najpozneje do 30. aprila tekočega leta, ki sledi zadnjemu letu trgovalnega obdobja.
(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena obveznost iz drugega odstavka tega člena poravna s plačilom okoljske dajatve in povprečna cena emisijskih kuponov na trgu ogljika presega ceno ene enote obremenitve za več kot 30 odstotkov, plača oseba iz prvega odstavka tega člena okoljsko dajatev v višini povprečne cene emisijskih kuponov, ki jo izračuna in objavi ministrstvo na svoji spletni strani do 28. februarja tekočega leta. Ministrstvo povprečno ceno izračuna kot količnik med zneskom prilivov iz prodaje emisijskih kuponov na dražbi v državni proračun, ki so bili v preteklem letu doseženi s prodajo emisijskih kuponov, in količino teh emisijskih kuponov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(5) Oseba iz prvega odstavka tega člena sestavi obračun obveznosti iz drugega odstavka tega člena na podlagi poročila o emisijah toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(6) Obračun obveznosti iz prejšnjega odstavka in način izpolnitve obveznosti sta del poročila o emisijah toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(7) Oseba iz prvega odstavka tega člena plača okoljsko dajatev iz drugega odstavka tega člena ali nakaže emisijske kupone, najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto.«.
4. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen 
(letni obračun okoljske dajatve za obveznosti male naprave, ugotovljene v poročilu o emisijah toplogrednih plinov) 
(1) Upravljavec male naprave, pri katerem iz poročila o emisijah toplogrednih plinov izhaja obveznost plačila okoljske dajatve za preteklo leto, finančni upravi do 25. aprila tekočega leta predloži letni obračun okoljske dajatve za uporabo goriva v mali napravi na obrazcu za letni obračun okoljske dajatve, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave.
(2) Če oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena ne izpolni obveznosti iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena do roka iz šestega odstavka prejšnjega člena, plača okoljsko dajatev za celotno količino emisij toplogrednih plinov, ugotovljeno v poročilu iz četrtega odstavka prejšnjega člena. Letni obračun okoljske dajatve predloži na obrazcu iz prejšnjega odstavka finančni upravi do 10. maja tekočega leta za preteklo leto in plača okoljsko dajatev do 20. maja tekočega leta.
(3) Letni obračun okoljske dajatve iz prvega in drugega odstavka tega člena vsebuje naslednje podatke:
– obdobje, na katero se nanaša obveznost plačila okoljske dajatve,
– enote obremenitve, za katere se obračuna okoljska dajatev, in
– znesek okoljske dajatve za plačilo.
(4) Podatke za letni obračun okoljske dajatve na podlagi prvega odstavka tega člena ministrstvo pošlje finančni upravi do 20. aprila tekočega leta za preteklo leto in do 10. maja tekočega leta za obračun okoljske dajatve iz drugega odstavka tega člena.
(5) Finančna uprava do 30. junija tekočega leta obvesti ministrstvo o plačani okoljski dajatvi, če je bila poravnava obveznosti iz drugega odstavka prejšnjega člena opravljena s plačilom okoljske dajatve.«.
5. člen 
21. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»21. člen 
(oprostitev plačila okoljske dajatve in predpisi o državnih pomočeh) 
(1) Oprostitev plačila okoljske dajatve iz drugega odstavka 9. člena te uredbe in vračilo iz tretje alineje 15. člena se dodeljujeta v skladu s 44. členom Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str  3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).
(2) Do oprostitve plačila ali vračila že plačane okoljske dajatve iz prejšnjega odstavka je upravičen upravljavec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ni podjetje iz tretjega odstavka tega člena,
– ni prejemnik preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči, kar mora izhajati iz uradne evidence ministrstva, pristojnega za finance, v času izdaje odločbe,
– na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, če vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50 eurov, kar mora izhajati iz uradne evidence finančne uprave, v času izdaje odločbe,
– je predložil vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnji dve leti do dneva vložitve vloge, kar mora izhajati iz uradne evidence finančne uprave,
– v zvezi s stroški porabe goriva, ki je predmet oprostitve plačila okoljske dajatve po tej uredbi, do dneva vložitve vloge ni prejel nobenih drugih javnih sredstev iz občinskih, državnih, mednarodnih ali drugih javnih virov in
– ima pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov.
(3) Do oprostitve plačila ali vračila že plačane okoljske dajatve iz prvega odstavka tega člena ni upravičeno:
– podjetje iz sektorja ribištva in ribogojstva,
– podjetje, ki bi oprostitev plačila okoljske dajatve namenilo za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo določa Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24),
– podjetje v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU ali
– podjetje, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.
(4) Upravljavec iz drugega odstavka 9. člena in tretje alineje 15. člena te uredbe mora spremljati višino državne pomoči tako, da vodi evidenco o oprostitvi plačila okoljske dajatve v spletni aplikaciji ministrstva, s katero izračuna višino državne pomoči v eurih. Višino državne pomoči sporoči ministrstvu vsako leto najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.«.
6. člen 
23. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»23. člen 
(odločba o oprostitvi plačila okoljske dajatve) 
(1) Ministrstvo na podlagi vloge iz prvega odstavka prejšnjega člena in ob izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 21. člena te uredbe izda odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za obdobje do 31. decembra 2023.
(2) Ministrstvo v odločbi upravljavcu določi obveznost plačila vsaj najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti v skladu s četrtim in petim odstavkom 9. člena te uredbe.
(3) Ministrstvo upravljavca v odločbi tudi seznani, da je prejemnik državne pomoči v višini oprostitve plačila okoljske dajatve na podlagi sheme državne pomoči v skladu s 44. členom Uredbe 651/2014/EU.
(4) Upravljavec o vsaki spremembi dejstev v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz drugega odstavka 21. člena te uredbe nemudoma pisno obvesti ministrstvo, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec vsako leto preveri upravičenost do oprostitve plačila glede izpolnjevanja vseh pogojev za oprostitev plačila okoljske dajatve in do konca februarja tekočega leta o tem pisno obvesti ministrstvo, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.«.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(podaljšanje odločb o oprostitvi plačila okoljske dajatve) 
Ministrstvo po uradni dolžnosti podaljša veljavnost odločb o oprostitvi plačila okoljske dajatve, izdanih za obdobje do 31. decembra 2020, ob izpolnjevanju pogojev iz spremenjenega drugega odstavka 21. člena uredbe do 31. decembra 2023.
8. člen 
(začetek uporabe) 
Spremenjena 19. in 20. člen uredbe se začneta uporabljati 1. januarja 2021.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-47/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-2550-0058
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost