Uradni list

Številka 168
Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020

Kazalo

2927. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Laze 2 v občini Kočevje, stran 7473.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Laze 2 v občini Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Laze 2 v občini Kočevje.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se pretežno zmanjša poraba prostora in energije;
– ukrepe, s katerimi se dosega največje mogoče varstvo okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode;
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev;
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu) 
Varstvo in zdravje pri delu nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in zavodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Laze 2 v Občini Kočevje) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v količini 1 666 634 (milijon šeststo šestinšestdeset tisoč šeststo štiriintrideset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Laze 2 je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah z razstreljevanjem, ki obsega razširitev v globino ter na sosednje zemljišče obstoječega pridobivalnega prostora Laze, v katerem so še izkoristljive zaloge mineralne surovine.
(3) Pridobivalni prostor Laze 2 obsega:
– v celoti zemljišča s parcelnimi številkami: 1378, 1385, 1389, 1396, 1397, 1400, 1403, 1404, 1405, 1406/1, 1406/2, 1407, 1408, 1409, 1414, 1415, 1416/1, 1416/2, 1417/1, 1417/2, 1418, 1419, 1425, 1436, 1437, 1438, 1439/1, 1439/2, 1440, 1441, 1442/2, 1443, 1444, 1445, 1446, 1448, 1449, 1460, 1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873/1, 1873/2, 1884, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 in 2330, vse katastrska občina 1596 Brezje;
– v delu zemljišča s parcelnimi številkami: 1357, 1359, 1362, 1363, 1364, 1366, 1370, 1380, 1386/1, 1388, 1390, 1392, 1393, 1394, 1395, 1398, 1399, 1420/2, 1421/2, 1422/2, 1426/2, 1427/2, 1428, 1429, 1430/1, 1431, 1432/1, 1433, 1442/1, 1450, 1856/4, 1860, 1861/1, 1861/2, 1862, 1873/4, 1874/1, 1875/1, 1876, 1880/1, 1881, 1885/1, 1886/1, 1899, 1900, 1901, 1902, 1982, 1983, 1984, 2030, 2160, 2161/1, 2162/3, 2163, 2164, 2165, 2166/1, 2167, 2169, 2170/1, 2170/2, 2171/2, 2329/1, 2331 in 2332, vse katastrska občina 1596 Brezje.
(4) Zemljišča s parcelnimi številkami iz prejšnjega odstavka ležijo znotraj poligona, omejenega z lomnimi točkami PP1-PP2-PP3-PP4-PP5-PP6-PP7-PP8-PP9-PP10-PP11- PP12-PP13-PP14-PP15-PP1, ki so določene z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y
X
PP1
499.722,8402
51.536,7775
PP2
499.840,3006
51.620,0137
PP3
499.841,5309
51.631,2597
PP4
499.840,8579
51.645,5054
PP5
499.845,9825
51.678,2099
PP6
499.850,3975
51.703,2779
PP7
499.833,4860
51.733,8726
PP8
499.819,1825
51.763,7401
PP9
499.500,2300
51.841,6200
PP10
499.491,5300
51.815,6600
PP11
499.486,6600
51.810,8400
PP12
499.478,5600
51.802,2900
PP13
499.469,6200
51.793,5700
PP14
499.461,7500
51.781,6600
PP15
499.460,2767
51.779,4924
(5) Pridobivalni prostor Laze 2 sega v najglobljem delu do k. +765 m nadmorske višine.
(6) Pridobivalni prostor Laze 2 obsega površino 6,3542 hektarja.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za obdobje 45 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi RIGLER d. o. o., Grič, Cesta IV 10, 1310 Ribnica, matična številka: 1804359000. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži k predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-456/2-O-17/HT, LJP z dne 6. julija 2017, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
č)pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov na okolje;
d) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v obdobju enega leta od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
e) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(10) Koncesijska pogodba se lahko podpiše, ko nosilec rudarske pravice predloži soglasja in dovoljenja iz točk b) in č) prejšnjega odstavka.
(11) Pridobivalni prostor se sanira v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Uporaba odpadkov za zasipanje odkopanega pridobivalnega prostora je dovoljena le v skladu s predpisi s področja odpadkov. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(12) Vrste dejavnosti, ki se bodo lahko opravljale v zvezi s pridobljeno mineralno surovino:
– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine,
– dostava mineralne surovine na trg.
III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih rudarskih pravic) 
Pravna oseba RIGLER d. o. o., Grič, Cesta IV 10, 1310 Ribnica, matična številka: 1804359000, mora izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč obstoječega pridobivalnega prostora Laze v skladu s koncesijsko pogodbo št. 0141-122/2006 z dne 28. maja 2007, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 60. točka iz priloge »Seznam pravnih in fizičnih oseb po drugem odstavku 2. člena uredbe izkoriščanje mineralnih surovin« Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02, 26/18, 60/18, 62/19, 97/20, 124/20 in 152/20).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-52/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-2430-0060
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost