Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020

Kazalo

2755. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava za leto 2020, stran 6689.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 17. redni seji dne 22. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava za leto 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2020 (Uradni list RS, št. 5/20) in Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2020 (Uradni list RS, št. 91/20).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans proračuna leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
6.518.706
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.304.838
70
DAVČNI PRIHODKI 
4.496.682
700 Davki na dohodek in dobiček
3.957.743
703 Davki na premoženje
431.959
704 Domači davki na blago in storitve
102.780
706 Drugi davki
4.200
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
808.156
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
780.902
711 Takse in pristojbine
7.200
712 Denarne kazni
6.300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.769
714 Drugi nedavčni prihodki
10.985
72
KAPITALSKI PRIHODKI
650.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
300.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
350.000
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
100
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
563.768
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
360.558
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
203.210
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.562.119
40
TEKOČI ODHODKI
2.349.630
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
360.287
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
70.883
402 Izdatki za blago in storitve 
1.825.892
403 Plačila domačih obresti 
16.800
409 Rezerve 
75.767
41
TEKOČI TRANSFERI 
2.281.547
410 Subvencije 
81.870
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.282.380
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
247.029
413 Drugi tekoči domači transferi 
670.268
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
3.729.447
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.729.447
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
201.495
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. por. 
139.287
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
62.208
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
–2.043.414
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
164.514
55
ODPLAČILA DOLGA 
164.514
550 Odplačila domačega dolga 
164.514
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.+VII.-VIII.)
–2.207.928
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–164.514
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.043.414
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
2.207.928
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2019-32
Vipava, dne 22. oktobra 2020
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost