Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020

Kazalo

2719. Navodilo o dopolnitvah Navodila o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine, stran 6576.

  
Na podlagi četrtega odstavka 25. člena Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16, 11/18 – ZIZ-L in 139/20) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
N A V O D I L O 
o dopolnitvah Navodila o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine 
1. člen 
V Navodilu o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine (Uradni list RS, št. 135/03, 4/04 – popr. in 84/08) se za 2. členom doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
(postopek uveljavljanja pravice do nadomestila preživnine pri otroku, starejšem od 18 let) 
Otrok, starejši od 18 let, vloži v skladu z zakonom zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine pri skladu.
Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega navodila.«.
2. člen 
Za 3. členom se dodata nova 3.a in 3.b člen, ki se glasita:
»3.a člen 
(izterjava preživnine iz tujine pri otroku, starejšem od 18 let) 
Otrok, starejši od 18 let, ki je začel izterjavo v tujini sam, predloži ustrezno dokazilo o postopku izterjave v tujini.
3.b člen 
(dolžnost sklada ob nastopu starosti 18 let) 
V mesecu, ko otrok, ki mu je priznano nadomestilo preživnine, dopolni 18 let, sklad pozove otroka, da poda izjavo, v kateri se strinja z nadaljnjim izplačevanjem nadomestila preživnine in potrdi, da pri njem niso podani razlogi za prenehanje pravice do nadomestila preživnine.«.
3. člen 
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen 
(dolžnost otroka, starejšega od 18 let) 
Otrok, starejši od 18 let, mora pisno sporočiti skladu vsako spremembo, ki ima za posledico prenehanje pravice do nadomestila preživnine ali spremembo njene višine, v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala. Kot sprememba se šteje zlasti sklenitev delovnega razmerja, bivanje s preživninskim zavezancem, vpis v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, sklenitev zakonske zveze, življenje v zunajzakonski skupnosti, dokončanje šolanja, prenehanje rednega šolanja ali sprememba preživnine s sodbo, sklepom ali notarskim zapisom.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-2/2020
Ljubljana, dne 26. oktobra 2020
EVA 2020-2611-0048
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost