Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020

Kazalo

2716. Odlok o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 6563.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok ureja izvajanje ukrepa izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela, iz Programa, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) S tem odlokom se za ukrep iz prejšnjega odstavka določajo namen ukrepa, upravičenci, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, finančne določbe in postopek za dodelitev sredstev za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/1041 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 231 z dne 17. 7. 2020, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/760 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot (UL L št. 182 z dne 12. 6. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19, (UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19 (UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
8. Uredbe (EU) 2020/872 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 204 z dne 26. 6. 2020, str. 1).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) so podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU);
2. proizvod je kmetijski in nekmetijski proizvod:
– kmetijski proizvod je proizvod iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47; v nadaljnjem besedilu: PDEU), razen ribiškega proizvoda in proizvoda iz ribogojstva iz Priloge I Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11),
– nekmetijski proizvod je proizvod, ki nastane s predelavo kmetijskega proizvoda iz prejšnje alineje in ni proizvod iz Priloge I PDEU;
3. javni zavod je javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja (vrtec, osnovna šola, srednja šola, zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaški dom, center za usposabljanje, delo in varstvo ali center šolskih in obšolskih dejavnosti);
4. podjetje v težavah je subjekt, kot je opredeljen v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
3. člen 
(organi PRP in odbor za spremljanje) 
(1) Organ upravljanja PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: organ upravljanja) iz točke (a) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP). Naloge organa upravljanja opravljata MKGP in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).
(2) Akreditirana plačilna agencija iz točke (b) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je ARSKTRP.
(3) Certifikacijski organ iz točke (c) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.
(4) Odbor za spremljanje iz prvega odstavka 47. člena Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.
II. VSEBINA UKREPA 
4. člen 
(namen in cilj ukrepa) 
(1) Namen ukrepa izjemna začasna podpora kmetijskim gospodarstvom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela, (v nadaljnjem besedilu: ukrep) je pomoč kmetijskim gospodarstvom in MSP zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje javnim zavodom zaradi epidemije COVID-19, s ciljem olajšati njihove likvidnostne težave.
(2) Če gre za upravičenca iz 3. točke prvega odstavka 5. člena tega odloka, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka, se podpora dodeli kot državna pomoč v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Četrta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 340 I z dne 13. 10. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
(3) Podpora iz prejšnjega odstavka se v skladu s točko 22(e) Začasnega okvira ne prenese delno ali v celoti na primarne proizvajalce in ni določena na podlagi cene ali količine proizvodov, ki so bili kupljeni od primarnih proizvajalcev ali ki so jih ta podjetja dala na trg.
5. člen 
(upravičenec) 
(1) Upravičenec do podpore je:
1. nosilec kmetijskega gospodarstva;
2. nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije;
3. samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov iz drugega odstavka tega člena.
(2) Dejavnosti predelave ali trženja proizvodov iz 3. točke prejšnjega odstavka so naslednje dejavnosti iz predpisa, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti:
a) 10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov,
b) 10.3 Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave,
c) 10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob,
č) 10.5 Predelava mleka,
d) 10.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov,
e) 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin,
f) 10.8 Proizvodnja drugih prehrambnih izdelkov in
g) 11.07 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod.
6. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Upravičenec mora za podporo iz ukrepa izpolnjevati naslednje pogoje:
1. v obdobju od 13. marca do 12. junija 2020 je utrpel več kot 30 % izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom glede na enako obdobje v letu 2019, kar je razvidno iz prejetih računov Uprave Republike Slovenije za javna plačila;
2. upravičenec iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena je v obdobju od 13. marca do 12. junija 2019 ustvaril prihodek od prodaje proizvodov javnim zavodom v višini najmanj 7.000 eurov;
3. upravičenec iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena je v obdobju od 13. marca do 12. junija 2019 ustvaril prihodek od prodaje proizvodov javnim zavodom v višini najmanj 50.000 eurov.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora upravičenec na dan vložitve vloge na javni razpis izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. upravičenec iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
2. upravičenec iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora imeti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
3. upravičenec iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora:
– biti registriran za opravljanje dejavnosti iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena na ozemlju Republike Slovenije in
– izpolnjevati pogoje za MSP;
4. upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
5. upravičenec, ki je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
6. imeti mora poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
(3) Podpora se dodeli v skladu z Začasnim okvirom, če upravičenec iz 3. točke prvega odstavka 5. člena tega odloka poleg pogojev iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena ter pogojev iz 3., 4. in 6. točke prejšnjega odstavka izpolnjuje tudi naslednje pogoje:
1. v vlogi na javni razpis izjavi, da:
– je v obdobju od 13. marca do 12. junija 2019 javnim zavodom poleg kmetijskih prodajal tudi nekmetijske proizvode ali je prodajal samo nekmetijske proizvode,
– bo po vložitvi vloge na javni razpis z ločevanjem računov ali na drug ustrezni način zagotovil spoštovanje zgornjih mej pomoči v skladu z Začasnim okvirom, če je dejaven v več sektorjih, za katere veljajo različni najvišji zneski v skladu s točko 22(a) in točko 23(a) Začasnega okvira, in
2. na dan 31. decembra 2019 ni bil podjetje v težavah.
(4) Upravičenec lahko vloži eno vlogo na posamezni javni razpis.
(5) Podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev se opredelijo v javnem razpisu.
7. člen 
(merila za ocenjevanje vlog) 
(1) Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 20 % možnih točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
(2) Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis iz prejšnjega odstavka so naslednja:
– višina prihodka od prodaje javnim zavodom;
– izpad prihodka od prodaje javnim zavodom;
– koeficient razvitosti občin.
(3) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis se opredelijo v javnem razpisu.
8. člen 
(finančne določbe) 
(1) Podpora se dodeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči.
(2) Znesek podpore za upravičenca iz 1. in 2. točke prvega odstavka 5. člena tega odloka se določi glede na višino izpada prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom v obdobju od 13. marca do 12. junija 2020 glede na enako obdobje v letu 2019, na način:
– če izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 %, podpora znaša 3.500 eurov;
– če izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 %, podpora znaša 5.000 eurov;
– če izpad prihodka znaša več kot 70 %, podpora znaša 7.000 eurov.
(3) Znesek podpore za upravičenca iz 3. točke prvega odstavka 5. člena tega odloka se določi glede na višino izpada prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom v obdobju od 13. marca do 12. junija 2020 glede na enako obdobje v letu 2019, na način:
– če izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 %, podpora znaša 25.000 eurov;
– če izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 %, podpora znaša 35.000 eurov;
– če izpad prihodka znaša več kot 70 %, podpora znaša 50.000 eurov.
(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se podpora ne dodeli v skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom tega člena, če bi seštevek zneska podpore, določene v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, in prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom v obdobju od 13. marca do 12. junija 2020 presegel prihodek od prodaje javnim zavodom v obdobju od 13. marca do 12. junija 2019. V primeru iz prejšnjega stavka se podpora dodeli kot razlika med prihodkom od prodaje proizvodov javnim zavodom v obdobju od 13. marca do 12. junija 2019 in prihodkom od prodaje proizvodov javnim zavodom v obdobju od 13. marca do 12. junija 2020.
(5) Za ukrep je v programskem obdobju 2014–2020 namenjenih 3.500.000 eurov, in sicer 2.625.000 eurov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 875.000 eurov iz proračuna Republike Slovenije.
III. VLOGA IN POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV 
9. člen 
(javni razpis) 
(1) Sredstva se dodelijo z zaprtim javnim razpisom.
(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka objavi MKGP v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok, do katerega se vlagajo vloge na javni razpis, se določi v javnem razpisu. Vlaganje vlog na javni razpis se začne prvi delovni dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Javni razpis je strukturiran po sklopih glede na upravičenca. Vloge se obravnavajo po posameznih sklopih, za katere so razpisana sredstva. Če razpisana sredstva za posamezen sklop niso porabljena, se neporabljena sredstva prerazporedijo v drug sklop.
10. člen 
(vloga na javni razpis) 
(1) Obrazec za vložitev vloge na javni razpis se določi z javnim razpisom.
(2) Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, najpozneje do roka, določenega v javnem razpisu.
11. člen 
(obravnava vloge) 
(1) Vloga na javni razpis, ki je popolna, in izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega odloka, se oceni na podlagi meril, določenih s tem odlokom in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog, ki se določijo v javnem razpisu.
(2) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpisana sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.
12. člen 
(odločba o pravici do sredstev) 
(1) Podpora iz ukrepa se v skladu s četrtim odstavkom 39.b člena Uredbe 1305/2013/EU odobri najpozneje do 31. decembra 2020.
(2) Če se podpora dodeli po Začasnem okviru, se v izreku odločbe o pravici do sredstev navede, da gre za državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom.
13. člen 
(združevanje podpor in skupni znesek pomoči) 
(1) Podpora se ne odobri oziroma izplača upravičencu, ki je za isti namen že prejel sredstva iz proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva.
(2) Podpora po Začasnem okviru se lahko združuje z drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali v skladu z Uredbo 651/2014/EU in s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3) ob upoštevanju določb teh uredb.
(3) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 800.000 eurov bruto na upravičenca. Podpora se ustrezno zniža, če bi bila z odobreno pomočjo presežena omejitev iz tega odstavka.
14. člen 
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje, če se podpora dodeli v skladu z Začasnim okvirom) 
(1) Če se podpora dodeli v skladu z Začasnim okvirom, ARSKTRP pred odobritvijo sredstev preveri višino že dodeljene državne pomoči v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.
(2) ARSKTRP v 15 dneh po izplačilu podpore posameznemu upravičencu v skladu z Začasnim okvirom poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o dodeljeni podpori na način, ki ga ministrstvo, pristojno za finance, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
15. člen 
(izplačilo sredstev) 
(1) Upravičencu se podpora izplača na podlagi odločbe o pravici do sredstev.
(2) Vloga na razpis se šteje za zahtevek za izplačilo sredstev v skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).
16. člen 
(objava podatkov o prejemnikih sredstev) 
Podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva na podlagi tega odloka, se objavijo na spletni strani ARSKTRP v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.
17. člen 
(izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti) 
(1) Kontrole se izvajajo v skladu z Uredbo 1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU.
(2) Za izvajanje kontrol je pristojna ARSKTRP.
18. člen 
(hramba dokumentacije) 
ARSKTRP v skladu s 37. točko Začasnega okvira vodi evidence s podatki o dodeljeni podpori in dokazili o izpolnjevanju pogojev za dodelitev podpore v skladu z Začasnim okvirom še najmanj deset let od dneva zadnje odobritve podpore po tem odloku.
IV. KONČNI DOLOČBI 
19. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določbe tega odloka se začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju sklepa Evropske komisije o potrditvi spremembe PRP 2014–2020.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o prejetju sklepa iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-46/2020
Ljubljana, dne 29. oktobra 2020
EVA 2020-2330-0110
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti