Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020

Kazalo

2714. Uredba o dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, stran 6562.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog 
1. člen
V Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 69/19) se v 1. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V okviru opredelitve »prepovedane droge« iz prvega odstavka 2. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ) je v tej uredbi med prepovedane droge šteti:
– snovi pod (a) in (b) 1. točke 1. člena Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ z dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami (UL L št. 335 z dne 11. 11. 2004, str. 8), zadnjič spremenjenega z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2019/369 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Priloge k Okvirnemu sklepu Sveta 2004/757/PNZ v zvezi z vključitvijo novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ (UL L št. 66 z dne 7. 3. 2019, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Okvirni sklep 2004/757/PNZ);
– nove psihoaktivne snovi iz 4. točke 1. člena Okvirnega sklepa 2004/757/PNZ in
– pripravke iz 5. točke 1. člena Okvirnega sklepa 2004/757/PNZ.«.
2. člen 
V Prilogi se:
– v seznamu skupine I za zaporedno številko 262 dodajo nove zaporedne številke od 263 do 268, ki se glasijo:
»
Zap. 
št.
Prepovedana droga
Kemijsko ime
Kemijska 
formula
Molekulska 
masa
263.
5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201)
metil-2-[[1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat
C21H29FN2O3
376,5
264.
4F-MDMB-BINACA
metil-2-[[1-(4-fluorobutil)-1H-indazol-3-karbonil]amino]-3,3- dimetilbutanoat
C19H26FN3O3
363,4
265.
4-CMC (4-KLOROMETKATINON)
1-(4-klorofenil)-2-(metilamino)propan-1-on
C10H12ClNO
197,7
266.
N-ETILHEKSEDRON
2-(etilamino)-1-fenilheksan-1-on
C14H21NO
219,3
267.
ALFA-PHP (PV-7)
1-fenil-2-(pirolidin-1-il)heksan-1-on
C16H23NO
245,4
268.
FLUALPRAZOLAM
8-kloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
C17H12ClFN4
326,8
«. 
– v seznamu skupine II se za zaporedno številko 113 doda nova zaporedna številka 114, ki se glasi:
»
Zap. 
št.
Prepovedana droga
Kemijsko ime
Kemijska 
formula
Molekulska 
masa
114.
IZOTONITAZEN
N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletoksi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamin
C23H30N4O3
410,5
«. 
– v seznamu skupine III b.1.0 Benzodiazepinski anksiolitiki in hipnotiki se za zaporedno številko 37 dodata novi zaporedni številki 38 in 39, ki se glasita:
»
Zap. 
št.
Prepovedana droga
Kemijsko ime
Kemijska 
formula
Molekulska 
masa
38.
ETIZOLAM
4-(2-klorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]diazepin
C17H15ClN4S
342,8
39.
FENAZEPAM
7-bromo-5-(2-klorofenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
C15H10BrClN2O
349,6
«. 
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-43/2020
Ljubljana, dne 29. oktobra 2020
EVA 2020-2711-0066
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost