Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020

Kazalo

2713. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 6560.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19 in 78/19) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici vrstica s šifro C083 spremeni tako, da se glasi:
»
C083
dodatek za opravljanje dodatnih nalog
dodatki
 
11. člen PJUDT; 
(1) za finančne naloge 304,21 EUR x Z450 
(2) za varnostne in druge naloge 200,00 EUR x Z450
1
1
2
 
6. člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 7/20): 
– tarifni razred IV in V C083 = 278,87 EUR x Z450,
– tarifni razred VI C083 = 177,46 EUR x Z450,
– tarifni razred VII in več C083 = 152,11 EUR x Z450
«. 
Za vrstico s šifro C084 se dodata novi vrstici s šiframa C085 in C086, ki se glasita:
»
C085
dodatek zaradi začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb
dodatki
0,20 
peti odstavek 55. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), 
 
bruto urna postavka osnovne plače x število ur x faktor;
X
1
1
C086
dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 
dodatki
0,30 
prvi odstavek 56. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), 
 
bruto urna postavka osnovne plače x število ur x faktor;
X
1
1
«. 
Vrstica s šifro D026 se spremeni tako, da se glasi:
»
D026
delovna uspešnost zaradi sodelovanja pri posebnih projektih za javne uslužbence
delovna uspešnost
do 0,50
osnovna plača FJU x faktor; (1) 22.d in 22.e člen ZSPJS, 
 
0
1
1,2
(2) 1. in 2. točka prvega odstavka 2. člena in drugi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, 
(3) 21.a člen PJUDT
«. 
Za vrstico s šifro D027 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
D028
delovna uspešnost iz naslova nacionalnega razpisa
delovna uspešnost
do 0,50
šesti odstavek 35. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)
% od osnovne plače 
X
1
1
«. 
Za vrstico s šifro G011 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
G012
nadomestilo v breme delodajalca – 100 %
krvodajalstvo
/
četrti odstavek 51. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
x
1
1
«. 
Vrstica s šifro G051 se spremeni tako, da se glasi:
»
G051
PORABLJENO – ČRTANO poškodba, ki ni povezana z delom – 90 %
nadomestila v breme delodajalca
/
(1) veljavni predpisi, 
(2) 62.a člen ZIPRS1314, 
(3) velja za odsotnosti do vključno 31. maja 2013 
v znesku
x
1
1
«. 
Za vrstico s šifro G090 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
G091
nadomestilo zaradi višje sile – varstvo otrok
nadomestilo v breme delodajalca
/
šesti odstavek 59. člena ZZUOOP
v znesku 80 % osnove po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1
x
1
1
«. 
Za vrstico s šifro H021 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
H022
nadomestilo plače v breme ZZZS v višini 80 % do 3 zaporedne delovne dni
nadomestilo plače zaradi bolezni
/
20. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)
v znesku refundira ZZZS
X
1
1
«. 
Vrstica s šifro J156 se spremeni tako, da se glasi:
»
J156
nadomestilo za diplomatsko dejavnost partnerja
dodatek za delo v tujini
 
42.b člen PJUDT
v znesku do največ 300 EUR x Z450 ali do največ 100 EUR x Z450 za namestnike 
x
1
2
«. 
2. člen 
V 5. členu se vrstica s šifro J150 črta.
3. člen 
V 6. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Število normiranih ur za polni delovni čas se izračuna po formuli
normirane ure (Z061) =
dejanske ure (Z060)
X povprečna mesečna delovna obveznost (Z050)
mesečna delovna obveznost (Z051)
«. 
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Število normiranih ur za krajši delovni čas se izračuna po formuli
normirane ure (Z061) =
 
dejanske ure (Z060)
X povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas (Z052)
mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas (Z053)
«. 
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-19/2020
Ljubljana, dne 29. oktobra 2020
EVA 2020-3130-0031
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost