Uradni list

Številka 157
Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020

Kazalo

2712. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 6557.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17 in 71/18) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz programa, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) Ta uredba določa namen ukrepa, upravičence, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičencev in finančne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130, z dne 24. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53, z dne 22. 2. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/531 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/756 z dne 1. april 2020 o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 179 z dne 9. 6. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. 10. 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize zaradi izbruha COVID-19 (UL L št. 224, z dne 13. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU) in
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije št. 2020/1009 z dne 10. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize izbruha COVID-19 (UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).«.
2. člen 
V 4. členu se v drugem odstavku znesek »4.400.000,00 eura« nadomesti z zneskom »3.700.000,00 eura«.
3. člen 
V 5. členu se v drugem odstavku v 1. točki:
– na koncu tretje alineje beseda »in« nadomesti z vejico,
– v četrti alineji podpičje nadomesti z besedo »in« in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– zajamčena tradicionalna posebnost;«.
V četrtem odstavku se za besedo »leta« dodata vejica in besedilo »pri čemer se upošteva rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z osmim odstavkom 9. člena te uredbe«.
4. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku v:
– 1. točki besedilo »prve ali druge alineje« nadomesti z besedilom »prve, druge ali pete alineje«,
– 3. točki besedilo »23/17 in 5/18« nadomesti z besedilom »23/17, 5/18, 10/19, 7/20 in 78/20«.
5. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo »23/17 in 5/18« nadomesti z besedilom »23/17, 5/18, 10/19, 7/20 in 78/20«.
6. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(vložitev vloge na javni razpis) 
(1) Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
(2) Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.
(3) Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu https://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis iz prejšnjega odstavka v informacijski sistem ARSKTRP.
(4) Sredstvo elektronske identifikacije iz prejšnjega odstavka je sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka, v skladu s predpisi na področju elektronske identifikacije in storitev zaupanja.«.
7. člen 
V 13. členu se v tretjem odstavku na koncu sedme alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– KMG vloži vlogo za proizvod prašičje meso in pravna oseba vloži vlogo za proizvod prašiči.«.
V petem odstavku se na koncu 4. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. vlogo za proizvod prašiči ali vlogo za proizvod prašičje meso.«.
8. člen 
V 16. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Upravičenec ali njegov pooblaščenec vloži zahtevek za izplačilo sredstev, skupaj z dokazili in prilogami, na način iz drugega in tretjega odstavka 12. člena te uredbe.«.
9. člen 
V 19. členu se za besedo »spletni« doda beseda »strani«.
10. člen 
V prilogi 2 se v drugem odstavku v:
– 1. točki na koncu tabele doda nova vrstica, ki se glasi:
»
Istra 
429,1
«; 
– 2. točki tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Prijavljen proizvod 
v shemo
Število prijavljenih KMG v shemo
Eurov/KMG
Bovški sir
od 3 do 5
511,1
Bovški sir
nad 5
347,2
Sir Mohant
od 3 do 5
511,1
Sir Mohant
nad 5
347,2
Sir Tolminc
od 3 do 5
511,1
Sir Tolminc
nad 5
347,2
Ekstra deviško oljčno olje 
Slovenske Istre
od 3 do 10
573,6
Ekstra deviško oljčno olje 
Slovenske Istre
od 11 do 20
396, 0
Ekstra deviško oljčno olje 
Slovenske Istre
nad 20
334,6
Istra
od 3 do 10
330,7
Istra
od 11 do 20
210
Istra
nad 20
179,2
«. 
V tretjem odstavku se v 2. točki besedilo »če se upravičenec prijavi v postopek certificiranja« nadomesti z besedilom »če upravičenec pridobi certifikat«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3 če upravičenec pridobi certifikat za čebelarstvo, se višina pavšalnega plačila iz 1. točke tega odstavka poveča za 0,4 eura za vsako čebeljo družino, za katero upravičenec pridobi certifikat;«.
V 4. točki se besedilo »če se upravičenec prijavi v postopek certificiranja« nadomesti z besedilom »če upravičenec pridobi certifikat«, besedilo »ki jih je upravičenec prijavil v postopek certificiranja« pa se nadomesti z besedilom »za katere je upravičenec pridobil certifikat«.
V četrtem odstavku se beseda »načrtovano« nadomesti z besedo »pridobljeno«.
V petem odstavku se v:
– 1. točki tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Prijavljen proizvod v shemo
Eurov/KMG
Mleko
65,2
Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji
122,7
Perutnina
70,9
Perutninsko meso
107,8
Govedo
80
Goveje meso 
120,2
Sadje
118,7
Predelani izdelki iz sadja
230,1
Prašiči
92
Prašičje meso
195,7
«; 
– 2. točki tabela spremeni tako, da se glasi:
»
Prijavljen proizvod 
v shemo
Število prijavljenih KMG v shemo
Eurov/KMG
Mleko
od 3 do 50
10,3
Mleko
od 51 do 250
4,6
Mleko
nad 250
2,8
Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji
od 3 do 50
67,6
Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji
od 51 do 250
61,3
Mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji
nad 250
60,5
Govedo
od 3 do 50
53,6
Govedo
od 51 do 250
45,7
Govedo
nad 250
43,2
Perutnina
od 3 do 50
36,1
Perutnina
od 51 do 250
29,3
Perutnina
nad 250
26,9
Sadje
od 3 do 50
60,7
Sadje
od 51 do 100
55,1
Sadje
nad 100
52,9
Predelani izdelki iz sadja
od 3 do 50
84,1
Predelani izdelki iz sadja
od 51 do 100
78,4
Predelani izdelki iz sadja
nad 100
75,5
Prašiči
od 3 do 10
91,1
Prašiči
od 11 do 50
58,9
Prašiči
nad 50
52,8
«. 
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Višina pavšalnega plačila za shemo zajamčena tradicionalna posebnost se določi na naslednji način:
1. če gre za upravičenca iz 1. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe:
Prijavljeni proizvodi v shemo
Eurov/KMG
Schaf-Heumilch/Sheep’s Haymilk / Latte fieno di pecora / Lait de foin de brebis / Leche de heno de oveja, Ziegen-Heumilch / Goat’s Haymilk / Latte fieno di capra / Lait de foin de chèvre / Leche de heno de cabra in Heumilch / Haymilk / Latte fieno / Lait de foin / Leche de heno
122,6
2. če gre za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe:
Prijavljeni proizvodi 
v shemo
Število prijavljenih KMG v shemo
Eurov/KMG
Schaf-Heumilch / Sheep’s Haymilk / Latte fieno di pecora / Lait de foin de brebis / Leche de heno de oveja, Ziegen-Heumilch / Goat’s Haymilk / Latte fieno di capra / Lait de foin de chèvre / Leche de heno de cabra in Heumilch / Haymilk / Latte fieno / Lait de foin / Leche de heno
od 3 do 10
114,8
Schaf-Heumilch / Sheep’s Haymilk / Latte fieno di pecora / Lait de foin de brebis / Leche de heno de oveja, Ziegen-Heumilch / Goat’s Haymilk / Latte fieno di capra / Lait de foin de chèvre / Leche de heno de cabra in Heumilch / Haymilk / Latte fieno / Lait de foin / Leche de heno
od 11 do 20
77,8
Schaf-Heumilch / Sheep’s Haymilk / Latte fieno di pecora / Lait de foin de brebis / Leche de heno de oveja, Ziegen-Heumilch / Goat’s Haymilk / Latte fieno di capra / Lait de foin de chèvre / Leche de heno de cabra in Heumilch / Haymilk / Latte fieno / Lait de foin / Leche de heno
nad 20
67,2
«. 
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(končanje postopkov) 
(1) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17 in 71/18), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17 in 71/18).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zahtevki za izplačilo sredstev, ki bodo vloženi na podlagi javnega razpisa, objavljenega na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17 in 71/18), vložijo v skladu s spremenjenim petim odstavkom 16. člena te uredbe.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-45/2020
Ljubljana, dne 29. oktobra 2020
EVA 2020-2330-0102
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti