Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2520. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za razgledni stolp na Čemšeniški planini, stran 6164.

  
Na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) župan Občine Zagorje ob Savi sprejema
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za razgledni stolp na Čemšeniški planini 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
S tem sklepom se potrdijo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za razgledni stolp na Čemšeniški planini, ki so objavljena na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
2. člen 
(predmet in območje načrtovanja) 
(1) Predmet načrtovanja je umestitev razglednega stolpa na Čemšeniški planini, ki je pomembno pohodniško, izletniško in športno rekreacijsko območje v Zasavsko-Posavskem hribovju. Ker na območju Čemšeniške planine, od koder se odpirajo eni najlepših pogledov na Boč, Peco, Uršljo Goro, Nanos, Snežnik, Trdinov vrh ter vse do Ljubljane in Triglava, ni ustrezno urejene razgledne točke, se s tem namenom pristopa k pripravi OPPN.
(2) Obravnavano območje se nahaja na grebenu Čemšeniške planine, natančneje na Črnem vrhu, ki leži na nadmorski višini 1204 m. Lokacija se navezuje na bližnji planinski dom dr. Frana Goloba na Čemšeniški planini, obstoječe planinske poti, izvajanje vsebin šole v naravi itd.
(3) Območje OPPN zajema zemljišči oziroma dela zemljišč s parcelnima številkama 856/54 ter 856/61, obe k. o. Čemšenik in je velikosti približno 1200 m2.
(4) V postopku priprave prostorskega akta je možna sprememba območja, kot posledica upoštevanja mnenj nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev v postopku.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora in upoštevajoč: nadrejene prostorske akte, izhodišča in usmeritve za načrtovanje nosilcev urejanja prostora, izdelano strokovno podlago, javno korist oziroma interes javnosti.
4. člen 
(vrsta postopka) 
OPPN se pripravlja po postopku, kot je predpisan v 119. členu ZUreP-2.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek priprave, izdelave in sprejema prostorskega akta poteka po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza
Rok – najkasneje do
Izdelava izhodišč za pripravo OPPN 
september 2020
Vključitev javnosti in drugih udeležencev urejanja prostora 
v oblikovanje izhodišč ter dopolnitev izhodišč
september 2020
Pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta
oktober 2020 
Sprejem in objava sklepa na spletni strani Občine Zagorje ob Savi 
oktober 2020 
Pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje 
oktober 2020 
Pridobitev odločitve o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov 
na okolje
november 2020
Izdelava osnutka prostorskega akta
november 2020
Objava osnutka na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
november 2020
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na osnutek
december 2020
Izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta in gradiva za javno razgrnitev ter objava na spletni strani občine
januar 2021
Javna razgrnitev z javno obravnavo
februar 2021
Izdelava stališč do pripomb in predlogov javnosti
februar 2021
Izdelava predloga prostorskega akta 
in objava na spletni strani 
Občine Zagorje ob Savi
marec 2021
Pridobivanje mnenj na predlog OPPN 
april 2021
Izdelava usklajenega predloga
maj 2021
Sprejem na občinskem svetu Občine Zagorje ob Savi
maj 2021
(2) Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN.
(3) Terminski plan temelji na predpostavki, da v postopku priprave OPPN ne bo treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO). V primeru, da bo CPVO treba izvesti, se roki ustrezno prilagodijo.
6. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki s predložitvijo mnenj sodelujejo v postopku priprave OPPN:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Zagorje, Cesta 9. avgusta 78 A, 1410 Zagorje ob Savi,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana.
(2) Za podajo mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje bodo pozvani naslednji nosilci urejanja prostora, ki tudi sicer sodelujejo v postopku CPVO:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Zagorje,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana.
(3) Postopek CPVO vodi:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.
(4) V primeru, da se naknadno ugotovi, da je treba pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se ta pridobijo v postopku priprave prostorskega akta.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Občina Zagorje ob Savi je v fazi oblikovanja izhodišč za pripravo OPPN pozvala zainteresirano javnost, da s predlogi sodeluje že v najzgodnejši fazi priprave OPPN.
(2) Javnost se v pripravo OPPN vključuje preko 30-dnevne javne razgrnitve, v okviru katere bo izvedena tudi javna obravnava.
(3) Vključevanje oziroma seznanitev javnosti se zagotavlja tudi preko objav različnih faz gradiv na spletni strani Občine Zagorje ob Savi (poleg izhodišč se objavi še sklep o pripravi OPPN, osnutek prostorskega akta, stališča do pripomb z javne razgrnitve, predlog OPPN itd.).
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Seznam strokovnih podlag:
– Idejna zasnova za razgledni stolp na Čemšeniški planini, izdelal P&A Torkar d. o. o., št. proj. 12/2019, oktober 2019,
– geodetski načrt obstoječega stanja z vrisom zemljiških parcel.
(2) V kolikor se med postopkom ugotovi, da je treba izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi naknadno.
(3) Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih prostorski akt zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku predložijo razpoložljive strokovne podlage, morebitne razvojne programe in posredujejo mnenja na prostorski akt.
9. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotavlja Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-4/2020-9
Zagorje ob Savi, dne 5. oktobra 2020
 
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost