Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2519. Sklep o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času izrednih razmer, povezanih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19), stran 6163.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. in 108. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) ter 4. in 109. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 13. redni seji dne 7. 10. 2020 sprejel
S K L E P 
o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času izrednih razmer, povezanih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19) 
Občinski svet Občine Trebnje ugotavlja, da v času izrednih razmer, povezanih z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: izredne razmere), zaradi preventivnih zdravstvenih razlogov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni ni pogojev za njegovo delovanje in odločanje na rednih in izrednih sejah.
Za izredne razmere po prejšnjem odstavku se šteje:
– omejitve združevanja oseb na državni ravni oziroma druge ukrepe, sprejete na državni ravni, zaradi katerih je onemogočeno sestajanje na rednih in izrednih sejah, ali
– razmere, zaradi katerih bi bilo ne glede na državne predpise v Občini Trebnje onemogočeno sestajanje na rednih in izrednih sejah (na primer izbruh nalezljive bolezni v Občini Trebnje).
II 
Občinski svet Občine Trebnje v času izrednih razmer deluje in odloča na dopisnih sejah, razen če se vzpostavijo pogoji za izvedbo rednih ali izrednih sej preko elektronskih sredstev komuniciranja.
III 
Za delovanje in odločanje Občinskega sveta Občine Trebnje na dopisnih sejah iz prejšnje točke se ne uporabljata druga poved prvega odstavka 23. člena in tretji odstavek 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje).
Občinski svet Občine Trebnje na dopisnih sejah iz prejšnje točke odločitve sprejema z večino opredeljenih glasov članov, ki so do roka oddali svoj glas o predlaganem sklepu, razen če je za sprejem odločitve predpisana drugačna (strožja) večina.
IV 
Za določitev roka, ki ga je potrebno upoštevati pri sklicevanju oziroma določanju trajanja dopisnih sej Občinskega sveta Občine Trebnje iz točke II tega sklepa, se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje za sklicevanje rednih sej.
Če izredne razmere onemogočajo tudi izvedbo rednih sej stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje, se ta sklep smiselno uporablja tudi za delovanje in odločanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje.
VI 
Članom Občinskega sveta Občine Trebnje za dopisne seje iz točke II tega sklepa pripada sejnina, kot je določena za redne seje.
VII 
Če se po sklicu dopisne seje iz točke II tega sklepa in pred njenim zaključkom izredne razmere končajo, se že sklicana dopisna seja izvede po pravilih iz tega sklepa, razen če odločitev Občinskega sveta Občine Trebnje ni nujna, so izpolnjeni pogoji in je na voljo dovolj časa za izvedbo sklica redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje in njegovih delovnih teles skladno s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Trebnje.
VIII 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-5/2019-271
Trebnje, dne 7. oktobra 2020
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost