Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2516. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina, stran 6161.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina je Občinski svet Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) na 15. redni seji dne 30. 9. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom so določene višine in načini določanja plače, plačila za opravljene funkcije, nagrade, sejnine in drugi prejemki, ki jih zakoni, ki urejajo to področje, ne določajo drugače in pripadajo funkcionarkam oziroma funkcionarjem (v nadaljnjem besedilu: funkcionar), zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta, članom svetov, članom svetov krajevnih skupnosti ter članom drugih občinskih organov Občine Rogaška Slatina.
Uporabljena oblika poimenovanja funkcij se uporablja kot spolno nevtralna. V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.
2. člen 
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Občinski volilni komisiji ter volilnim odborom pripada plačilo v višini, kot jo določa Zakon o lokalnih volitvah.
Vsi zneski v pravilniku so navedeni v neto zneskih.
3. člen 
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupana.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan opravlja funkcijo poklicno. Župan se lahko odloči, da bo opravljal funkcijo nepoklicno. O svoji odločitvi je dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
Podžupana opravljata svojo funkcijo nepoklicno. Podžupana lahko poklicno opravljata svojo funkcijo, če se v soglasju z županom tako odločita.
4. člen 
Z zakonom je opravljanje funkcije župana Rogaška Slatina uvrščeno v 51. plačilni razred. Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Merila za oblikovanje plačila za opravljanje funkcije podžupana in višino plačila določa ta pravilnik.
5. člen 
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo sejnine članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članov nadzornega odbora ter drugih organov občine.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 
6. člen 
Podžupan se uvrsti v 38. plačilni razred. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
7. člen 
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi sejnina za opravljanje funkcije za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 100 EUR
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 70 EUR
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 50 EUR
– udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, katerega član je 35 EUR.
V primeru prekinitve in nadaljevanja iste seje so člani občinskega sveta upravičeni do sejnine za udeležbo na eni seji.
Sejnina zajema tudi stroške prihoda na seje sveta.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence prisotnosti člana občinskega sveta na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
Sejnina za slavnostno, žalno in dopisno sejo se ne izplačuje.
8. člen 
Odločbo o določitvi plače župana izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ob nastopu mandata.
Plača funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja, plačilo za opravljanje funkcije podžupana oziroma člana občinskega sveta in nagrada članu nadzornega odbora pa na podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju oziroma sklepa o imenovanju.
Z odločbo o plači župana se izvršijo določbe zakona. Z nalogom za izplačilo na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma sklepa o imenovanju se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila članu občinskega sveta, članu nadzornega odbora, članu delovnega telesa občinskega sveta in članu drugih organov občine.
III. NAGRADE 
9. člen 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju.
Sejnina za posamezno sejo znaša 35 EUR.
10. člen 
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade v višini največ 7,5 % plače župana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– sejnina za predsednika nadzornega odbora 110 EUR
– sejnina za člana 70 EUR.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju, skladno z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni do plačila za izvedbo posameznega nadzora; ki se zaključi z izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega programa dela:
– za enostaven nadzor v višini 3 % plače župana
– za zahteven nadzor v višini 5 % plače župana
– za zelo zahteven nadzor v višini 7 % plače župana.
Stopnjo zahtevnosti na podlagi zaprosila predsednika nadzornega odbora določi notranja revizorska služba oziroma izvajalka le-te.
Za izvedbo plačila predsednik nadzornega odbora občinski upravi predloži poročilo o opravljenem nadzoru. K poročilu priloži sklep o razdelitvi področij za posamezni nadzor ter izdelano končno poročilo.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
11. člen 
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov, v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Rogaška Slatina. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
12. člen 
Pravice iz 11. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan oziroma od njega pooblaščen javni uslužbenec.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA 
13. člen 
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji se zagotovijo iz občinskega proračuna.
Plače, plačila za opravljanje funkcije in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. V tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
Povračila stroškov v zvezi z delom se izplačujejo v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. NAGRADE PREDSEDNIKOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN SEJNINE ZA ČLANE SVETOV 
14. člen 
Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se izplača nagrada za opravljeno delo:
Predsedniku Sveta Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina pripada letna nagrada v višini ene povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.
Predsedniku Sveta Krajevne skupnosti Kostrivnica pripada letna nagrada v višini 83 odstotkov povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.
Predsedniku Sveta Krajevne skupnosti Sveti Florijan pripada letna nagrada v višini 67 odstotkov povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.
Letna nagrada se predsedniku krajevne skupnosti izplača v drugi polovici posameznega koledarskega leta, vendar najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
Sejnina za člana sveta krajevne skupnosti za posamezno sejo znaša 25 EUR in se izplača na podlagi evidence o prisotnosti na seji. Krajevne skupnosti izplačajo nagrado predsedniku sveta krajevnih skupnosti in sejnine za člana sveta iz funkcionalnih stroškov.
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 65/19 – UPB 1).
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0007/2020-08
Rogaška Slatina, dne 30. septembra 2020
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost