Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2508. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2020, stran 6156.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 11. redni seji dne 8. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20, z dne 29. 3. 2019), se v 2. členu odloka spremeni višina proračuna in zneski v tabeli tako, da se le-ta glasi:
»Proračun Občine Hrpelje - Kozina za leto 2020 se določa v višini 9.219.801,26 eur.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
7.500.798
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
5.021.459
70
DAVČNI PRIHODKI
3.860.985
700 Davki na dohodek in dobiček
3.078.836
703 Davki na premoženje
563.149
704 Domači davki na blago in storitve
219.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 
1.060.474
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
678.974
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in denarne kazni
190.000
714 Drugi nedavčni prihodki
284.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI (72)
0
722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. Sredstev
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
2.579.340
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.561.503
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.017.837
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
8.889.149
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.605.874
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
419.783
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
68.297
402 Izdatki za blago in storitve
999.839
403 Plačila domačih obresti
11.200
409 Rezerve
106.755
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 
2.473.205
410 Subvencije
118.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.087.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
306.851
413 Drugi tekoči domači transferi
960.854
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 
4.685.468
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.685.468
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 
124.602
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
74.326
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
50.276
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–1.388.351
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
44
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
1.685.620
50
ZADOLŽEVANJE
1.685.620
500 Domače zadolževanje 
1.685.620
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
330.652
55
ODPLAČILA DOLGA
330.652
550 Odplačilo domačega dolga
330.652
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–33.383
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
1.354.968
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
1.388.351
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2019
33.383
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte predpisane s kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2020–2023. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta prilogi tega odloka in se objavita na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20, z dne 29. 3. 2019), se 15. člen odloka spremeni tako, da se le-ta glasi:
Občina Hrpelje - Kozina se v letu 2020 namerava zadolžiti v predvideni višini, v letu 2020 Občina Hrpelje - Kozina ne bo dajala soglasij k zadolžitvi javnim zavodom in javnim podjetjem.
V kolikor bi bilo zadolževanje potrebno se občina zadolži s predhodnim soglasjem občinskega sveta.
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 1.685.620 eurov.
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-39/2018-176
Hrpelje, dne 8. oktobra 2020
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost