Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2506. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd, stran 6156.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-4) (Uradni list RS, št. 8/20) je Občinski svet Občine Dravograd na 12. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd 
1. člen
S tem Odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 68/08, 90/09 in 13/14, v nadaljevanju: odlok).
2. člen 
Spremeni in dopolni se tretja alineja četrtega odstavka 4. člena odloka tako, da se glasi:
»– enota Šentjanž – vrtec Kronica, Šentjanž pri Dravogradu 70,«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2020
Dravograd, dne 24. septembra 2020
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 

AAA Zlata odličnost