Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2505. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 – 1. rebalans proračuna, stran 6155.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 11. redni seji dne 7. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 – 1. rebalans proračuna 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 (Uradni list RS, št. 24/20) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih (v EUR):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
LETO 2020 (v EUR)
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.941.450
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.721.350
70
DAVČNI PRIHODKI
4.875.150
700 Davki na dohodek in dobiček
3.770.500
703 Davki na premoženje
965.450
704 Domači davki na blago in storitve
129.200
706 Drugi davki in prispevki
10.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
846.200
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
253.500
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
26.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
120.000
714 Drugi nedavčni prihodki
439.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
120.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
5.100
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
115.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
100.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
100.000
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
6.551.377
40
TEKOČI ODHODKI
2.308.010
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
354.590
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
50.700
402 Izdatki za blago in storitve
1.727.720
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
175.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.284.100
410 Subvencije
62.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.371.000
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
202.700
413 Drugi tekoči domači transferi
648.400
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.959.267
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.959.267
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
609.927
III./1.
PRIMARNI PRIMANJKLJAJ
609.927
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK 
1.129.240
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
500 Domače zadolževanje 
0
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–609.927
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
609.927
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2019)
640.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 (Uradni list RS, št. 24/20) se 23. člen spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja odhodkov nad prihodki in odhodki, presežkov nad prejemki v računu terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občini za proračun leta 2020 ni potrebno zadolžiti.
Neposredni in posredni proračunski uporabniki in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Dol pri Ljubljani, se lahko zadolžujejo, če pridobijo soglasje občine.
S tem odlokom se daje soglasje k zadolževanju družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o:
– dolgoročna zadolžitev družbe LPP do višine 37.800,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe LPP do višine 119.700,00 EUR,
– dolgoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 42.840,00 00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 491.400,00 EUR,
– dolgoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 63.000,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 189.000,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2020-1
Dol pri Ljubljani, dne 7. oktobra 2020
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost