Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2502. Sklep o uporabi Smernic o spremembi Smernic EBA/GL/2018/01 o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital za zagotovitev skladnosti s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (EBA/GL/2020/12), stran 6152.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o spremembi Smernic EBA/GL/2018/01 o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital za zagotovitev skladnosti s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (EBA/GL/2020/12)
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju; Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 11. avgusta 2020 na svoji spletni strani objavil Smernice o spremembi Smernic EBA/GL/2018/01 o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital za zagotovitev skladnosti s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (EBA/GL/2020/12; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena spreminjajo Smernice EBA/GL/2018/01 o enotnih razkritjih v razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital, da se zagotovi skladnost z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. julija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1, v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 150 z dne 7. junija 2019, str. 1) in Uredbo (EU) št. 2020/873 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2020 o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede nekaterih prilagoditev zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 204 z dne 26. junija 2020, str. 4).
(3) Smernice so naslovljene na:
1. kreditne institucije iz točke (1) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
2. pristojne organe iz točke (i) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju: banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena, ki morajo izpolnjevati vse ali nekatere zahteve glede razkritij iz Dela 8 v skladu s členi 6, 10 in 13 Uredbe (EU) št. 575/2013, upoštevajo določbe smernic o razkritjih v delu, v katerem so naslovljene nanje.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(veljavnost sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do konca prehodnih obdobij iz prvega odstavka 468. člena ter šestega in šestega a odstavka 473a. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
4. člen 
(sprememba sklepa o uporabi smernic o enotnih razkritjih) 
V Sklepu o uporabi Smernic o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital (Uradni list RS, št. 11/2018) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi: »Sklep velja do konca prehodnega obdobja iz šestega odstavka 473a. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.«.
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost