Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2501. Sklep o uporabi Smernic o nadzorniškem poročanju in zahtevah po razkritju v skladu s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (EBA/GL/2020/11), stran 6152.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o nadzorniškem poročanju in zahtevah po razkritju v skladu s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (EBA/GL/2020/11)
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 11. avgusta 2020 na svoji spletni strani objavil Smernice o nadzorniškem poročanju in zahtevah po razkritju v skladu s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (EBA/GL/2020/11; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo, kako naj kreditne institucije poročajo informacije o kreditnem tveganju, tržnem tveganju in količniku finančnega vzvoda ter razkrivajo informacije glede količnika finančnega vzvoda na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/200 z dne 15. februarja 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede razkritja količnika finančnega vzvoda za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 39 z dne 16. februarja 2016, str. 5), da bodo zagotavljale skladnost z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. julija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1, v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 150 z dne 7. junija 2019, str. 1) in Uredbo (EU) 2020/873 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2020 o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede nekaterih prilagoditev zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 204 z dne 26. junija 2020, str. 4).
(3) Smernice so naslovljene na:
1. kreditne institucije iz točke (1) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
2. pristojne organe iz točke (i) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju: banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena pri poročanju informacij o kreditnem tveganju, tržnem tveganju in količniku finančnega vzvoda, na posamični in konsolidirani podlagi v skladu z naslovom II dela 1 Uredbe (EU) št. 575/2013, upoštevajo določbe smernic glede poročanja v delu, v katerem so naslovljene nanje.
(3) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena, ki morajo izpolnjevati vse ali nekatere zahteve glede razkritij iz Dela 8 v skladu s členi 6, 10 in 13 Uredbe (EU) št. 575/2013, upoštevajo določbe smernic o razkritjih v delu, v katerem so naslovljene nanje.
(4) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(veljavnost sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 27. junija 2021.
Ljubljana, dne 29. septembra 2020
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti