Uradni list

Številka 140
Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 140/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2499. Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije, stran 5895.

  
Na podlagi petega odstavka 11.a člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije 
1. člen 
(splošna določba) 
Ta uredba podrobneje določa vsebino, način upravljanja in vodenja Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pravno-informacijski sistem) ter obveznosti državnih organov in Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: javno podjetje) v zvezi z njim.
2. člen 
(namen) 
(1) Namen pravno-informacijskega sistema je uporabnikom na enoten, razumljiv in jasen način podati čim bolj celostne informacije o pravnem redu Republike Slovenije in Evropske unije.
(2) Način prikazovanja in iskanja informacij v pravno-informacijskem sistemu upošteva standarde na področju oblikovanja in dostopnosti spletnih vsebin ter na področju informacijske tehnologije in varnosti.
3. člen 
(dostopnost) 
Pravno-informacijski sistem je dostopen brezplačno na spletnem naslovu www.pisrs.si.
4. člen 
(informativni značaj) 
Podatki, objavljeni v pravno-informacijskem sistemu, so informativnega značaja, kar pomeni, da državni organi in javno podjetje ne prevzemajo odgovornosti za pravilnost in popolnost podatkov iz registrov, zbirk in evidenc, povezanih v pravno-informacijski sistem, in da so pravno veljavna le besedila predpisov in drugih aktov, objavljenih v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen 
(vsebina pravno-informacijskega sistema) 
(1) Pravno-informacijski sistem povezuje registre, zbirke in evidence državnih organov in javnega podjetja, ki vsebujejo podatke in dokumente o pravnem redu Republike Slovenije in Evropske unije.
(2) V pravno-informacijskem sistemu se lahko predstavljajo strokovna literatura ter drugi podatki in dokumenti, ki se navezujejo na predpise in druge akte ter prispevajo k seznanjanju o pravnem redu Republike Slovenije in Evropske unije ter drugih pravnih sistemih.
(3) Državni organi in javno podjetje so skrbniki registrov, zbirk in evidenc za svoje delovno področje, če s to uredbo ni drugače določeno.
(4) Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: služba) upravlja, vodi in koordinira pravno-informacijski sistem.
6. člen 
(registri, zbirke in evidence pravno-informacijskega sistema) 
Pravno-informacijski sistem povezuje naslednje registre, zbirke in evidence državnih organov in javnega podjetja:
1. register predpisov,
2. zbirko uradnih objav Uradnega lista Republike Slovenije,
3. zbirko neuradnih objav Uradnega lista Republike Slovenije,
4. zbirko neuradnih prečiščenih besedil,
5. register pravnih aktov Evropske unije,
6. zbirko objavljenih predpisov, ki še ne veljajo, in predpisov v pripravi,
7. zbirko obsoletnih in konzumiranih predpisov,
8. zbirko neveljavnih predpisov,
9. zbirko splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil,
10. zbirko drugih splošnih in posamičnih aktov,
11. zbirko prevodov,
12. evidenco normodajalcev,
13. elektronsko evidenco mednarodnih aktov,
14. register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti,
15. druge registre, zbirke in evidence državnih organov.
7. člen 
(register predpisov) 
(1) Register predpisov vsebuje podatke o predpisih Državnega zbora Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, ministrstev in organov v sestavi ministrstev ter vladnih služb, ki veljajo ali se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
(2) Register predpisov vsebuje naslednje podatke o predpisu:
1. naslov in enotno identifikacijsko oznako predpisa,
2. podatke o objavi predpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s slovensko oznako predpisa (v nadaljnjem besedilu: SOP),
3. pravno podlago za sprejetje ali izdajo predpisa,
4. podatke o predpisih, izdanih na njegovi podlagi,
5. podatke o predpisih in drugih aktih, ki posegajo v predpis,
6. podatke o predpisih in drugih aktih, ki vplivajo na predpis,
7. podatke o predpisih in drugih aktih, na katere ta predpis vpliva,
8. organ, odgovoren za pripravo predpisa,
9. organ, odgovoren za sprejetje ali izdajo predpisa,
10. datum sprejetja,
11. datum začetka veljavnosti in datum začetka uporabe predpisa,
12. razvrstitev v kategorijo pravnih aktov,
13. razvrstitev v tematsko kazalo,
14. povezanost predpisa s pravnimi akti Evropske unije,
15. druge podatke, ki obstajajo za predpis.
(3) Enotno identifikacijsko oznako SOP določi javno podjetje.
(4) Skrbnik registra predpisov je služba.
8. člen 
(zbirka uradnih objav) 
(1) Zbirka uradnih objav vsebuje elektronske izdaje Uradnega lista Republike Slovenije od 1. januarja 2006.
(2) Skrbnik zbirke uradnih objav je javno podjetje.
9. člen 
(zbirka neuradnih objav) 
(1) Zbirka neuradnih objav vsebuje izdaje Uradnega lista Republike Slovenije v elektronski obliki od 25. junija 1991 do 31. decembra 2005.
(2) Skrbnik zbirke neuradnih objav je javno podjetje.
10. člen 
(zbirka neuradnih prečiščenih besedil) 
(1) Zbirka neuradnih prečiščenih besedil vsebuje neuradna prečiščena besedila predpisov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejmejo Državni zbor Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije, ministrstva, organi v sestavi ministrstev, vladne službe in drugi državni organi ter nosilci javnih pooblastil, ki so objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Služba pripravi neuradno prečiščeno besedilo predpisa in drugega splošnega akta, ki ga izda Vlada Republike Slovenije, ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna služba, drug državni organ ali nosilec javnega pooblastila, po objavi vsake njegove spremembe ali dopolnitve v Uradnem listu Republike Slovenije v skladu s smernicami za pripravo neuradnih prečiščenih besedil.
(3) Služba oblikuje smernice za pripravo neuradnih prečiščenih besedil iz prejšnjega odstavka ob upoštevanju pravil pravne tehnike pri izdelavi predpisov in drugih splošnih aktov in informacijskih zmožnosti za objavo tako pripravljenih neuradnih prečiščenih besedil.
(4) Skrbnik zbirke neuradnih prečiščenih besedil je služba.
11. člen 
(register pravnih aktov Evropske unije) 
(1) Register pravnih aktov Evropske unije vsebuje podatke o pravnih aktih Evropske unije, ki jih Republika Slovenija izvaja ali prenaša v nacionalnem pravnem redu.
(2) Register pravnih aktov Evropske unije vsebuje naslednje podatke o pravnem aktu Evropske unije:
– naslov in številko Celex,
– podatke o objavi pravnega akta v Uradnem listu Evropske unije,
– organ Republike Slovenije, odgovoren za prenos ali izvajanje pravnega akta Evropske unije,
– datum začetka in prenehanja veljavnosti,
– rok za prenos,
– Eurovoc deskriptor,
– podatke o povezljivosti in načinu izvajanja ali prenosa pravnega akta Evropske unije s predpisi Republike Slovenije,
– podatke o postopkih ugotavljanja kršitev pravnega akta Evropske unije,
– druge podatke, ki obstajajo za pravni akt Evropske unije.
(3) Register pravnih aktov Evropske unije vsebuje tudi povezave do spletišča EUR-Lex, na katerem so objavljeni podatki in besedila pravnih aktov Evropske unije.
(4) Skrbnik registra pravnih aktov Evropske unije je služba.
12. člen 
(zbirka objavljenih predpisov, ki še ne veljajo, in predpisov v pripravi) 
(1) Zbirka objavljenih predpisov, ki še ne veljajo, in predpisov v pripravi vsebuje podatke o objavljenih predpisih, ki še ne veljajo, ter o načrtovanih predpisih in predpisih, ki so v postopku priprave ali sprejemanja.
(2) Zbirka objavljenih predpisov, ki še ne veljajo, in predpisov v pripravi vsebuje naslednje podatke:
– naslov in enotno identifikacijsko oznako predpisa,
– organ, odgovoren za pripravo predpisa,
– organ, odgovoren za sprejetje ali izdajo predpisa,
– razloge in cilje sprejetja ali izdaje predpisa,
– časovnico priprave in sprejemanja predpisa z načrtovanim datumom uveljavitve predpisa,
– druge podatke, ki obstajajo za predpis.
(3) Skrbnik objavljenih predpisov, ki še ne veljajo, in predpisov v pripravi je služba.
13. člen 
(zbirka obsoletnih in konzumiranih predpisov) 
(1) Zbirka obsoletnih in konzumiranih predpisov je zbirka predpisov, ki formalno niso prenehali veljati, se pa dejansko ne uporabljajo več, ker so sčasoma izgubili svoj neposredni pomen oziroma nimajo več namena in cilja, zaradi katerega so bili sprejeti oziroma izdani.
(2) Zbirka obsoletnih in konzumiranih predpisov poleg podatkov iz drugega odstavka 7. člena te uredbe vsebuje tudi datum ugotovitve obsoletnosti oziroma konzumiranosti.
(3) Obsoletnost in konzumiranost predpisov ugotovi organ, v katerega pristojnost spada predpis.
(4) Skrbnik zbirke obsoletnih in konzumiranih predpisov je služba.
14. člen 
(zbirka neveljavnih predpisov) 
(1) Zbirka neveljavnih predpisov je zbirka predpisov, ki so prenehali veljati ali se je postopek sprejemanja zaključil, ne da bi bili predpisi sprejeti.
(2) Zbirka neveljavnih predpisov poleg podatkov iz drugega odstavka 7. člena te uredbe vsebuje tudi datum prenehanja veljavnosti ali uporabe predpisa oziroma datum končanja postopka sprejemanja.
(3) Skrbnik zbirke neveljavnih predpisov je služba.
15. člen 
(zbirka splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil) 
(1) Zbirka splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, vsebuje akte, ki jih izdajo nosilci javnih pooblastil in so objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Zbirka splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil vsebuje podatke iz drugega odstavka 7. člena te uredbe in datum prenehanja veljavnosti ali uporabe, kolikor obstajajo.
(3) Skrbnik zbirke splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil je služba.
16. člen 
(zbirka drugih splošnih in posamičnih aktov) 
(1) Zbirka drugih splošnih in posamičnih aktov vsebuje akte, ki jih izdajo normodajalci iz 18. člena te uredbe in niso del registrov in zbirk iz 7., 11., 12., 13., 14. in 15. člena te uredbe.
(2) Zbirka drugih splošnih in posamičnih aktov vsebuje podatke iz drugega odstavka 7. člena uredbe in datum prenehanja veljavnosti ali uporabe, kolikor obstajajo.
(3) Skrbnik zbirke drugih splošnih in posamičnih aktov je služba.
17. člen 
(zbirka prevodov) 
(1) Zbirka prevodov vsebuje besedila pomembnejših sistemskih predpisov Republike Slovenije v angleškem ali drugem uradnem jeziku Evropske unije.
(2) Prevod pomeni prevod osnovnega besedila predpisa ali neuradnega prečiščenega besedila predpisa, ki je v pravno-informacijskem sistemu dostopen po opravljeni strokovno- terminološki in jezikovni redakciji.
(3) Prevod iz prejšnjega odstavka vsebuje nedvoumno navedbo, da gre za prevod, podatke o predpisu ali predpisih, ki jih prevod neuradnega prečiščenega besedila vsebuje, ter naslov in besedilo predpisa.
(4) Skrbnik zbirke prevodov je služba.
18. člen 
(evidenca normodajalcev) 
(1) Evidenca normodajalcev vsebuje podatke o državnih organih, pravnih osebah javnega prava, nosilcih javnih pooblastil in organih lokalnih skupnosti ter drugih subjektih, ki objavljajo predpise ali druge akte v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Skrbnik evidence normodajalcev je služba.
19. člen 
(elektronska evidenca mednarodnih aktov) 
(1) Elektronska evidenca mednarodnih aktov vsebuje podatke o mednarodnih pogodbah in drugih mednarodnih aktih ter aktih o njihovi ratifikaciji Republiki Sloveniji.
(2) Skrbnik elektronske evidence mednarodnih aktov je ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
20. člen 
(register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti) 
(1) Register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti vsebuje podatke o predpisih, ki veljajo ali se uporabljajo v samoupravnih lokalnih skupnostih.
(2) Skrbnik registra predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti je javno podjetje.
21. člen 
(registri, zbirke in evidence zbirke drugih državnih organov) 
V pravno-informacijski sistem se lahko povezujejo tudi registri, zbirke in evidence z delovnega področja drugih državnih organov.
22. člen 
(povezovanje v pravno-informacijski sistem) 
(1) Povezovanje registrov, zbirk in evidenc iz te uredbe v pravno-informacijski sistem omogočajo enotne identifikacijske oznake predpisa (EVA, EPA in SOP) in drugi enolični identifikatorji.
(2) Povezovanje registrov, zbirk in evidenc v pravno- informacijski sistem poteka na podlagi zagotavljanja odprtih podatkov za ponovno uporabo na nacionalnem portalu odprtih podatkov javnega sektorja (v nadaljnjem besedilu: portal OPSI) ali na podlagi dogovorov o ravni storitev, sklenjenih med službo in posameznimi skrbniki registrov, zbirk in evidenc.
(3) Skrbniki registrov, zbirk in evidenc iz te uredbe v svojih registrih, zbirkah in evidencah oziroma zalednih sistemih za upravljanje teh registrov, zbirk in evidenc zagotovijo vnos identifikatorjev, ki omogočajo povezovanje na način iz prvega odstavka tega člena. Če skrbniki registrov, zbirk in evidenc iz te uredbe objavljajo svoje registre, zbirke in evidence na portalu OPSI, zagotovijo, da so na tem portalu objavljeni tudi identifikatorji, ki omogočajo povezovanje na način iz prvega odstavka tega člena.
(4) Za vsebino podatkov in dokumentov v registrih, zbirkah in evidencah iz te uredbe ter njihovo dostopnost so odgovorni skrbniki registrov, zbirk in evidenc.
23. člen 
(navodilo) 
Predstojnik službe lahko za nemoteno zagotavljanje podatkov in dokumentov iz povezanih registrov, zbirk in evidenc ter za potrebe vključevanja novih registrov, zbirk in evidenc v pravno-informacijski sistem izda navodilo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(prilagoditev pravno-informacijskega sistema) 
(1) Registri, zbirke in evidence iz te uredbe ter prikazovanje informacij v skladu z namenom in na način iz 2. člena te uredbe se vzpostavijo najpozneje do 31. maja 2021.
(2) Do vzpostavitve registrov, zbirk in evidenc iz te uredbe se pravno-informacijski sistem objavlja po zasnovi iz Uredbe o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06 in 95/11), pri čemer se v enem mesecu od uveljavitve te uredbe prikazi na spletnih straneh s podatki o predpisih in drugih aktih Republike Slovenije prilagodijo tako, da se kot privzete vrednosti razvrščanja rezultatov iskanja in kot izpostavljene vsebine uporabijo podatki registra predpisov v skladu s to uredbo.
25. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06 in 95/11).
26. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-20/2020
Ljubljana, dne 8. oktobra 2020
EVA 2020-1517-0001
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost