Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2480. Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice, stran 5848.

  
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 13. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom so določene osnove in merila za določitev plač, plačil in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Jesenice, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali imenovani s sklepom občinskega sveta oziroma župana.
Navedeni izrazi v moški slovnični obliki veljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.
2. člen 
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora in članom občinske volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
Članom svetov krajevnih skupnosti in članom drugih organov Občine Jesenice, pripadajo za njihovo delo nagrade, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
3. člen 
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, PLAČIL OZIROMA NAGRAD ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 
a) Plača oziroma plačilo župana in podžupanov
4. člen
Plača župana Občine Jesenice je uvrščena v plačni razred v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še dodatek za delovno dobo za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
5. člen 
Funkcija podžupana Občine Jesenice je v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, uvrščena v plačni razred v določenem razponu. Plačni razred podžupana znotraj zakonsko določenega razpona določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma plačilo podžupana za opravljanje njegove funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles in mu za to ne pripada dodatno plačilo v obliki sejnine.
6. člen 
Plačilo poklicnih funkcionarjev se izplačuje na podlagi sklepa o določitvi plače.
Mesečno izplačilo za nepoklicnega podžupana se opravi na podlagi sklepa o uvrstitvi v plačni razred. Podžupana uvrsti v plačni razred v skladu s prvim odstavkom petega člena tega pravilnika župan s sklepom. Pri uvrstitvi v plačni razred župan upošteva obseg dela in pooblastila podžupana. Če se spremenijo obseg dela in pooblastila podžupana, župan sprejme nov sklep o uvrstitvi podžupana v plačni razred.
b) Plačilo članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
8. člen 
Članom občinskega sveta se obračunava sejnina v odstotku od plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer:
– za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta v višini 7,5 %
– za predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta v višini 3,75 %
– za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta v višini 1,875 %.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje za dopisno sejo.
Plačilo za opravljene funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.
9. člen 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnih telesih občinskega sveta določi sejnina za udeležbo na vsaki sklepčni redni ali izredni seji v višini 1,875 %vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje za dopisno sejo.
Članu delovnega telesa občinskega sveta se plačilo za opravljene funkcije izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.
10. člen 
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito ter članom drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, pa niso posebej obravnavani v tem pravilniku.
c) Plačilo članov nadzornega odbora
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do sejnine za prisotnost na seji in do nagrade za izvršen nadzor.
Članom nadzornega odbora se obračunava sejnina v odstotku od plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer:
– za udeležbo na seji nadzornega odbora v višini 6,0 %
– za predsedovanje na seji nadzornega odbora v višini 8,0 %.
Članu nadzornega odbora se plačilo za opravljene funkcije izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.
Nagrada predsednika in člana nadzornega odbora vključuje tudi prisotnost na seji občinskega sveta, če je vabljen na sejo kot poročevalec.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje za dopisno sejo.
Članom nadzornega odbora pripada skupna nagrade za izvedbo posameznega nadzora, izvedenega na podlagi sprejetega sklepa o izvedbi nadzora v višini 10,5 % vrednosti plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
Nadzorni odbor glede na opravljeno delo, vodenje posameznega nadzora in delo posameznih članov, na predlog vodje nadzora ob sprejemu končnega poročila o izvedbi nadzora odloči tudi, kakšna višina nagrade pripada posameznemu članu, s tem, da skupni odstotek, določen v šestem odstavku tega člena, ni presežen.
č) Plačilo članov svetov krajevnih skupnosti
12. člen
Predsednikom svetov krajevnih skupnosti pripada mesečna nagrada za opravljeno delo. Znesek mesečne nagrade za predsednika sveta krajevne skupnosti znaša v višini 3,75 % plače župana.
Člani svetov krajevnih skupnosti imajo pravico do sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji v višini 0,93 % plače župana.
Plačilo za opravljene funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje za dopisno sejo.
d) Plačilo članov drugih organov
13. člen
Članom posvetovalnega kolegija župana, članom občinskega štaba civilne zaščite, članom sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, članom uredniškega odbora in članom drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan, pripada sejnina v višini:
– 3,75 % za funkcijo predsednika organa, ki ga imenuje občinski svet ali župan,
– 1,875 % za funkcijo člana organa, ki ga imenuje občinski svet ali župan,
– 3,75 % za funkcijo člana posvetovalnega kolegija župana, ki hkrati opravlja naloge sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– 0,93 % za funkcijo predsednika posvetovalnega kolegija župana.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka, pripada poveljniku občinskega štaba civilne zaščite mesečna nagrada v višini 7,5 % plače župana.
V času odsotnosti poveljnika občinskega štaba civilne zaščite na podlagi pooblastila štab civilne zaščite vodi njegov namestnik. Za čas vodenja namestniku poveljnika občinskega štaba civilne zaščite pripada mesečna nagrada v višini 7,5 % plače župana. Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni vodenja štaba civilne zaščite.
Za čas neposrednega vodenja ali usmerjanja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah pripada poveljniku občinskega štaba civilne zaščite dodatna mesečna nagrada v višini 5 % plače župana. Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni izvajanja aktivnosti.
Plačilo za opravljanje funkcije iz prvega odstavka tega člena se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje za dopisno sejo.
e) Nadomestilo občinski volilni komisiji
14. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter namestniki predsednika, tajnika in članov občinske volilne komisije imajo ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, če v občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila.
Enkratno nadomestilo občinski volilni komisiji se izplača na podlagi zakona, ki ureja lokalne volitve.
Ob vsakih drugih volitvah, razen volitvah iz prvega odstavka tega člena, so volilni organi iz prvega odstavka tega člena, ki sodelujejo na volitvah, upravičeni do ustreznega nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta najpozneje deset dni po razpisu volitev na podlagi naslednjih meril:
– število različnih vrst volitev, ki se izvajajo istočasno,
– število volilnih enot, v katerih potekajo volitve in
– število volišč, potrebnih za izvedbo volitev.
Višina nadomestila, določena na podlagi meril iz prejšnjega odstavka tega člena, ne sme biti nižja od 20 % in ne višja od 100 % nadomestila, določenega za izvedbo splošnih volitev iz prvega odstavka tega člena, ob upoštevanju z zakonom predpisanih razponov višine nadomestila med posameznimi člani občinske volilne komisije.
Za izvedbo referenduma na območju celotne občine občinski volilni komisiji pripada nadomestilo, določeno v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če se referendum izvaja le v delu občine, pa občinski volilni komisiji pripada nadomestilo, določeno v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
15. člen 
V primerih, ko se sestane občinska volilna komisija izven okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada občinski volilni komisiji za prisotnost na sejah nagrada v obliki sejnine, in sicer za predsednika in njegovega namestnika v višini 3,75 % plače župana, za člane in njegove namestnike pa v višini 1,875 % plače župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo.
Članu občinske volilne komisije se sejnina izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.
V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se sejnina ne izplačuje za dopisno sejo.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
16. člen 
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora ter člani drugih organov Občine Jesenice imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki urejajo povračilo potnih stroškov za zaposlene v občinski upravi. Če je določena uporaba lastnega avtomobila, se izplača kilometrina v višini, kot je določena za občasno uporabo avtomobila za zaposlene v občinski upravi.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora ter člani drugih organov Občine Jesenice imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje in pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa. Za izplačilo dnevnic in ostalih stroškov, ki so nastali v zvezi s službenim potovanjem se uporabljajo predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi.
Pravice iz tega člena pravilnika se uveljavljajo na podlagi naloga za službeno potovanje. Nalog za službeno potovanje izda župan. V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA PREJEMKOV 
17. člen 
Plača župana, ki opravlja funkcijo poklicno, se izplačuje mesečno, praviloma do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, se izplačuje mesečno, praviloma do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
Plačilo za delo podžupana, ki opravlja funkcijo nepoklicno, se izplačuje mesečno, praviloma do vsakega 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Plačila članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta, članom nadzornega odbora ter članom drugih organov Občine Jesenice se izplačujejo mesečno, praviloma do vsakega15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Prejemki določeni v 16. členu tega pravilnika se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora in člani drugih organov Občine Jesenice, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali imenovani s sklepom občinskega sveta oziroma župana se lahko s pisno izjavo odrečejo izplačilu sejnine in nagrade. V tem primeru se sejnina oziroma nagrada posamezniku ne izplača in ostane v proračunu občine.
18. člen 
Ob koncu koledarskega leta se opravi poračun izplačanih akontacij, tako da letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu prejemniku, v skladu z zakonodajo, ne presega 7,5 % letne plače župana, brez upoštevanja dodatka za delovno dobo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Določila tega pravilnika, ki opredeljujejo način in višino plače, plačila ali drugega prejemka, ne veljajo za člana ali predsednika kateregakoli organa, navedenega v tem pravilniku, če je član ali predsednik istočasno delavec občinske uprave ali skupne občinske uprave, in delo opravlja v okviru rednega delovnega časa.
20. člen 
Sredstva za izplačilo plač, plačil in drugih prejemkov se zagotovijo iz proračuna občine.
21. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 55/07).
22. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od prvega dne v naslednjem mesecu od meseca objave.
Št. 007-10/2020
Jesenice, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost