Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Kazalo

2479. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Jesenice, stran 5846.

  
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2), 21., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 13. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Jesenice 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
1. S tem odlokom se določijo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, vključno s komunalno opremo za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča za celotno območje Občine Jesenice.
2. Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki je predmet obračuna komunalnega prispevka;
– stroške posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere;
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo;
– oprostitve plačila komunalnega prispevka.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb, po predpisih s področja varstva okolja in energetike ter objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti, ki so že zgrajeni in s katerimi upravlja Občina Jesenice oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po pooblastilu;
2. komunalna oprema za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča so objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb, po predpisih s področja varstva okolja in energetike, ter objekti grajenega javnega dobra, na katere lastnik obstoječega objekta dotlej ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba. Komunalna oprema za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča se ne šteje za novo komunalno opremo;
3. uporaba komunalne opreme pomeni uporabo tudi tiste vrste komunalne opreme, ki jo objekt lahko uporablja, ne da bi se nanjo tudi priključil.
Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot izrazi v veljavnih predpisih s področja urejanja prostora, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin.
3. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Jesenice se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– vročevodno omrežje,
– plinovodno omrežje.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
4. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere, tj. na m2 gradbene parcele stavbe Cpo(i) in na m2 bruto tlorisne površine objekta Cto(i), znašajo:
Vrsta obstoječe komunalne opreme
Stroški na enoto mere v €/m2
Cpo(i)
Cto(i)
Cestno omrežje 
9,60
21,60
Vodovodno omrežje
5,37
12,28
Kanalizacijsko omrežje
8,52
17,00
Vročevodno omrežje 
9,89
15,06
Plinovodno omrežje
1,34
2,72
Zelene površine
0,55
1,27
Objekti in infrastruktura za ravnanje z odpadki
0,62
1,55
5. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo naslednja merila:
– površina gradbene parcele stavbe;
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov;
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– opremljenost parcele z obstoječo komunalno opremo;
– faktor namembnost objekta Fn;
– prispevna stopnja zavezanca psz(i).
6. člen 
(površina gradbene parcele stavbe) 
1. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
2. Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
3. Če površine gradbene parcele ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjih dveh odstavkov, se za površino gradbene parcele šteje površina zemljiške parcele ali več zemljiških parcel, na katerih je načrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so namenjene trajni rabi te stavbe, pri čemer se upošteva samo tisti del zemljiške parcele, na katerem je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo.
4. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča ali površine gradbene parcele ni mogoče določiti na način iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine Fp.
5. Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka, če ni na voljo natančnejših podatkov, v primerih pred legalizacijo obstoječih objektov, če le-ta še ni bil plačan oziroma niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom na drug način, pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo potem, ko je občina komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča in pri odmeri komunalnega prispevka zaradi graditve za stavbe, ki se jim ne določajo gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna.
6. Za posamezne vrste objektov se določijo naslednje vrednosti Fp:
CC-SI
opis
Fp
111
enostanovanjske stavbe
4
112
večstanovanjske stavbe 2,0
4
113
stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 1,5
4
123
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 1,5
4
125
industrijske in skladiščne stavbe 2,0
4
126
stavbe splošnega družbenega pomena 1,5
4
7. Za ostale vrste objektov, ki v prejšnjem odstavku niso navedene, je Fp enak 4.
7. člen 
(bruto tlorisna površina objekta) 
1. Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu SIST ISO 9836.
2. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o bruto tlorisni površini objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
3. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun komunalnega prispevka bruto tlorisna površina objekta določi tako, da se upošteva neto tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih o evidentiranju nepremičnin, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina objekta manjša od izračunane na način iz prejšnjega stavka, se upošteva dejanska bruto tlorisna površina objekta.
4. Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz prejšnjega odstavka se uporablja, če ni na voljo natančnejših podatkov, tudi pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če le-ta še ni bil plačan oziroma niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom na drug način in pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo potem, ko je občina komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
8. člen 
(razmerje med Dpo in Dto)
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem gradbene parcele stavbe Dpo in deležem površine objekta Dto pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– delež gradbene parcele stavbe Dpo znaša 0,5
– delež površine objekta Dto znaša 0,5.
9. člen 
(faktor namembnost objekta)
1. Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev namembnost objekta Fn, ki jih določa ta odlok.
2. Za določitev namembnosti objekta se upošteva predpis, s katerimi je določena klasifikacija vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov.
3. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o graditvi.
4. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se upošteva dejanska namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od skupin oziroma vrst po predpisih iz drugega odstavka tega člena.
5. Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji namembnosti objekta:
Stavbe:
CC-SI
opis
Fn
111
enostanovanjske stavbe
0,7
112
večstanovanjske stavbe
1
113
stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,5
121
gostinske stavbe
1,3
122
poslovne in upravne stavbe
0,7
123
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,3
124
stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1,3
125
industrijske stavbe in skladišča
0,7
126
stavbe splošnega družbenega pomena
0,7
127
druge nestanovanjske stavbe
0,7
Gradbeni inženirski objekti:
CC-SI
opis
Fn
21122
samostojna parkirišča
0,7
24203
objekti za ravnanje z odpadki
1
6. Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso navedene, je Fn enak 1. Za ostale vrste gradbenih inženirskih objektov, ki prejšnjem odstavku niso navedeni in za druge gradbene posege, je Fn enak 0,5.
10. člen 
(prispevna stopnja zavezanca) 
Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se določi naslednja prispevna stopnja zavezanca psz:
prispevna stopnja zavezanca
Psz
Cestno omrežje
1
Vodovodno omrežje
1
Kanalizacijsko omrežje
1
Vročevodno omrežje
0,50
Plinovodno omrežje
1
Zelene površine
0
Objekti in infrastruktura za ravnanje z odpadki
0
11. člen 
1. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
2. Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodnim omrežjem, če je iz mnenja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega mnenjedajalca razvidno, da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe vodovodno omrežje.
3. Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijskim omrežjem, če je iz mnenja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega mnenjedajalca razvidno, da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe kanalizacijsko omrežje.
4. Šteje se, da je parcela opremljena s plinovodnim omrežjem, če je iz mnenja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega mnenjedajalca razvidno, da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe plinovodno omrežje.
5. Šteje se, da je parcela opremljena z vročevodnim omrežjem, če je iz mnenja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega mnenjedajalca razvidno, da bo zanjo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe vročevodno omrežje.
6. Šteje se, da so vse parcele v obračunskem območju za ceste zavezane k plačilu komunalnega prispevka za ceste.
12. člen 
(odmera in izračun komunalnega prispevka) 
1. Komunalni prispevek odmeri zavezancu pristojni organ občinske uprave Občine Jesenice z odmerno odločbo, na zahtevo zavezanca, ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, v skladu z veljavnimi predpisi s področja odmere komunalnega prispevka in splošnimi predpisi, ki urejajo upravni postopek.
2. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
3. V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v dveh letih od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek. O možnosti obročnega odplačevanja in o konkretnem roku, v katerem mora biti plačan celotni komunalni prispevek, odloči župan na predlog zavezanca. V primeru obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz prejšnjega odstavka, ampak se le-ta določi v odločbi o odmeri komunalnega prispevka v skladu z opredeljeno dinamiko plačil.
III. PRETEKLA VLAGANJA 
13. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo) 
1. V primeru odstranitve obstoječega in gradnje novega objekta se upoštevajo pretekla vlaganja. V tem primeru se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo izračuna v skladu z veljavnimi predpisi s področja odmere komunalnega prispevka za spremembo namembnosti ali zmogljivosti objekta.
2. V primeru legalizacije objektov, zgrajenih brez predpisanih dovoljenj, se kot pretekla vlaganja v posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme upoštevajo morebitni že plačani prispevki, ki so po vsebini primerljivi s komunalnim prispevkom ter jih zavezanec uveljavlja in dokazuje s predložitvijo ustreznih listih oziroma dokazil o plačilu.
IV. OBČINSKE OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
14. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača:
– Za gradnjo neprofitnih stanovanj, katerih investitor je Občina Jesenice
– Za gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je država in občina in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
Drugih občinskih oprostitev komunalnega prispevka ni.
V. NAMENSKA SREDSTVA 
15. člen 
(namenska poraba sredstev, zbranih s komunalnim prispevkom) 
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 24/14, 26/15 in 6/18).
17. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, veljavnih pred uveljavitvijo odloka.
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Odlok se objavi tudi na spletni strani občine. Hramba in vpogled v odlok v analogni in digitalni obliki se zagotavljata na sedežu občine.
Št. 3500-1/2020
Jesenice, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti