Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2372. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod, stran 5616.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod 
1. člen 
V Odloku o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 39/92, 65/99, 37/03, 11/06 in 47/11) se v 2. členu v četrtem odstavku besedilo »Kongresni trg 1« nadomesti z besedilom »Privoz 11«.
2. člen 
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev,
J 58.130 Izdajanje časopisov,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 Drugo založništvo,
J 58.290 Drugo izdajanje programja,
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 62.010 Računalniško programiranje,
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
J 63.990 Drugo informiranje,
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
P 85.421 Višješolsko izobraževanje,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R 91.011 Dejavnost knjižnic,
R 91.012 Dejavnost arhivov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Inštitut mora statut in druge interne akte uskladiti v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-15/2020
Ljubljana, dne 30. septembra 2020
EVA 2020-3330-0033
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost