Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2020 z dne 28. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2020 z dne 28. 9. 2020

Kazalo

2325. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, stran 5263.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20) in v zvezi s tretjim odstavkom 12. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS, št. 64/04, 1/16 in 56/19) se za 19. členom dodata nova poglavje VII.a in 19.a člen, ki se glasita:
»VII.A IZJEMA V ČASU NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 
19.a člen 
Ne glede na 4. in 14. člen tega pravilnika lahko z namenom preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 do 31. decembra 2021 neposredno pri pacientu izvajajo teste na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in teste na prisotnost protiteles virusa SARS-CoV-2 naslednji javni zdravstveni zavodi, ki imajo dovoljenje za področje medicinske biokemije iz 4. člena tega pravilnika:
– Univerzitetni klinični center Ljubljana,
– Univerzitetni klinični center Maribor,
– Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik,
– javni zdravstveni zavodi, ki jih s sklepom določi minister, pristojen za zdravje, za odvzem brisov pri pacientih, pri katerih je potrjen sum na okužbo z virusom SARS-CoV-2.
Javni zdravstveni zavodi iz prejšnjega odstavka lahko uporabljajo le teste, ki jih predhodno odobri strokovna skupina infektologov in mikrobiologov, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravje.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-110/2020
Ljubljana, dne 25. septembra 2020
EVA 2020-2711-0082
Tomaž Gantar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost