Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020

Kazalo

2152. Odlok o nadomestilu plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19, stran 4839.

  
Na podlagi tretjega odstavka 73. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o nadomestilu plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok podrobneje določa vlagatelje, upravičence, pogoje ter način in postopek dodelitve nadomestila plačila priveza v ribiških pristaniščih za leto 2020 zaradi epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
(2) Nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Tretja sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 218 z dne 2. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj obrazca »Vloga za nadomestilo plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19« iz Priloge 1, ki je sestavni del tega odloka, (v nadaljnjem besedilu: vloga) je na dan oddaje vloge imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov po zakonu, ki ureja morsko ribištvo.
(2) Upravičenec do nadomestila je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev nadomestila.
3. člen 
(pogoji za izplačilo nadomestila) 
(1) Za izplačilo nadomestila morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. plovilo, ki je predmet vloge, je na dan oddaje vloge vpisano v evidenco ribiških plovil;
2. za plovilo iz prejšnje točke je na dan oddaje vloge izdano veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov;
3. vlagatelj je na dan oddaje vloge na dovoljenju za gospodarski ribolov naveden kot lastnik oziroma uporabnik plovila iz 1. točke tega odstavka;
4. plovilo iz 1. točke tega odstavka ima privez v ribiškem pristanišču na območju Republike Slovenije;
5. vlagatelju je upravljavec ribiškega pristanišča za plovilo iz 1. točke tega odstavka izstavil račun za plačilo pristojbine za uporabo priveza v ribiškem pristanišču;
6. račun iz prejšnje točke je bil plačan;
7. vlagatelj na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
8. kadar vlagatelj poleg dejavnosti ribištva in akvakulture opravlja še druge gospodarske dejavnosti, za katere veljajo različni najvišji skupni zneski državne pomoči v skladu s točkama 22(a) in 23(a) Začasnega okvira, je upravičen do nadomestila, če z ločitvijo dejavnosti in stroškov ali na drug ustrezen način zagotovi, da se za vsako od dejavnosti spoštuje zgornja meja državne pomoči iz Začasnega okvira.
(2) Nadomestilo se ne dodeli vlagatelju, ki je bil 31. decembra 2019 podjetje v težavah, kot je opredeljeno v 5. točki 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 369 z dne 24. 12. 2014, str. 37; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1388/2014/EU), kar Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov.
4. člen 
(finančne določbe) 
(1) Nadomestilo se dodeli upravičencu v obliki nepovratnih finančnih sredstev.
(2) Upravičenec lahko za isto ribiško plovilo pridobi nadomestilo le enkrat.
(3) Upravičenec nadomestila ne sme uporabiti za dejavnosti iz točk (b), (d), (e), (f), (g), (i), (j) in (k) prvega odstavka 1. člena Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU).
5. člen 
(izračun višine nadomestila) 
(1) Nadomestilo znaša 40% zneska, ki ga je upravičenec na podlagi izstavljenega računa za plačilo priveza v ribiškem pristanišču za leto 2020 plačal upravljavcu ribiškega pristanišča za plovilo iz 1. točke prvega odstavka 3. člena tega odloka.
(2) Če so bila upravičencu za plačilo priveza v ribiškem pristanišču za leto 2020 za plovilo iz 1. točke prvega odstavka 3. člena tega odloka odobrena oziroma izplačana javna sredstva lokalne skupnosti, Republike Slovenije ali Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: javna sredstva), se nadomestilo izračuna v skladu s prejšnjim odstavkom. Če izračunano nadomestilo in odobrena oziroma izplačana druga javna sredstva presegajo znesek za plačilo pristojbine za uporabo privezov v ribiškem pristanišču za leto 2020, se znesek nadomestila zniža na vrednost, da vsota nadomestila in odobrenih oziroma izplačanih drugih javnih sredstev ne presega zneska za plačilo pristojbine za uporabo privezov v ribiškem pristanišču za leto 2020 za plovilo, za katero se uveljavlja nadomestilo.
II. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
6. člen 
(vloga za izplačilo nadomestila) 
(1) Vlagatelji vložijo vlogo za dodelitev nadomestila na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p. p. 189, 1001 Ljubljana (s pripisom: nadomestilo plačila priveza), in sicer do 15. oktobra 2020.
(2) Vlagatelji v postopku predložijo agenciji:
1. izpolnjeno in podpisano vlogo iz Priloge 1 tega odloka, ki je objavljena tudi na spletni strani agencije;
2. podpisane izjave, ki so kot Priloga 2 sestavni del tega odloka, objavljene pa so tudi na spletni strani agencije:
– izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev,
– izjava vlagatelja glede vložitve vloge na lokalno skupnost ali drug javni organ za isti namen,
– izjava vlagatelja, da ni podjetje v težavah;
3. račun upravljavca pristanišča za plačilo pristojbine za uporabo priveza v ribiškem pristanišču za plovilo, za katero vlagatelj uveljavlja nadomestilo;
4. dokazilo o plačilu računa iz prejšnje točke.
7. člen 
(odločba o pravici do sredstev) 
V izreku odločbe o pravici do sredstev se navede, da gre za državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom.
8. člen 
(obdobje izvajanja ukrepa) 
V skladu s točko 22(d) Začasnega okvira se pomoč iz tega odloka lahko odobri najpozneje 31. decembra 2020.
9. člen 
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči) 
(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira ne sme presegati 120.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v dejavnosti ribištva in akvakulture. Nadomestilo se ustrezno zniža, če bi bila z odobrenim finančnim nadomestilom presežena omejitev iz tega odstavka.
(2) Nadomestilo se lahko združuje z drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom ali v skladu z Uredbo 1388/2014/EU in s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo 717/2014/EU ob spoštovanju določb teh uredb.
10. člen 
(preveritev pred odobritvijo in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo nadomestila preveri višino že dodeljene državne pomoči za posameznega upravičenca v evidenci državne pomoči za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za ribištvo, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za dodeljene pomoči v gospodarskem sektorju pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Agencija v petnajstih dneh po izplačilu nadomestila posameznemu upravičencu poroča ministrstvu o dodeljenih nadomestilih na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
11. člen 
(spremljanje in poročanje) 
Ministrstvo, pristojno za finance, objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku v skladu s 34. točko Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov- pomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve nadomestila.
12. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija vodi in hrani v skladu s 37. točko Začasnega okvira natančne evidence z informacijami in dokazili o posameznih dodeljenih nadomestilih še deset let od dneva odobritve zadnjega nadomestila.
III. KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-35/2020
Ljubljana, dne 20. avgusta 2020
EVA 2020-2330-0078
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost