Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020

Kazalo

2150. Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži, stran 4838.

  
Na podlagi prvega odstavka 36. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
S to uredbo se določajo metodologija ocenjevanja potreb, pogoji in postopek dodelitve javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih, ki v skladu s 50., 51., 52. in 54. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) izvajajo socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).
2. člen 
(namen porabe javnih sredstev) 
Javna sredstva se zagotavljajo za financiranje dodatnih kadrov zaradi priprave na COVID-19 oziroma posledic nastanka okužbe COVID-19, in sicer za:
– izvajanje osnovne in socialne oskrbe za kadre, ki to delo opravljajo po pogodbi o zaposlitvi;
– kritje stroškov razlike do plač udeležencem programa javnih del, določenih v 52. členu Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 – odl. US);
– plačilo po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela po predpisih, ki urejajo trg dela, in
– začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.
3. člen 
(metodologija ocenjevanja potreb po dodatnem kadru v domovih za starejše) 
(1) Za način izračuna višine javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov v domovih za starejše se upoštevata število uporabnikov po vrsti oskrbe na dan 31. december 2019 in znesek osnovne plače za delovno mesto, ki je uvrščeno v 39. plačni razred iz plačne lestvice, veljavne na dan uveljavitve te uredbe, za obdobje dveh let (v nadaljnjem besedilu: izhodiščna višina).
(2) Pri določitvi višine javnih sredstev iz prejšnjega odstavka se upošteva:
– za vrsto oskrbe I največ 1,18% izhodiščne višine (553,59 eura);
– za vrsto oskrbe II največ 1,18% izhodiščne višine (553,59 eura);
– za vrsto oskrbe III največ 2,61% izhodiščne višine (1.224,47 eura);
– za vrsto oskrbe IV največ 4,34% izhodiščne višine (2.036,10 eura).
(3) Za izračun višine javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov za upravičence iz točke C) 8. člena Pravilnika o standardih in normativih s socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19), to je odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami, motnjami v gibanju in z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja, se uporabi metodologija iz 4. člena te uredbe.
4. člen 
(metodologija ocenjevanja potreb po dodatnem kadru v posebnih socialnovarstvenih zavodih za odrasle, varstveno-delovnih centrih in socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje) 
(1) Za način izračuna višine javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov v posebnih socialnovarstvenih zavodih za odrasle, varstveno-delovnih centrih in socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje se upoštevata skupno število uporabnikov na 31. december 2019 in izhodiščna višina.
(2) Pri določitvi višine javnih sredstev iz prejšnjega odstavka se na vsakega uporabnika prizna 1,67% izhodiščne višine (783,48 eura).
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(izplačilo javnih sredstev) 
(1) Minister, pristojen za delo, (v nadaljnjem besedilu: minister) določi obseg javnih sredstev iz 3. in 4. člena te uredbe za obdobje dveh let v enem mesecu od uveljavitve te uredbe.
(2) Izvajalci na podlagi določitve ministra iz prejšnjega odstavka skupaj z dokazili vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev pri ministrstvu, pristojnem za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, najpozneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
(3) Javna sredstva iz proračuna Republike Slovenije se na podlagi popolnega zahtevka iz prejšnjega odstavka izplačajo izvajalcu najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek posredovan.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-7/2020
Ljubljana, dne 20. avgusta 2020
EVA 2020-2611-0036
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost