Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2020 z dne 21. 8. 2020

Kazalo

2141. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, stran 4817.

  
Na podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 
1. člen
V Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10) se v 3. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dokončna odločba o podelitvi naziva strokovnemu delavcu je podlaga ravnatelju oziroma direktorju za določitev plače strokovnemu delavcu v skladu s pridobljenim nazivom.«.
2. člen 
V 6. členu se v drugem odstavku za besedo »mentor« doda besedilo »ali v naziv svetovalec v skladu z 9. členom tega pravilnika«.
V tretjem odstavku se za besedo »svetovalec« doda besedilo »v skladu z 10. členom tega pravilnika«.
3. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– je opravil dodatna strokovna dela in zbral najmanj 32 točk, od tega najmanj 10 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več točkami, in najmanj 6 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.«.
V drugem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– je opravil dodatna strokovna dela in zbral najmanj 26 točk, od tega najmanj 10 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več točkami, in najmanj 4 točke za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.«.
4. člen 
V 12. členu v prvem odstavku:
– se za napovednim stavkom doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– ima naziv mentor,«;
– dosedanja prva in druga alineja postaneta druga in tretja alineja;
– se dosedanja tretja alineja, ki postane četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 32 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.«.
V drugem odstavku:
– se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– ima naziv mentor,«;
– dosedanja prva in druga alineja postaneta druga in tretja alineja;
– se dosedanja tretja alineja, ki postane četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 26 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.«.
5. člen 
V 14. členu se v tretjem odstavku pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda besedilo »in sicer po uspešno zaključenem nadaljnjem izobraževanju ali usposabljanju ter opravljenem dodatnem strokovnem delu, v primeru dela na projektu pa, ko je projekt zaključen.«.
Peti odstavek se črta.
6. člen 
V 16. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju šteje tudi končan študijski program za pridobitev izobrazbe prve, druge ali tretje stopnje, končan študijski program, po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) ustreza izobrazbi prve, druge ali tretje stopnje, ali opravljen študijski program za izpopolnjevanje, ki ni pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je strokovni delavec ali ravnatelj razporejen.
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje iz prejšnjega odstavka se ovrednoti:
– s 4 točkami končan študijski program za pridobitev izobrazbe prve ali druge stopnje, končan študijski program, po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom ZViS-E ustreza izobrazbi prve ali druge stopnje oziroma opravljen študijski program za izpopolnjevanje,
– z 8 točkami končan študijski program za pridobitev izobrazbe tretje stopnje oziroma končan študijski program, po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom ZViS-E ustreza izobrazbi tretje stopnje.«.
Za spremenjenim tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Če nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju ni opredeljeno kot program profesionalnega usposabljanja v skladu s pravilnikom, ki ureja nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, se le-to ovrednoti v postopku napredovanja v naziv. Posamezni program, ki traja najmanj 8 ur, se ovrednoti:
– z 0,5 točke, če traja od 8 do 15 ur,
– z 1 točko, če traja nad 15 do 23 ur,
– z 1,5 točke, če traja nad 23 do 29 ur,
– z 2 točkama, če traja nad 29 do 46 ur,
– z 2,5 točke, če traja nad 46 do 63 ur,
– s 3 točkami, če traja nad 63 do 79 ur,
– s 3,5 točke, če traja nad 79 ur.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko ovrednoti tudi nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, ki je krajše od 8 ur, tako, da se trajanje takšnih programov sešteva, pri čemer mora skupno trajanje obsegati najmanj 8 ur. Obseg skupnega trajanja programov, krajših od 8 ur, se ovrednoti v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.«.
Dosedanji četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda »tretjim« nadomesti z besedilom »četrtim in petim«.
7. člen 
V 17. členu v prvem odstavku:
1. v razdelku a):
– se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»(1) enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke ali enoletno mentorstvo športni ekipi, zboru, komorni skupini, orkestru oziroma drugi podobni skupini, ki predstavlja vzgojno-izobraževalni zavod in je dobila priznanje na tekmovanju ali natečaju izven zavoda,
(2) trije praktični nastopi ob hospitaciji študentov ali dijakov,«,
– se 11. točka črta,
– dosedanje 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točka postanejo 11., 12., 13., 14., 15. in 16. točka.
2. v razdelku b) se:
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»(2) mentorstvo za vsake tri otroke, zbor ali drugo skupino, ki predstavlja vzgojno-izobraževalni zavod na javnem natečaju na državni ravni,«,
– 15. točka spremeni tako, da se glasi:
»(15) izvedba enega programa z aktivnim sodelovanjem otrok ali staršev (Šola za starše),«,
– 20. točka spremeni tako, da se glasi:
»(20) recenzija v postopku potrjevanja učnega gradiva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet,«,
– 21. točka spremeni tako, da se glasi:
»(21) lektoriranje učnega gradiva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet,«,
3. v razdelku c):
– se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»(1) mentorstvo ali korepetitorstvo za vsakega otroka ali skupino otrok, ki predstavlja vzgojno-izobraževalne zavode in je dobila priznanje na mednarodni ravni,
(2) priprava ali sodelovanje pri pripravi izobraževalnega programa oziroma drugega programa s področja vzgoje in izobraževanja ali učnega načrta oziroma kataloga znanj za posamezno programsko enoto za obravnavo na pristojnem strokovnem svetu, pri čemer se učni načrt oziroma katalog znanj za posamezno programsko enoto uveljavlja enkrat za vsako vzgojno-izobraževalno področje ne glede na število programov s področja vzgoje in izobraževanja, katerih del je uveljavljan učni načrt oziroma katalog znanj,«,
– se 4. točka črta,
– dosedanja 5. točka, ki postane 4. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) prva objava avtorskega strokovnega članka v tujem strokovnem časopisu ali tuji pedagoški reviji, pri čemer se kot strokovni članek upošteva predstavitev strokovne tematike, ki vsebuje naslov, uvod, jedro z obravnavo strokovnega vprašanja ali uporabo znanja v praksi ter zaključek (v nadaljnjem besedilu: strokovni članek),«
– dosedanja 6. točka, ki postane 5. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) prva objava samostojnega prevoda strokovne knjige, ki obsega najmanj 49 strani,«,
– dosedanja 7. točka, ki postane 6. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) članstvo v odboru za organizacijo mednarodne konference, kongresa, simpozija ali posveta z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur, z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav,«,
– dosedanja 8. točka postane 7. točka.
4. v razdelku č) se:
– 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) mentorstvo ali korepetitorstvo za vsakega otroka ali skupino otrok, ki predstavlja vzgojno-izobraževalne zavode in se uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji plaketo (zlato, srebrno, bronasto) na tekmovanju ali natečaju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav,
(2) samostojno predavanje, delavnica ali referat na mednarodnem kongresu ali konferenci z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur in z udeležbo najmanj tretjineaktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav; vrednoti se izvedba enega predavanja, delavnice ali referata na posameznem kongresu ali konferenci v trajanju najmanj 20 minut,
(3) uvrstitev strokovnega delavca na prva tri mesta oziroma osvojitev plakete (zlate, srebrne, bronaste) na tekmovanju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav v posamezni panogi oziroma zvrsti, z ustrezno utemeljitvijo strokovnega delavca o prispevku dosežka k vzgojno-izobraževalnemu procesu,«,
– 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»(6) najmanj enoletno delo v razvojno-raziskovalnem projektu, ne glede na dolžino trajanja projekta, v organizaciji ministrstva, pristojnega za šolstvo, univerzitetnega ali drugega visokošolskega zavoda, ki izobražuje kadre za področje šolstva, Pedagoškega inštituta, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra Republike Slovenije, Državnega izpitnega centra, Šole za ravnatelje, Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ali Slovenskega šolskega muzeja,«,
– za 6. točko doda nova 7. točka, ki se glasi:
»(7) prva objava avtorske raziskovalne naloge ali avtorstvo knjige, ki obsega najmanj 49 strani;«.
5. v razdelku d) se:
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»(2) avtorstvo učnega gradiva (razen učbenika), ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela,«.
6. v razdelku f) se:
– v 2. točki pika nadomesti z vejico,
– za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»(3) nagrada, ki je strokovnemu delavcu kot posamezniku podeljena na podlagi zakona, ki ureja nagrade Republike Slovenije na področju šolstva.«.
8. člen 
V 19. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju šteje tudi končan študijski program za pridobitev izobrazbe prve, druge ali tretje stopnje, končan študijski program, po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom ZViS-E ustreza izobrazbi prve, druge ali tretje stopnje, ali opravljen študijski program za izpopolnjevanje, ki ni pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je strokovni delavec ali ravnatelj razporejen.
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje iz prejšnjega odstavka se ovrednoti:
– s 4 točkami končan študijski program za pridobitev izobrazbe prve ali druge stopnje, končan študijski program, po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom ZViS-E ustreza izobrazbi prve ali druge stopnje oziroma opravljen študijski program za izpopolnjevanje,
– z 8 točkami končan študijski program za pridobitev izobrazbe tretje stopnje oziroma končan študijski program, po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom ZViS-E ustreza izobrazbi tretje stopnje.«.
Za spremenjenim tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Če nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju ni opredeljeno kot program profesionalnega usposabljanja v skladu s pravilnikom, ki ureja nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, se le-to ovrednoti v postopku napredovanja v naziv. Posamezni program, ki traja najmanj 8 ur, se ovrednoti:
– z 0,5 točke, če traja od 8 do 15 ur,
– z 1 točko, če traja nad 15 do 23 ur,
– z 1,5 točke, če traja nad 23 do 29 ur,
– z 2 točkama, če traja nad 29 do 46 ur,
– z 2,5 točke, če traja nad 46 do 63 ur,
– s 3 točkami, če traja nad 63 do 79 ur,
– s 3,5 točke, če traja nad 79 ur.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko ovrednoti tudi nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, ki je krajše od 8 ur, tako, da se trajanje takšnih programov sešteva, pri čemer mora skupno trajanje obsegati najmanj 8 ur. Obseg skupnega trajanja programov, krajših od 8 ur, se ovrednoti v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.«.
Dosedanji četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda »tretjim« nadomesti z besedilom »četrtim in petim«.
9. člen 
V 20. členu v prvem odstavku:
1. v razdelku a) se:
– 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»(1) enoletno mentorstvo za najmanj tri učence, dijake, študente ali udeležence izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: udeleženci izobraževanja) ali enoletno mentorstvo športni ekipi, zboru, komorni skupini, orkestru oziroma drugi podobni skupini, ki predstavlja vzgojno-izobraževalne zavode in je dobila priznanje na tekmovanju ali natečaju izven vzgojno- izobraževalnega zavoda,«,
– v 2. točki besedilo »učence ali druge udeležence izobraževanja in usposabljanja« nadomesti z besedilom »udeležence izobraževanja«,
– 3. in 4. točka spremenita tako, da se glasita:
»(3) trije praktični nastopi ob hospitaciji študentov,
(4) mentorstvo petim študentom za praktični nastop,«,
– v 5. točki se črta besedilo »oziroma dijaka«,
– 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»(8) izvedba petih delavnic z aktivnim sodelovanjem udeležencev izobraževanja ali staršev,«,
– v 19. točki besedilo »učencev ali drugih udeležencev izobraževanja in usposabljanja« nadomesti z besedilom »udeležencev izobraževanja«,
– v 21. točki besedilo »učenci ali drugimi udeleženci izobraževanja in usposabljanja« nadomesti z besedilom »udeleženci izobraževanja«,
– 23. točka spremeni tako, da se glasi:
»(23) organizacija enega strokovnega izobraževanja strokovnih delavcev izven zavoda v trajanju najmanj 6 ur,«,
– 25. točka spremeni tako, da se glasi:
»(25) enoletno strokovno delo ocenjevalca pri zunanjem preverjanju znanja,«,
– v 27. točki besedilo »učencem ali drugim udeležencem izobraževanja in usposabljanja« nadomesti z besedilom »udeležencem izobraževanja«,
– 29. točka spremeni tako, da se glasi:
»(29) izvedba prireditev in dejavnosti, ki jih za udeležence izobraževanja organizira šola v času počitnic strnjeno v trajanju najmanj pet dni;«.
2. v razdelku b):
– se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»(1) mentorstvo oziroma korepetitorstvo za vsake tri udeležence izobraževanja, športno ekipo, zbor, komorno skupino, orkester ali drugo skupino, ki predstavlja vzgojno-izobraževalne zavode in se na tekmovanju na državni ravni uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji plaketo (zlato, srebrno, bronasto),«,
– se v 5. točki besedilo »učencem ali drugim udeležencem izobraževanja in usposabljanja« nadomesti z besedilom »udeležencem izobraževanja«,
– se v 8. točki beseda »učence« nadomesti z besedilom »udeležence izobraževanja«,
– se v 10. točki besedilo »učenci ali drugi udeleženci izobraževanja in usposabljanja« nadomesti z besedilom »udeleženci izobraževanja«,
– se 11. točka črta,
– dosedanje 12., 13., 14., 15. in 16. točka postanejo 11., 12., 13., 14. in 15. točka,
– dosedanja 17. točka, ki postane 16. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»(16) organizacija enega tekmovanja na državni ravni med udeleženci izobraževanja,«,
– dosedanja 18. točka, ki postane 17. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»(17) izvedba enega javnega umetniškega nastopa strokovnega delavca izven zavoda v posameznem letu, z ustrezno utemeljitvijo strokovnega delavca o prispevku nastopa k vzgojno-izobraževalnemu procesu,«,
– dosedanji 19. in 20. točka postaneta 18. in 19. točka,
– dosedanja 21. točka, ki postane 20. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»(20) recenzija v postopku potrjevanja učnega gradiva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet,«,
– dosedanja 22. točka, ki postane 21. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»(21) lektoriranje učnega gradiva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet,«,
– dosedanje 23., 24., 25., 26., 27., 28, 29., 30., 31., 32., 33. in 34. točka postanejo 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28, 29., 30., 31., 32. in 33. točka.
3. v razdelku c) se:
– 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»(1) priprava ali sodelovanje pri pripravi izobraževalnega programa oziroma drugega programa s področja vzgoje in izobraževanja ali učnega načrta oziroma kataloga znanj za posamezno programsko enoto za obravnavo na pristojnem strokovnem svetu, pri čemer se učni načrt oziroma katalog znanj za posamezno programsko enoto uveljavlja enkrat za vsako vzgojno-izobraževalno področje ne glede na število programov s področja vzgoje in izobraževanja, katerih del je uveljavljan učni načrt oziroma katalog znanj,
(2) izvedba enega javnega umetniškega nastopa strokovnega delavca v organizaciji inštitucije na državnem nivoju v posameznem letu, z ustrezno utemeljitvijo strokovnega delavca o prispevku nastopa k vzgojno-izobraževalnemu procesu,«,
– 4. in 5. točka spremenita tako, da se glasita:
»(4) prva objava avtorske raziskovalne naloge ali avtorstvo strokovne knjige, ki obsega najmanj 49 strani,
(5) avtorstvo skladb na zgoščenki ali izdaja zgoščenke (solist, duo, trio, kvartet, kvintet),«,
– v 6. točki za vejico doda besedilo »ki obsega najmanj 49 strani,«,
– v 7. točki za besedo »ali« doda beseda »tuji«,
– 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»(8) najmanj enoletno delo v razvojno-raziskovalnem projektu, ne glede na dolžino trajanja projekta, v organizaciji ministrstva, pristojnega za šolstvo, univerzitetnega ali drugega visokošolskega zavoda, ki izobražuje kadre za področje šolstva, Pedagoškega inštituta, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra Republike Slovenije, Državnega izpitnega centra, Šole za ravnatelje, Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ali Slovenskega šolskega muzeja,«,
– 10., 11., 12. in 13. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»(10) organizacija enega tekmovanja na mednarodni ravni med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in udeleženci izobraževanja,
(11) članstvo v odboru za organizacijo mednarodne konference, kongresa, simpozija ali posveta z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur, z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav,
(12) koordinatorstvo projekta mednarodne učne mobilnosti posameznikov ali manjših partnerstev med vzgojno-izobraževalnimi zavodi v okviru programa Erasmus+,
(13) obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnih organih na mednarodni ravni na področju vzgoje in izobraževanja;«.
4. v razdelku č) se:
– 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) mentorstvo oziroma korepetitorstvo za vsako uvrstitev udeleženca izobraževanja, športne ekipe, zbora, komorne skupine, orkestra ali druge skupine, ki predstavlja vzgojno-izobraževalne zavode in se na tekmovanju na mednarodni ravni med predstavniki vzgojno-izobraževalnih zavodov najmanj petih držav uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji plaketo (zlato, srebrno, bronasto),
(2) samostojni referat na mednarodnem kongresu ali konferenci z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur, z udeležbo najmanj tretjineaktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav; vrednoti se izvedba enega referata na posameznem kongresu ali konferenci v trajanju najmanj 20 minut ter z objavo celotnega referata v zborniku kongresa ali konference s povzetkom v tujem jeziku,
(3) uvrstitev strokovnega delavca na prva tri mesta oziroma osvojitev plakete (zlate, srebrne, bronaste) na tekmovanju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav v posamezni panogi oziroma zvrsti, z ustrezno utemeljitvijo strokovnega delavca o prispevku dosežka k vzgojno-izobraževalnemu procesu,«.
5. v razdelku d) se:
– 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»(1) koordinatorstvo mednarodnega projekta strateškega sodelovanja s področja izobraževanja programa Erasmus+,«,
– 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»(3) avtorstvo učnega gradiva (razen učbenika), ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela;«.
6. v razdelku f) se:
– v 1. točki pika nadomesti z vejico,
– za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»(2) nagrada, ki je strokovnemu delavcu kot posamezniku podeljena na podlagi zakona, ki ureja nagrade Republike Slovenije na področju šolstva.«.
10. člen 
V 22. členu se za šesto alinejo dodata novi sedma in osma alineja, ki se glasita:
»– končan študijski program za pridobitev izobrazbe prve ali druge stopnje, končan študijski program, po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom ZViS-E ustreza izobrazbi prve ali druge stopnje ali opravljen študijski program za izpopolnjevanje s 4 točkami,
– končan študijski program za pridobitev izobrazbe tretje stopnje ali končan študijski program, po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom ZViS-E ustreza izobrazbi tretje stopnje z 8 točkami.«.
Dosedanje sedma, osma, deveta in deseta alineja se črtajo.
11. člen 
V 23. členu v prvem odstavku:
1. v razdelku a) se:
– 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»(8) enoletno strokovno delo ocenjevalca pri zunanjem preverjanju znanja,«.
2. v razdelku b):
– se v 2. točki besedilo »učenci ali drugi udeleženci izobraževanja in usposabljanja« nadomesti z besedilom »udeleženci izobraževanja«,
– se 3. točka črta,
– dosedanje 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 3., 4., 5. in 6. točka,
– dosedanji 8. in 9. točka, ki postaneta 7. in 8. točka, se spremenita tako, da se glasita:
»(7) recenzija v postopku potrjevanja učnega gradiva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, (8) lektoriranje učnega gradiva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet,«,
– dosedanje 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. točka postanejo 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. in 18. točka.
3. v razdelku č) se:
– 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»(1) samostojni referat na mednarodnem kongresu ali konferenci z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur, z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav; vrednoti se izvedba enega referata na posameznem kongresu ali konferenci v trajanju najmanj 20 minut ter z objavo celotnega referata v zborniku kongresa ali konference s povzetkom v tujem jeziku,
(2) uvrstitev zaposlenega na prva tri mesta ali osvojitev plakete (zlate, srebrne, bronaste) na tekmovanju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav v posamezni panogi oziroma zvrsti, z ustrezno utemeljitvijo zaposlenega o prispevku dosežka k opravljanju dela,«.
4. v razdelku d) se:
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»(2) avtorstvo učnega gradiva (razen učbenika), ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela;«.
5. v razdelku f) se:
– v 1. točki pika nadomesti z vejico,
– za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»(2) nagrada, ki je strokovnemu delavcu kot posamezniku podeljena na podlagi zakona, ki ureja nagrade Republike Slovenije na področju šolstva.«.
12. člen 
Priloga 1 in priloga 2 se nadomestita z novo prilogo 1 in prilogo 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen
Ne glede na spremenjeni 17., 20. in 23. člen pravilnika se predavanje, delavnica oziroma samostojni referat na mednarodnem kongresu, konferenci ali posvetu, izvedeni do 31. avgusta 2020, vrednotijo in točkujejo v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10).
14. člen 
Postopki napredovanja, začeti pred začetkom uporabe tega pravilnika, se zaključijo v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10).
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2020.
Št. 0070-15/2020
Ljubljana, dne 17. avgusta 2020
EVA 2020-3330-0013
Prof. dr. Simona Kustec Lipicer 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina