Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

2124. Poslovnik o delu skupščine Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica (čistopis), stran 4705.

  
Na podlagi 5. člena Statuta ZAVODA KABELSKE TELEVIZIJE NHM SEVNICA z dne 25. 3. 2010 in na podlagi Sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine z dne 10. 4. 2014 in z dne 2. 7. 2020 je Skupščina zavoda na predlog Sveta zavoda na 24. redni seji skupščine dne 2. 7. 2020 sprejela čistopis Poslovnika o delu skupščine, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
P O S L O V N I K 
o delu skupščine Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica (čistopis) 
1. člen
Ta poslovnik v skladu s pogodbo o ustanovitvi zavoda in v skladu s predpisi države Slovenije ureja način in organizacijo dela skupščine.
2. člen
Skupščino sestavljajo vsi ustanovitelji zavoda, in sicer tako prvih enajst ustanoviteljev kot tudi vsi kasneje pridruženi člani zavoda, ki imajo status ustanovitelja. Skupščino vodi Predsednik skupščine, ki ga izvolijo člani skupščine na seji z javnim (tajnim) glasovanjem za dobo štirih let.
Redna skupščina zavoda se skliče vsake štiri leta, v vmesnem obdobju pa po potrebi izredna skupščina na predlog najmanj treh ustanoviteljev zavoda, ali na predlog sveta zavoda, ali na predlog strokovnega sveta zavoda.
3. člen
Skupščina ima naslednje pristojnosti:
– voli predsednika skupščine,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– voli člane sveta zavoda iz vrst ustanoviteljev in uporabnikov,
– nadzoruje delo sveta zavoda,
– sprejema statut zavoda
in
– odloča o vseh drugih zadevah, o katerih ne odločata svet zavoda in vodja zavoda.
4. člen
Predsednik skupščine sklicuje seje skupščine in sicer s pisnimi vabili ali pa preko Obvestila na kabelski televiziji najmanj 8 dni pred sejo, razen v nujnih primerih, ko je lahko rok sklica tudi krajši.
5. člen 
Predsednik skupščine ima še naslednje pristojnosti:
– vodi seje skupščine,
– podpisuje zapisnike skupščine,
– pripravlja gradivo za seje skupščine
in
– opravlja še druge naloge po sklepih skupščine.
6. člen 
Skupščina praviloma veljavno odloča, če je na njej prisotnih najmanj 1 % vseh članov, oziroma, veljavno odloča, če je po 15 minutah od začetka sklica prisotnih manj kot 1 % vseh članov.
Predpogoji za takšno odločanje pa so:
– da so bili za sklic skupščine vabljeni, oziroma obveščeni vsi člani, najmanj 8 dni prej
in
– če ni ob napovedani uri sklica skupščine prisotna navadna večina (1 %) članov, po 15 minutah skupščina nadaljuje delo ne glede na število prisotnih članov.
Skupščina odloča z navadno večino prisotnih članov na seji skupščine.
7. člen 
O seji skupščine se piše zapisnik, ki ga lahko piše bodisi eden izmed članov skupščine ali pa kakšna druga oseba. Zapisnik overita dva izmed članov skupščine, ki jih izvoli skupščina na predlog predsednika skupščine pred pričetkom obravnave dnevnega reda z javnim glasovanjem. Zapisnik skupščine se potrdi na naslednji seji. V kolikor člani skupščine ne potrdijo zapisnika seje skupščine, se sporna vsebina zapisnika ponovno obravnava na seji kot posebna točka dnevnega reda.
Zapisniki sej skupščine se hranijo v arhivu zavoda najmanj 5 let.
8. člen 
Skupščina praviloma odloča z javnim glasovanjem. Skupščina lahko odloča s tajnim glasovanjem, če se za določeno odločitev člani skupščine odločijo, da jo bodo sprejeli s tajnim glasovanjem.
9. člen
Skupščina voli člane sveta zavoda. Volitve so praviloma tajne (javne). Volitve vodi tričlanska Volilna komisija. Volilna komisija izmed svojih članov sama izbere predsednika.
10. člen
Kandidacijski postopek za člane sveta zavoda je javen in se ga opravi na seji skupščine, ki je pred volilno skupščino.
11. člen 
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so prejeli največ glasov od prisotnih članov skupščine.
Sevnica, dne 2. julija 2020
Predsednik skupščine 
Zavoda KATV NHM Sevnica 
Drago Jazbec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti