Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

2122. Sklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta, stran 4703.

  
V skladu s 35. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ) in na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 11. redni seji dne 13. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o ustanovitvi Varnostnega sosveta 
1. člen 
S tem sklepom se na območju Občine Litija ustanovi Varnostni sosvet, kot skupni projekt partnerskega sodelovanja med Občino Litija in Policijsko postajo Litija na področju zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja.
2. člen 
Varnostni sosvet je posvetovalno telo, ki ga sestavljajo stalni in nestalni člani, ki so pri svojem delovanju enakopravni. Članstvo v Varnostnem sosvetu je častno.
Kot stalni člani Varnostni sosvet sestavljajo:
– župan Občine Litija,
– komandir Policijske postaje Litija,
– poklicni podžupan Občine Litija,
– predstavnik Občinskega sveta Občine Litija,
– predstavnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine,
– vodja Skupne občinske uprave in
– poveljnik Štaba Civilne zaščite.
Mandatna doba stalnih članov Varnostnega sosveta je vezana na mandatno dobo Občinskega sveta Občine Litija.
Nestalni člani se na predlog predsednika Varnostnega sosveta k delu sosveta pritegnejo glede na vsebino obravnavane problematike.
Člani Varnostnega sosveta aktivno sodelujejo pri delu posvetovalnega telesa, dajejo pobude in predloge za reševanje varnostnih problemov, izvajajo naloge, ki so jih prostovoljno sprejeli, delujejo v korist splošne varnosti in ne zlorabljajo članstva v svojo lastno korist ali korist organa, organizacije ali institucije, ki jo zastopajo.
3. člen 
Varnostnemu sosvetu predseduje župan Občine Litija.
4. člen 
Varnostni sosvet deluje z namenom:
1. obravnave in analize varnostnih razmer s področja kriminalitete, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, zaščite, reševanja in druge varnostne problematike,
2. izvajanja preventivnih aktivnosti s področja zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter
3. priprave predlogov ukrepov za odpravo varnostnih problemov in za zagotavljanje varnejšega življenjskega in bivalnega okolja.
Delovanje sosveta je javno.
5. člen 
Varnostni sosvet na svoji prvi seji sprejme svoj poslovnik, v katerem se podrobneje določijo njegove naloge in način delovanja in na podlagi katerega pripravi letni program dela in letno poročilo ter javnost vsaj enkrat letno seznani s svojim delom.
6. člen 
Varnostni sosvet se sestaja po potrebi, na pobudo vsaj dveh stalnih članov, vendar najmanj dvakrat letno.
7. člen 
Administrativno delo za potrebe Varnostnega sosveta opravlja občinska uprava Občine Litija.
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2020-2
Litija, dne 13. julija 2020
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti