Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

2121. Dopolnitev Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper, stran 4702.

  
Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 59. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Nadzorni odbor Mestne občine Koper na 11. redni seji, dne 1. julija 2020 sprejel
D O P O L N I T E V   P O S L O V N I K A 
o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper 
1. člen 
V 33. členu Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 12/17 in 46/19) se na koncu besedila prvega odstavka doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nadzorovani organ mora v roku 90 dni od prejema dokončnega poročila poročati Nadzornemu odboru o izvedenih ukrepih v zvezi s priporočili in predlogi Nadzornega odbora oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ni upošteval.«
2. člen 
Ta dopolnitev poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-2/2014
Koper, dne 1. julija 2020
Predsednik Nadzornega odbora 
Mestne občine Koper 
Jadran Bajec 
In base all’ottavo comma dell’Articolo 32 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e l'articolo 59 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) il Comitato di Controllo del Comune città di Capodistria durante la sua XI seduta del giorno 1° luglio 2020 ha accolto
L ’ I N T E G R A Z I O N E A L   R E G O L A M E N T O 
sull’operato del Comitato di Controllo del Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
Nell’articolo 33 del Regolamento sull’operato del Comitato di Controllo del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale RS, n. 12/17 e 46/19) alla fine del testo del primo comma viene aggiunto il nuovo secondo comma che recita:
“Entro 90 giorni dall’avvenuta ricezione della relazione finale sul controllo effettuato, l’organo coinvolto nel controllo è tenuto a relazionare al Comitato di Controllo sui provvedimenti attuati in riferimento alle raccomandazioni e proposte del Comitato di Controllo ossia comunicare la motivazione della loro mancata attuazione.”
Articolo 2 
La presente Integrazione al Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 011-2/2014
Capodistria, 1° luglio 2020
Presidente del Comitato di Controllo 
Comune città di Capodistria 
Jadran Bajec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti