Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

2120. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje ŠT 02 Šmartno v Tuhinju, stran 4700.

  
Na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je župan Občine Kamnik dne 27. 7. 2020 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje ŠT 02 Šmartno v Tuhinju 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ŠT 02 Šmartno v Tuhinju (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(potrditev izhodišč za sprejem OPPN) 
(1) Občina Kamnik je skupaj z izdelovalcem pred sprejetjem odločitve o začetku priprave OPPN pripravila izhodišča za pripravo OPPN, v katerih je, ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkih iz prikaza stanja prostora, poročila o prostorskem razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov in poznavanju sedanjih ter oceni prihodnjih potreb v prostoru opredelila in utemeljila ključna izhodišča OPPN.
(2) V izhodiščih je določila namen in potrebo po pripravi OPPN, ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, obrazložila upoštevanje nadrejenih prostorskih aktov, obrazložila potrebne investicije v infrastrukturo, povzela projektno nalogo in določila okvirne roke, kar vse s tem sklepom potrjuje.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje, ki je predmet načrtovanja in prostorskih rešitev, se nahaja na severnem robu naselja Šmartno v Tuhinju in predstavlja zapolnitev pozidanih območij osrednjega naselja in dislocirane skupine objektov skrajno severo-vzhodno od naselja.
Območje obravnave obsega enoto urejanja prostora z oznako ŠT 02 Šmartno v Tuhinju in vključuje zemljišča naslednjih parcelnih številk, vse k.o. 1917 Šmartno v Tuhinju: 97/13, 99/2, 101/1, 101/3, 101/4, 101/5, 101/6, 102/1, 102/2, 103, del 1124/1, 1124/3, 1125, 1127/7.
V območje bodo po potrebi vključene tudi dodatne površine, ki so potrebne za nemoteno izvedbo in rabo načrtovane prostorske ureditve.
(2) Vsebina OPPN v skladu s 117. členom ZUreP-2 opredeli obseg, merila in pogoje za gradnjo v prostorsko planski enoti ŠT02 in s tem povezanih navezav na prometno omrežje in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. Na zemljiščih želi investitor omogočiti gradnjo 3 individualnih stanovanjskih objektov. Dostop do območja pozidave je po obstoječi občinski cesti iz južne strani. Za dostop do posameznih objektov se po južnem robu zemljišč za gradnjo predvidi izvedba skupne dostopne poti. Dostopi do objektov se predvidijo iz južne smeri. Ob predvidenih stanovanjskih objektih je predvidena izvedba garaž ali nadstrešnic za vozila. Del ureditvenega območja se nahaja v območju poplavne nevarnosti. Na tem območju se ne predvidi gradnja objektov, predvidena je ohranitev zelenih oziroma prometnih površin.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V IDZ za OPPN so bila oblikovana merila, pogoji in prostorske rešitve, na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih objektov in komunalne infrastrukture na obravnavano območje.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava in sprejem prostorskega izvedbenega akta se izvaja po določilih 119. člena ZUreP-2.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Faza
Rok izdelave
Nosilec
1
izdelava izhodišč za pripravo OPPN
maj 2020 
izdelovalec OPPN
2
sklep župana o začetku priprave OPPN
julij 2020
župan Občine Kamnik
3
pridobitev identifikacijske številke in odločitev glede izvedbe CPVO
avgust 2020
MOP, Občina Kamnik
4
izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic NUP
avgust 2020
izdelovalec OPPN
5
pridobivanje smernic NUP
september 2020
Občina Kamnik
6
analiza in obrazložitev smernic NUP
september 2020
izdelovalec OPPN
7
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev
oktober 2019
izdelovalec OPPN
8
obravnava OPPN na občinskem svetu (prvo branje), javna razgrnitev ter javna obravnava
oktober, 
november 2020
Občina Kamnik 
izdelovalec OPPN
9
priprava strokovnega dela stališč do pripomb iz JR in njihov sprejem
november 2020
izdelovalec OPPN, 
župan Občine Kamnik
10
izdelava predloga OPPN za pridobitev mnenj
november 2020
izdelovalec OPPN
11
pridobivanje in usklajevanje mnenj
december 2020 
januar 2021
Občina Kamnik 
izdelovalec OPPN
12
priprava predloga OPPN za sprejem na občinskem svetu
januar 2021
izdelovalec OPPN
13
sprejem OPPN na občinskem svetu (drugo branje)
februar 2021
Občina Kamnik
Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
Če bo za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
7. člen 
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
– Elektro Ljubljana d.d., PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za okolje, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 121., 111. in 114. členom ZUreP-2 podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v zakonsko določenem roku (30 dneh) od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne podajo smernic ali mnenj, se šteje, da smernic ali mnenj nimajo. V tem primeru mora pripravljavec prostorske ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi.
(5) Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov OPPN na okolje poda Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO. Za potrebe pridobitve mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje se v postopek vključi:
– Zavod RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za okolje, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
8. člen 
(vključevanje javnosti) 
(1) Javnosti se na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku, ki ni krajši od 30 dni.
(2) Med javno razgrnitvijo mora občina zagotoviti tudi javen dostop do razgrnjenih gradiv.
(3) Občina prouči pripombe in predloge javnosti k osnutku OPPN ter do njih zavzame stališče, ki ga javno objavi.
(4) Osnutek OPPN z okoljskim poročilom in stališča do pripomb in predlogov javnosti se do vzpostavitve elektronskega poslovanja objavijo na spletni strani pripravljavca in ne v prostorskem informacijskem sistemu. Stališče do pripomb in predlogov se ob tem objavi tudi na krajevno običajen način.
9. člen 
(obveznosti udeležencev pri urejanju prostora) 
Stroške izdelave OPPN, potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v primeru izvedbe postopka CPVO, nosi pobudnik. Postopek sprejemanja vodi občinska uprava Občine Kamnik.
10. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Kamnik. Sklep se, skupaj z izhodišči za pripravo OPPN, objavi tudi v prostorskem informacijskem sistemu Občine Kamnik.
(2) Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2019-5/1
Kamnik, dne 27. julija 2020
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti