Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2020 z dne 14. 8. 2020

Kazalo

2115. Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov, stran 4694.

  
Na podlagi osmega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje in postopke za priznanje organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev) za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/760 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot (UL L št. 185 z dne 12. 6. 2020 str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 511/2012 z dne 15. junija 2012 o uradnih obvestilih v zvezi z organizacijami proizvajalcev in medpanožnimi organizacijami ter pogodbenimi pogajanji in razmerji iz Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2012, str. 39), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2000 z dne 9. novembra 2015 o spremembi uredb (ES) št. 546/2003, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 952/2006, (ES) št. 826/2008, (ES) št. 1295/2008, (ES) št. 1296/2008, (EU) št. 1272/2009 in (EU) št. 738/2010 ter izvedbenih uredb (EU) št. 543/2011 in (EU) št. 511/2012 glede obveznosti uradnega obveščanja v okviru skupne ureditve kmetijskih trgov (UL L št. 292, z dne 10. 11. 2015, str. 4);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/232 z dne 15. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih vidikov sodelovanja proizvajalcev (UL L št. 44, z dne 19. 2. 2016, str. 1).
2. člen 
(izraz) 
Oddano mleko je tisto surovo mleko, ki ga proizvajalec mleka za namen predelave zagotovi prvemu kupcu mleka.
3. člen
(sektor, za katerega se prizna organizacija proizvajalcev) 
Organizacija proizvajalcev po tem pravilniku se prizna za sektor mleka in mlečnih proizvodov iz točke (p) drugega odstavka 1. člena Uredbe 1308/2013/EU.
4. člen 
(podrobnejši pogoji za priznanje organizacij proizvajalcev) 
(1) Za izvajanje 161. člena Uredbe 1308/2013/EU morajo proizvajalci iz prve alineje in pravne osebe iz druge alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu) za priznanje poleg pogojev iz 107. člena Zakona o kmetijstvu izpolnjevati tudi pogoj, da v skladu s točko (b) prvega odstavka 161. člena Uredbe 1308/2013/EU združuje najmanj 20 proizvajalcev, ki v posameznem koledarskem letu skupaj oddajo najmanj 2 000 ton mleka, pri čemer se za priznanje organizacije proizvajalcev preverja oddano mleko v organizacijo proizvajalcev vključenih proizvajalcev mleka v koledarskem letu pred vložitvijo vloge za priznanje organizacije proizvajalcev.
(2) Če je organizacija proizvajalcev v celoti ali deloma sestavljena iz članov, ki so pravne osebe in v katere so združeni proizvajalci mleka in mlečnih proizvodov, se izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja na podlagi števila proizvajalcev mleka in mlečnih proizvodov, združenih v posamično pravno osebo, in na podlagi skupne oddane količine mleka teh proizvajalcev.
5. člen 
(vloga) 
(1) Vloga za priznanje organizacije proizvajalcev se vloži pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in mora vsebovati podatke o firmi, sedežu ali naslovu, davčni številki, matični številki poslovnega subjekta, pravnoorganizacijski obliki in stikih (telefonsko številko in elektronski naslov) vlagatelja.
(2) Vlogi za priznanje organizacije proizvajalcev iz prejšnjega odstavka je treba priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o številu članov organizacije proizvajalcev s poimenskim seznamom članov organizacije proizvajalcev, ki mora vsebovati osebno ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali naziv proizvajalca, davčno ali matično številko poslovnega subjekta, naslov in KMG-MID kmetijskega gospodarstva;
– podpisane izjave proizvajalcev iz prve alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu in proizvajalcev, ki so združeni pri pravni osebi iz druge alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu, da soglašajo z vključitvijo v organizacijo proizvajalcev;
– navedbo vlagatelja, da si organizacija proizvajalcev prizadeva za en specifičen cilj iz točke (a) prvega odstavka 161. člena Uredbe 1308/2013/EU;
– statut organizacije proizvajalcev v skladu s točko (d) prvega odstavka 161. člena Uredbe 1308/2013/EU in
– dokazilo o oddanih količinah mleka proizvajalcev mleka, ki so člani organizacije proizvajalcev.
6. člen 
(del pravne osebe) 
Za izvajanje prvega odstavka 161. člena Uredbe 1308/2013/EU se šteje, da je organizacija proizvajalcev v skladu s prvim odstavkom 107. člena Zakona o kmetijstvu jasno organizacijsko opredeljen del pravne osebe, če:
− se v aktu o ustanovitvi pravne osebe ali v zadružnih pravilih razmejijo pristojnosti pri odločanju med pravno osebo in organizacijo proizvajalcev;
− se zagotovi ustrezno ločeno računovodstvo za del pravne osebe, ki je priznan kot organizacija proizvajalcev, in
− izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 161. člena Uredbe 1308/2013/EU.
7. člen 
(preverjanje izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev) 
(1) Ministrstvo izvaja upravni pregled izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev najmanj enkrat letno na podlagi poročanja v evidenco organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev, skupin proizvajalcev za skupno trženje in skupin proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti iz 152. člena Zakona o kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu: evidenca) in podatkov, ki se na podlagi 152. člena Zakona o kmetijstvu vodijo v evidenci ali se v evidenco prevzemajo.
(2) Inšpektorat, pristojen za kmetijstvo, za izvajanje točk (b) in (c) tretjega odstavka 161. člena Uredbe 1308/2013/EU v okviru svojih pooblastil enkrat letno opravlja nadzor na kraju samem glede izpolnjevanja pogojev za priznanje organizacije proizvajalcev in verodostojnost poročanih podatkov.
KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (Uradni list RS, št. 14/14 in 26/14 – ZKme-1B).
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-107/2019
Ljubljana, dne 4. avgusta 2020
EVA 2019-2330-0037
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti