Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2020 z dne 10. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2020 z dne 10. 8. 2020

Kazalo

2107. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica, stran 4686.

  
Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 13. redni seji dne 17. 6. 2020 sprejel
O D L O K 
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Ivančna Gorica.
2. člen 
(taksni zavezanec) 
Taksni zavezanec je vlagatelj pobude.
3. člen 
(višina takse) 
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša:
– za spremembe osnovne namenske rabe prostora v območja stavbnih zemljišč ali v območja drugih zemljišč za območja mineralnih surovin: 200 eur;
– za spremembe podrobnejše namenske rabe prostora in za spremembo in dopolnitev določil posebnih in podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev: 100 eur.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena se taksa ne plača:
– za spremembe osnovne namenske rabe iz območij stavbnih zemljišč v območja kmetijskih, gozdnih, vodnih ali drugih zemljišč (razen območij mineralnih surovin);
– za spremembe namenske rabe prostora, ki so potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih ali tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN;
– če gre za javni interes;
– če poda pobudo Občina Ivančna Gorica.
(3) V kolikor se pobuda za spremembo namenske rabe nanaša na več celih ali delov zemljiških parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
4. člen 
(plačilo takse) 
(1) Taksna obveznost nastane, ko je na vložišču Občine Ivančna Gorica vložena ali sprejeta pobuda za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica.
(2) V kolikor taksa ni plačana, se pobuda ne obravnava.
(3) Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišč s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2020-1
Ivančna Gorica, dne 17. junij 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost