Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2020 z dne 7. 8. 2020

Kazalo

2094. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi, stran 4673.

  
Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega, šestega in sedmega odstavka 20. člena, drugega odstavka 83. člena ter prvega odstavka 115. člena in za izvrševanje 104. in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi 
1. člen 
V Uredbi o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v skladu z:
– Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L št. 197 z dne 24. 7. 2012, str. 38), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 93), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/19/EU) in
– Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/290 z dne 19. februarja 2019 o vzpostavitvi formata za registracijo in poročanje v register za proizvajalce električne in elektronske opreme (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2019/290/EU).«.
V drugem odstavku se besedilo »spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2015/1127 z dne 10. julija 2015 o spremembi priloge II k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 184 z dne 11. 7. 2015, str. 13)« nadomesti z besedilom »popravljene s Popravkom (UL L št. 32 z dne 4. 2. 2019, str. 35)«.
2. člen 
V 2. členu se v drugem odstavku na koncu 10. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 11. točka, ki se glasi:
»11. elektronske nagrobne sveče.«.
3. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku v 2. in 3. točki ter v drugem odstavku beseda »zadnjih« nadomesti z besedo »predhodnih«.
4. člen 
V 17. členu se v četrtem odstavku črtata vejica in besedilo »izraženi v odstotkih,«.
5. člen 
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pravna ali fizična oseba, ki ustreza opredelitvi proizvajalca v skladu s točkami od a do c 19. točke prvega odstavka 3. člena te uredbe, vendar pa ima sedež v drugi državi članici EU in na ozemlju RS trži EEO, lahko za svojega pooblaščenega zastopnika določi pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika s sedežem v RS tako, da ga s pogodbo pooblasti za izpolnjevanje njegove obveznosti proizvajalca v skladu s to uredbo.«.
V tretjem odstavku se črtata vejica in besedilo »ki ima sedež v tretji državi,«.
Za petim odstavkom se doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če obveznosti proizvajalca za EEO, dano na trg v RS v skladu z drugim odstavkom tega člena, prevzame pooblaščeni zastopnik, te za proizvajalca iz 19. točke 3. člena te uredbe prenehajo v obsegu, v katerem jih je prevzel in izpolnil pooblaščeni zastopnik.«.
6. člen 
V 31. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se sprememba iz prejšnjega odstavka nanaša na pristop proizvajalca, ki prvič pristopi k skupnemu izpolnjevanju obveznosti proizvajalcev in predhodno ni bil vključen v skupni načrt, ali gre za spremembo firme ali sedeža oziroma imena ali naslova, lahko nosilec skupnega načrta začne izvajati spremenjeni skupni načrt takoj po sporočilu iz prvega odstavka tega člena, ministrstvo pa o spremembi odloči v 60 dneh in jo vpiše v evidenco iz prvega odstavka 30. člena te uredbe.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če se sprememba iz drugega odstavka nanaša na izstop proizvajalca iz skupnega načrta ali na prestop proizvajalca iz enega skupnega načrta v drugi skupni načrt v skladu s četrtim odstavkom 25. člena te uredbe, lahko nosilec skupnega načrta začne izvajati spremenjeni skupni načrt od 1. januarja naslednjega koledarskega leta dalje.«.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo peti do sedmi odstavek.
7. člen 
V 44. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se v skladu s Prilogo I Izvedbene uredbe 2019/290/EU vpisujejo naslednji podatki:
– ključni informacijski elementi, ki so označeni z oznako „M“,
– informacijski elementi, ki so označeni z oznako „F“,
– davčna številka,
– razred EEO,
– podrazred EEO,
– vrsta EEO in
– nosilec skupnega načrta, če je proizvajalec pristopil k skupnemu načrtu.
(3) Ministrstvo vpiše proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika v evidenco iz prvega odstavka tega člena na podlagi njegove prijave, ki mora vsebovati podatke iz prejšnjega odstavka ter zahtevane izjave v skladu s Prilogo I Izvedbene uredbe 2019/290/EU.«.
8. člen 
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen 
(poročanje o EEO, dani na trg, in o ravnanju z OEEO) 
(1) Ministrstvo sporoča podatke o količinah in razredih EEO, dane na trg v RS, in o ravnanju z OEEO za vsako koledarsko leto v skladu z Direktivo 2012/19/EU.
(2) Ministrstvo podatke iz prejšnjega odstavka sporoči elektronsko v osemnajstih mesecih po izteku leta, za katero se podatki zbirajo.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(prilagoditev evidence proizvajalcev) 
(1) Proizvajalci in pooblaščeni zastopniki, ki so na dan uveljavitve te uredbe vpisani v evidenco iz spremenjenega 44. člena uredbe, pošljejo ministrstvu manjkajoče podatke iz drugega odstavka spremenjenega 44. člena uredbe v 60 dneh po uveljavitvi te uredbe.
(2) Za proizvajalce in pooblaščene zastopnike, ki so na dan uveljavitve te uredbe vključeni v skupni načrt, podatke iz prejšnjega odstavka v roku iz prejšnjega odstavka ministrstvu pošlje nosilec skupnega načrta.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-26/2020
Ljubljana, dne 6. avgusta 2020
EVA 2020-2550-0005
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti