Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2020 z dne 27. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2020 z dne 27. 7. 2020

Kazalo

1979. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, stran 4379.

  
Na podlagi četrtega odstavka 51. člena in devetega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje 
1. člen 
V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. bistvena lastnost posega v okolje je lastnost posega v okolje, zaradi katere ima lahko poseg v okolje pomembne vplive na okolje oziroma se pomembni vplivi na okolje lahko pričakujejo; bistveno lastnost posega v okolje izraža zlasti njegova zmogljivost;
2. kumulativni poseg v okolje je poseg v okolje, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, ki so med seboj funkcionalno in ekonomsko povezani; posegi v okolje so funkcionalno povezani, če se meje posegov v okolje dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bližini, zlasti če so del iste industrijske, obrtne, trgovske, poslovne cone, logističnega centra ali drugega zaokroženega urbanističnega projekta ali če eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj oziroma podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, ali so posegi v okolje povezani s skupnimi tehnološkimi procesi; posegi v okolje so ekonomsko povezani, če je njihov nosilec ista oseba ali več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe;
3. poseg v okolje, za katerega je presoja vplivov obvezna, je poseg v okolje, ki ima lahko zaradi svojih bistvenih lastnosti pomembne vplive na okolje;
4. poseg v okolje, za katerega se izvede predhodni postopek, je poseg v okolje, za katerega se lahko pričakuje, da ima zaradi svojih bistvenih lastnosti pomembne vplive na okolje;
5. prag je številčno izražena mejna vrednost lastnosti vrste posega v okolje, izražena zlasti kot zmogljivost (npr. zmogljivost rabe naravnih virov, rabe surovin, zmogljivost proizvodnje, skladiščenja, obdelave, čiščenja, pretovora ali prepeljanih oseb), površina, dolžina, globina, višina, prostornina, masa, premer, pretok, moč, električna napetost;
6. sprememba posega v okolje je sprememba posega, ki je bil v skladu s predpisi dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in vpliva na bistvene lastnosti posega v okolje tako, da se njegovi vplivi na okolje pomembno povečajo oziroma se pomembno povečanje njegovih vplivov okolje zaradi spremembe lahko pričakuje.«.
2. člen 
V 2. členu se v drugem odstavku črtata vejica in besedilo »ki je v skladu s predpisi že dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in«, v prvi alineji se beseda »prag« nadomesti z besedilom »višino pragu ali večkratnik višine pragu«, v drugi alineji pa se besedilo »dosežen ali presežen prag« nadomesti z besedilom »dosežena ali presežena višina pragu ali večkratnik višine pragu«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
3. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(vrste posegov v okolje, za katere se izvede predhodni postopek) 
(1) Vrste posegov v okolje, za katere se izvede predhodni postopek, so navedene v prilogi 1 te uredbe in označene z oznako X v stolpcu z naslovom PP.
(2) Za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena, za katerega je bilo pred spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje, se izvede predhodni postopek, če gre za spremembo posega v okolje:
– ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek;
– s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.
(3) Za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka tega člena se izvede predhodni postopek, če gre za spremembo:
– ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek;
– s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.
(4) Predhodni postopek se izvede tudi za spremembo posega iz prvega odstavka prejšnjega člena ali prvega odstavka tega člena, za katerega v prilogi 1 te uredbe prag ni določen.
(5) Za spremembe posega v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena ali prvega odstavka tega člena se ne štejejo vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist, razen če so v prilogi 1 te uredbe določena kot poseg, za katerega je presoja vplivov na okolje obvezna, ali kot poseg, za katerega se izvede predhodni postopek.
(6) Predhodni postopek se izvede tudi za poseg v okolje iz priloge 1 te uredbe, označen z oznako * v stolpcu z naslovom Opis poglavja in vrste posega, če nosilec posega v okolje prilogam iz 7. člena te uredbe priloži tudi dokazila, da je tak poseg v okolje namenjen izključno ali večinoma razvijanju ali preskušanju novih metod ali izdelkov in ne bo trajal več kot dve leti.«.
4. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(obravnava kumulativnih posegov v okolje) 
(1) Predhodni postopek se izvede za poseg v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki sam po sebi ne dosega višine pragu, ki je za to vrsto posega določena v prilogi 1 te uredbe, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje tvori kumulativni poseg v okolje, ki višino tega pragu ali njen večkratnik prvič doseže ali preseže.
(2) Presoja vplivov na okolje se izvede za poseg v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki sam po sebi ne dosega višine pragu, ki je za to vrsto posega določen v prilogi 1 te uredbe, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje, za katere presoja vplivov na okolje še ni bila izvedena, tvori kumulativni poseg, ki ustreza posegu v okolje iz prvega odstavka 2. člena te uredbe.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za nameravano novogradnjo gradbeno inženirskih objektov gospodarske javne infrastrukture, navedenih v prilogi 1 te uredbe, razen posegov v okolje iz točke E.I.3 priloge 1 te uredbe, šteje, da ne tvori kumulativnega posega v okolje, če se nameravani poseg v okolje navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti.«.
5. člen 
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nosilec posega v okolje iz 3. člena te uredbe vloži na ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v fizični ali elektronski obliki zahtevo za začetek predhodnega postopka, ki vsebuje:
1. opis posega v okolje:
– opis značilnosti celotnega posega v okolje v času gradnje, izvajanja in obratovanja posega v okolje, vključno z deli za odstranitev obstoječih objektov, kadar so ti del posega v okolje,
– opredelitev bistvenih lastnosti posega v okolje, zlasti njegove zmogljivosti,
– podatke o lokaciji posega v okolje, zlasti podatke o stanju okolja na območjih, na katera bo poseg verjetno vplival;
2. če obstaja, opis funkcionalne povezanosti z že dovoljenimi posegi, posegi, ki se izvajajo, ali že izvedenimi posegi in podatke o ekonomski povezanosti nosilca posega v okolje z nosilci dovoljenih posegov, posegov, ki se izvajajo, ali že izvedenih posegov;
3. opis vseh pomembnih vplivov na okolje, ki se lahko pričakujejo v času gradnje, izvajanja in obratovanja posega v okolje, in sicer opis:
– rabe naravnih virov,
– vpliva na biotsko raznovrstnost in naravne vrednote,
– emisij,
– pričakovanih ostankov iz proizvodnje in nastalih odpadkov,
– sprememb dejanske rabe zemljišč,
– vplivov na kulturno dediščino.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.
6. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku za besedo »okolje« doda besedilo »ali spremembe posega v okolje«.
7. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
8. člen 
Priloga 3 se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(ustavitev postopkov) 
(1) Predhodni postopki za posege v okolje ali spremembe posegov v okolje, ki so se začeli na podlagi Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17), ki v skladu s spremenjenim 3. členom, novim 3.a členom ali novo prilogo 1 uredbe niso posegi v okolje, za katere se izvede predhodni postopek, se ustavijo.
(2) Postopki izdaje okoljevarstvenega soglasja za posege v okolje ali spremembe posegov v okolje, ki so se začeli na podlagi Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17), ki v skladu s spremenjenim 2. členom, novim 3.a členom ali novo prilogo 1 uredbe niso posegi v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, se ustavijo.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-22/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-2550-0030
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti