Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

1976. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, stran 4373.

  
Na podlagi 43. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) v zvezi s 165. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Uradni list RS, št. 77/02, 41/04 – ZVO-1 in 66/07) se v 8. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, ko zaradi višje sile koncesije ni mogoče izvajati, minimalna koncesijska dajatev lahko zniža sorazmerno glede na čas trajanja višje sile. Čas trajanja višje sile se ne všteva v dobo trajanja koncesije iz prejšnjega člena.«.
2. člen 
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlaganja v naravne vrednote lahko znašajo največ eno petino koncesijske dajatve, pri čemer lahko vlada odloči o višjem znesku vlaganj v naravne vrednote s potrditvijo poslovnega načrta koncesionarja iz prvega odstavka 9.a člena te uredbe.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
V letu 2020 se za višjo silo v skladu z novim drugim odstavkom 8. člena uredbe šteje razglasitev epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v trajanju od 12. marca 2020 do 31. maja 2020.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-27/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-2550-0054
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost