Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020

Kazalo

1952. Zakon o spremembah Zakona o sodiščih (ZS-M), stran 4263.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o sodiščih (ZS-M) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o sodiščih (ZS-M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. julija 2020.
Št. 003-02-6/2020-18
Ljubljana, dne 24. julija 2020
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O SODIŠČIH (ZS-M) 
1. člen
V Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT in 16/19 – ZNP-1) se 83. člen spremeni tako, da se glasi:
»83. člen 
Sodišča v času od 15. julija do 15. avgusta poslujejo v omejenem obsegu (poletno poslovanje).
V času poletnega poslovanja sodišča razpisujejo naroke in odločajo v nujnih zadevah. V teh zadevah procesni roki tečejo.
Nujne zadeve iz prejšnjega odstavka so:
1. preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora,
2. nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
3. nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini,
4. izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok,
5. postopki v zadevah zavarovanja,
6. spori za objavo popravka objavljene informacije,
7. popis zapustnikovega premoženja,
8. postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
9. druge zadeve, za katere tako določa zakon.
V času poletnega poslovanja lahko sodišča odločajo tudi v zadevah, ki niso nujne v skladu s prejšnjim odstavkom (nenujne zadeve). V teh zadevah procesni roki ne tečejo, sodišče pa lahko razpiše narok le, če s tem soglašajo vse stranke. Če je sodno pisanje v nenujni zadevi vročeno v času poletnega poslovanja, začne procesni rok teči prvi naslednji dan, ko se izteče poletno poslovanje, na kar sodišče opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži sodnemu pisanju.«.
2. člen 
83.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»83.a člen 
Ob naravnih in drugih hujših nesrečah, ob epidemijah ali podobnih izrednih dogodkih (v nadaljnjem besedilu: izredni dogodek), ki v večjem obsegu omejujejo redno izvajanje sodne oblasti, posamezna ali vsa sodišča poslujejo v skladu s prejšnjim členom, o čemer odloči predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z odredbo. Pred objavo v Uradnem listu Republike Slovenije predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z odredbo seznani ministra, pristojnega za pravosodje.
Z odredbo iz prejšnjega odstavka predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije določi:
– katera sodišča poslujejo v skladu s prejšnjim členom,
– druge posebne ukrepe, ki določajo način poslovanja sodišč, upoštevaje izredni dogodek, ne glede na določbe zakona, ki ureja sodniško službo, zakonov, ki urejajo sodne postopke, in Sodnega reda, da se v čim večjem obsegu zagotovi redno izvajanje sodne oblasti, in
– čas veljavnosti odredbe, upoštevaje okoliščine izrednega dogodka.
Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mora glede na okoliščine izrednega dogodka mesečno preverjati upravičenost ukrepov, določenih v odredbi iz prvega odstavka tega člena.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede na okoliščine izrednega dogodka z odredbo iz prvega odstavka tega člena določi tudi:
– da se vse ali nekatere zadeve iz 5. do 9. točke tretjega odstavka prejšnjega člena ne štejejo za nujne zadeve ali zanje določi obseg poslovanja,
– da sodišča v vseh ali nekaterih nenujnih zadevah poslujejo v neomejenem obsegu.
Če posamezno sodišče zaradi izrednega dogodka ne more poslovati, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z odredbo iz prvega odstavka tega člena določi drugo stvarno oziroma krajevno pristojno sodišče, ki je za ta čas pristojno za zadeve tega sodišča.
Če je zaradi izrednega dogodka onemogočeno poslovanje vseh sodišč in oteženo uveljavljanje pravic strank, roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije na predlog predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zadržanje teka rokov ne sme trajati več kot tri mesece.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Do uskladitve drugih predpisov, ki uporabljajo izraz sodne počitnice, z zakonom, pomeni izraz sodne počitnice poletno poslovanje v skladu z zakonom.
4. člen 
Ne glede na prvi odstavek 83. člena zakona in 67. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) sodišča v letu 2020 poslujejo v omejenem obsegu (poletno poslovanje) v času od 1. do 15. avgusta.
5. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/20-17/16
Ljubljana, dne 16. julija 2020
EPA 1277-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Jože Tanko 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti