Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020

Kazalo

1949. Uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, stran 4258.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) v zvezi z 51. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba ureja pravila za financiranje ukrepov za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/760 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot (UL L št. 185 z dne 12. 6. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 z dne 30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/592/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/600/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/601 z dne 30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 46; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2020/601/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izraz višja sila pomeni višjo silo ali izjemne okoliščine, kot jih določa 2. člen Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 ((UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/531 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 1).
3. člen 
(splošne določbe) 
(1) Za izvajanje te uredbe se uporabljajo podatki, ki se vodijo v registru pridelovalcev grozdja in vina v skladu z zakonom, ki ureja vino (v nadaljnjem besedilu: register), in registru kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Ne glede na predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, ni treba vložiti zbirne vloge za pridobitev sredstev po tej uredbi.
4. člen 
(financiranje ukrepov) 
(1) Ukrepi iz te uredbe se financirajo iz sredstev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, dodeljenih Republiki Sloveniji v skladu s prilogo VI Uredbe 1308/2013/EU. Sredstva za ukrepe po tej uredbi se dodelijo na podlagi te uredbe in se izplačajo do 15. oktobra 2020.
(2) Višina sredstev, ki je na voljo za posamezni ukrep iz te uredbe, je določena v podpornem programu, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, predloži Evropski komisiji v skladu z 2. členom Izvedbene uredbe 2020/600/EU.
II. KRIZNA DESTILACIJA VINA 
5. člen 
(upravičenci) 
(1) Podporo za krizno destilacijo vina v skladu s 3. členom Delegirane uredbe 2020/592/EU lahko uveljavlja pridelovalec vina, vpisan v register, ki je imel 13. marca 2020 v registru prijavljenih vsaj 30 000 litrov vina letnika 2019.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka, ki je v letu 2019 pridelal vino iz grozdja, odkupljenega od pridelovalcev grozdja, je upravičen do podpore za krizno destilacijo, če v letu 2020 odkupa grozdja bistveno ne zmanjša, razen zaradi višje sile.
(3) Za namen prejšnjega odstavka se šteje, da odkup ni bistveno zmanjšan, če upravičenec v letu 2020 odkupi grozdje v količini, ki ni manjša od 70 % odkupljene količine v letu 2019.
(4) Izpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka tega člena ugotavlja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) po roku za prijavo pridelka grozdja, pri čemer podatek o odkupu grozdja preverja iz registra ali na kraju samem.
6. člen 
(pogoji za pridobitev podpore) 
(1) Upravičenec iz prejšnjega člena lahko pridobi podporo, če:
– destilira ali odda v destilacijo najmanj 25 000 litrov vina in
– je vino za destilacijo pridelano iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji v letu 2018 ali 2019.
(2) Upravičenec lahko pridobi podporo za količino vina, ki ne presega 30 % količine prijavljenih zalog vina s slovenskim poreklom za leto 2019.
(3) Ne glede na določbo prve alineje prvega odstavka tega člena lahko upravičenec, ki je imel 13. marca 2020 v register prijavljenih manj kot 100 000 litrov vina letnika 2019, destilira ali odda v destilacijo najmanj 5 000 litrov vina.
7. člen 
(višina podpore) 
(1) Podpora za krizno destilacijo vina znaša 0,80 eura na liter vina za destilacijo.
(2) Če vsota odkupne cene vina s strani destilarne in podpore iz prejšnjega odstavka presega stroške pridelave vina za vinsko leto 2020/2021, pripravljene v okviru strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji, se podpora sorazmerno zniža.
8. člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Upravičenec do 5. avgusta 2020 pošlje zahtevek za dodelitev podpore za krizno destilacijo vina po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »krizna destilacija vina«, ga odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni naslov aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.
(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o pridelovalcu vina (osebno ime ali firma, naslov ali sedež in KMG-MID);
– podatke o vinu, destiliranem ali oddanem v destilacijo (šifra pridelka vina iz registra in količina vina).
(3) Sestavni del zahtevka iz prejšnjega odstavka so tudi naslednje priloge:
– dokazilo o oddaji vina destilarni (račun) ali dokazilo o destilaciji vina;
– izjava destilarne, da bo alkohol, proizveden z destilacijo tega vina, uporabljen izključno v industrijske namene, vključno z razkužili in farmacevtsko uporabo, ali za pridobivanje energije;
– izjava destilarne, da za to vino ni in ne bo uveljavljala pomoči za destilacijo vina iz sredstev Evropske unije ali katere koli države članice;
– soglasje upravičenca, da agencija od Finančne uprave Republike Slovenije pridobi podatke, ki jih potrebuje za vodenje upravnega postopka;
– za upravičence iz drugega odstavka 5. člena te uredbe tudi izjava upravičenca, da v letu 2020 ne bo bistveno zmanjšal odkupa grozdja.
(4) Če upravičenec ob oddaji zahtevka za dodelitev podpore še nima na voljo prilog iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka, jih predloži agenciji najpozneje do 14. septembra 2020.
(5) Za količino vina, ki do roka iz prejšnjega odstavka še ne bo destilirana, upravičenec vloži ločeni zahtevek za dodelitev podpore v obliki predplačila v skladu s 26. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 40), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2016/1150/EU).
(6) Upravičenec iz prejšnjega odstavka najpozneje do 14. septembra 2020 položi varščino v višini pričakovane podpore z veljavnostjo najmanj tri mesece po nameravani destilaciji, ki je pogoj za dodelitev podpore v obliki predplačila. Varščina se vrne upravičencu po destilaciji in predložitvi prilog iz prve in druge alineje tretjega odstavka tega člena. Del varščine, ki se nanaša na neizvedeni ukrep, agencija zaseže.
(7) O izpolnjevanju pogojev se odloči najpozneje do 5. oktobra 2020.
(8) Če agencija ob preveritvi iz četrtega odstavka 5. člena te uredbe ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje pogoja iz drugega odstavka 5. člena te uredbe, odloči o vračilu sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
9. člen 
(finančne določbe) 
(1) Za zahtevke upravičencev, ki so imeli 13. marca 2020 v register prijavljenih vsaj 100 000 litrov vina letnika 2019, se nameni 93 % razpoložljivih sredstev za ukrep krizna destilacija vina, za upravičence z manjšo količino prijavljenega vina pa preostalih 7 % razpoložljivih sredstev.
(2) Če sredstva, namenjena eni skupini upravičencev iz prejšnjega odstavka, niso porabljena, se lahko namenijo za izplačilo zahtevkov druge skupine upravičencev, če vsota zahtevkov za drugo skupino upravičencev presega razpoložljiva sredstva iz prejšnjega odstavka.
(3) Če vsota upravičenih zahtevkov iz prejšnjega člena presega razpoložljiva sredstva za ukrep krizna destilacija vina, se zahtevki odobrijo do porabe razpoložljivih sredstev v skladu z naslednjimi prednostnimi merili:
Prednostno merilo
Vrednost
I. Pridelava vina letnika 2019 iz grozdja, ki ga je upravičenec odkupil od pridelovalcev grozdja:
– odkupljena količina grozdja predstavlja več kot 70 % v register prijavljene količine grozdja letnika 2019,
10
– odkupljena količina grozdja predstavlja 50 do 70 % v register prijavljene količine grozdja letnika 2019,
8
– odkupljena količina grozdja predstavlja 30 do 49 % v register prijavljene količine grozdja letnika 2019,
5
– grozdja ni odkupil ali pa odkupljena količina grozdja predstavlja manj kot 30 % v register prijavljene količine grozdja letnika 2019;
0
II. Prijava pridelka vina letnika 2019 v registru:
– upravičenec ima prijavljenih več kot 1 milijon litrov vina,
10
– upravičenec ima prijavljenih 500 000 do 1 milijon litrov vina,
8
– upravičenec ima prijavljenih 200 000 do 499 000 litrov vina,
6
– upravičenec ima prijavljenih 100 000 do 199 000 litrov vina,
4
– upravičenec ima prijavljenih manj kot 100 000 litrov vina.
2
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka 6. člena te uredbe se upravičencu lahko dodeli podpora tudi za količino vina, ki presega 30 % količine prijave zalog vina s slovenskim poreklom za leto 2019, če je vsota upravičenih zahtevkov iz prejšnjega člena manjša od razpoložljivih sredstev za ukrep krizna destilacija vina. V tem primeru se višina podpore določi tako, da se višina preostalih razpoložljivih sredstev deli s količino vina iz zahtevkov, ki presega pogoj iz drugega odstavka 5. člena. Tako določena višina podpore ne sme presegati 0,80 eura na liter vina.
III. KRIZNO SKLADIŠČENJE VINA 
10. člen 
(upravičenci) 
Podporo za krizno skladiščenje vina v skladu s 4. členom Uredbe 592/2020/EU lahko uveljavlja pridelovalec vina, vpisan v register, ki je imel 13. marca 2020:
– v register prijavljenih vsaj 30 000 litrov vina letnika 2019 in
– za leto 2019 v register prijavljene zaloge vina v količini vsaj 50 % povprečnega v register prijavljenega pridelka vina pridelovalca zadnjih treh let.
11. člen 
(pogoji za pridobitev podpore) 
(1) Upravičenec iz prejšnjega člena lahko pridobi podporo za krizno skladiščenje vina letnika 2018 oziroma 2019, pridelanega iz grozdja, pridelanega v Republiki Sloveniji, za čas od šestih mesecev do enega leta za količino vina, ki ne presega 20 % količine prijavljenega pridelka vina za leto 2019.
(2) Vino, ki je predmet podpore za krizno skladiščenje, se mora skladiščiti najmanj v času od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021.
12. člen 
(višina podpore) 
(1) Podpora za krizno skladiščenje vina za eno leto znaša 10 eurov na hektoliter vina. Za krajši čas skladiščenja se višina podpore sorazmerno zniža.
(2) Podpora se dodeli v obliki predplačila pod pogoji iz 26. člena Izvedbene uredbe 2016/1150/EU.
13. člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Upravičenec do 5. avgusta 2020 pošlje zahtevek za dodelitev podpore za krizno skladiščenje vina po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »krizno skladiščenje vina«, ga odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni naslov aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.
(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o pridelovalcu vina (osebno ime ali podjetje, naslov ali sedež in KMG-MID);
– podatke o vinu, ki bo krizno skladiščeno (šifra pridelka vina iz registra in količina vina, ki se bo skladiščila);
– podatke o času kriznega skladiščenja vina;
– izjavo upravičenca, da za količino vina iz zahtevka ni uveljavljal podpore za krizno destilacijo vina;
– soglasje upravičenca, da agencija od Finančne uprave Republike Slovenije pridobi podatke, ki jih potrebuje za vodenje upravnega postopka.
(3) Agencija pred odločitvijo o zahtevkih pozove k pologu varščine upravičence, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev podpore. V pozivu določi znesek in rok za plačilo varščine, ki je pogoj za dodelitev podpore v obliki predplačila. Agencija dodeli podporo v skladu s 26. členom Izvedbene uredbe 2016/1150/EU, upravičenec pa položi varščino v višini podpore, z veljavnostjo najmanj tri mesece po izteku časa skladiščenja vina.
(4) O izpolnjevanju pogojev se odloči najpozneje do 10. septembra 2020.
(5) Varščina iz tretjega odstavka tega člena se vrne upravičencu po končanem skladiščenju vina in preveritvi podatkov o vinu v registru ali na kraju samem. Del varščine, ki se nanaša na neizvedeni ukrep, agencija zaseže.
14. člen 
(finančne določbe) 
Če vsota upravičenih zahtevkov iz prejšnjega člena presega razpoložljiva sredstva za ukrep krizno skladiščenje vina, se višina podpore iz 12. člena te uredbe sorazmerno zniža.
IV. SKUPNE DOLOČBE 
15. člen 
(upravičenci) 
Sredstva po tej uredbi lahko uveljavlja upravičenec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ni izključen iz prejemanja podpore po zakonu, ki ureja kmetijstvo;
– na dan oddaje zahtevka za dodelitev podpore ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;
– na dan oddaje zahtevka ima lahko neporavnane zapadle obvezne dajatve v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki ne presega 50 eurov;
– za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
16. člen 
(nadzor in dokumentacija) 
(1) Nadzor nad izvajanjem ukrepov iz te uredbe opravlja agencija v skladu z 29. do 35. členom Uredbe 1150/2016/EU. Nadzor lahko agencija opravi tudi na kraju samem.
(2) Upravičenci, ki pridobijo sredstva po tej uredbi, morajo dokumentacijo, ki je bila podlaga za izplačilo sredstev, hraniti še najmanj pet let od datuma izplačila podpore.
17. člen 
(predloge za vlaganje zahtevkov) 
Agencija na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavi predloge obrazcev, ki jih upravičenci lahko uporabijo za vlaganje zahtevkov za uveljavljanje podpor po tej uredbi.
18. člen 
(pridobitev sredstev) 
(1) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je podporo iz te uredbe pridobil nezakonito oziroma jo je uporabil nenamensko, da ni upošteval določb iz te uredbe oziroma je dal lažno izjavo oziroma lažna dokazila ali je ravnal v nasprotju z dano izjavo, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa nezakonito oziroma nenamensko pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva izplačila pomoči.
(2) O vračilu sredstev iz prejšnjega odstavka odloči agencija.
V. DOVOLJENJA ZA ZASADITEV VINSKE TRTE 
19. člen 
(podaljšanje roka za izkrčitev) 
Za izvajanje 2. člena Izvedbene uredbe 2020/601/EU nosilec kmetijskega gospodarstva vloži vlogo za podaljšanje roka za izkrčitev vinograda pri upravni enoti, ki je izdala dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte, najmanj 15 dni pred rokom za izkrčitev vinograda.
VI. KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(končna določba) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-32/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-2330-0093
 
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost