Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020

Kazalo

1948. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora, stran 4256.

  
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 18. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 6. julija 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora 
1. člen 
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora (Uradni list RS, št. 83/08, 78/10, 43/14 in 50/16) se v 5. členu za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Tretje spremembe in dopolnitve je izdelalo podjetje City studio d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta CS 1276-17 v marcu 2020.«.
2. člen 
V 9. členu v tretjem odstavku se za besedo »etažah« pred piko na koncu doda besedilo »in vzdolž Pražakove ulice«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku črta besedilo v oklepaju. V drugem stavku se za besedilom »P1« doda besedilo »in P2«.
3. člen 
V 10. členu se za tretjim odstavkom pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P2« doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Nad glavnim vhodom v novo stolpnico na zahodni strani objekta je dopustno izvesti nadstrešek.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
V tretjem odstavku pod naslovom »PROSTORSKE ENOTE C1, C2 in C3« se v prvem stavku za besedo »površin« postavi vejica in doda besedilo »dovozu gostom hotela«. V drugem stavku se za besedo »priključevanja« dodata besedi »naravnost ter«.
4. člen 
V 12. členu se v drugem odstavku pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P2« črta besedilo »bo določeno z natečajno rešitvijo, ki«, beseda »skladna« se nadomesti z besedo »skladno«.
5. člen 
V 13. členu se za odstavkom pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P2« dodata nova naslov in odstavek, ki se glasita:
»PROSTORSKA ENOTA C1
Pred križiščem s Slovensko cesto se v podaljšku Pražakove ulice v območju prehoda za pešce in kolesarje nivo ulice dvigne na nivo pločnika. Površine za pešce in kolesarje vzdolž Slovenske ceste se tlakujejo v obliki nadaljevanja nove ureditve Slovenske ceste.«.
Prvi in drugi odstavek pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA C3« se spremenita tako, da se glasita:
»Vozišče Pražakove ulice ter parkirišča se asfaltirajo. Površine za pešce bodo višinsko ločene od voznih površin z robnikom.
Pražakovo ulico se lahko tudi tlakuje, tako da s ploščadjo v prostorski enoti P2 tvori enotno površino.«.
6. člen 
V 14. členu v točki »1. Tlorisni gabariti« se za petim odstavkom pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P2« doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Tlorisne dimenzije nadstreška so: 8,1 m x 43,4 m.«.
V točki »2. Višinski gabariti« se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dopustna je gradnja kletnih etaž, kjer in v obsegu, kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Za drugim odstavkom pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P2« se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Nadstrešnica: min. višine 4,5 m.«.
Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo četrti do šesti odstavek.
7. člen 
V 20. členu se prvi odstavek pod točko »2. Varstvo vode in podzemne vode« spremeni tako, da se glasi:
»Območje OPPN se nahaja na podobmočju z milejšim vodovarstvenim režimom 3A. Pri načrtovanju je treba upoštevati omejitve in pogoje Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15).«.
8. člen 
V 21. členu se tretji odstavek pod točko »1. Splošno« črta.
Za odstavkom pod točko »3. Hidrantno omrežje« se dodata nova točka in odstavek, ki se glasita:
»4. Varnost zračnega prometa
Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je treba predhodno pridobiti ustrezno soglasje Javne agencije za civilno letalstvo RS k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je treba označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.«.
9. člen 
V 22. členu v točki »2. Motorni promet« pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA C3« se prvi do četrti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»Pražakovo ulico se podaljša do Slovenske ceste z voziščem širine min. 5,5 m in uredi priključek po sistemu priključevanja naravnost ter desno-desno. Križišče Pražakova ulica – Slovenska cesta se semaforizira.
Klančina do podzemnih etaž predvidene stolpnice bo urejena v objektu.
Pražakovo ulico je dopustno urediti tudi kot slepo, brez priključka na Slovensko cesto.
Obstoječi dovoz zahodno od objekta Pražakova ulica 3 in klančina do kletne etaže objekta Cigaletova ulica 15 se ohranita.«.
Za odstavkom pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA P1« se dodata nov naslov in odstavka, ki se glasijo:
»PROSTORSKA ENOTA P2
Dopustna je izvedba enosmernega dovoza za potrebe dostopa hotelskih gostov do recepcije in kratkotrajno ustavljanje. Dovoz s Pražakove ulice bo potekal vzdolž zahodne fasade objekta in se pred križiščem med Slovensko in Tivolsko cesto priključil na Slovensko cesto.
Območje kratkotrajnega parkiranja pred vhodom v hotel je treba fizično ločiti od površin za pešce in kolesarje (ozelenjena korita, dvignjeni prometni otok, ipd.).«.
V točki »3. Mirujoči promet« se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na nivoju terena se ukinejo vsa obstoječa parkirna mesta za motorni promet, razen parkirnih mest na južni strani Pražakove ulice, obstoječa pravokotna parkirna mesta pred Pošto Slovenije pa se nadomestijo z vzdolžnimi.«,
– v tabeli pod drugim odstavkom besedilo »1 PM/4 sedeže« v drugem stolpcu četrte vrstice nadomesti z besedilom »1 PM/10 sedežev«.
V točki »4. Kolesarski in peš promet« se odstavek pod naslovom »PROSTORSKA ENOTA C3« spremeni tako, da se glasi:
»Kolesarski promet se odvija na vozišču po skupni prometni površini, ki jo je treba označiti z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.«.
10. člen 
25. člen se črta.
11. člen 
V 26. členu se za odstavkom pod točko »2. Višinski gabariti« dodata nova točka in odstavek, ki se glasita:
»3. Zmogljivost območja
V tem odloku navedene BTP nad nivojem terena v PROSTORSKI ENOTI P2 se lahko povečajo za do 1.000 m2 za izvedbo nadstreška nad glavnim vhodom ter prostorov za naprave in instalacije v tehnični etaži.«.
Dosedanja 3. točka »Višinska regulacija terena« postane 4. točka.
Dosedanja 4. točka, ki postane 5. točka, in odstavek pod njo se spremenita tako, da se glasita:
»5. Prometne, komunalne in energetske ureditve
Razen za ureditev enosmernega dovoza za potrebe dostopa hotelskih gostov do recepcije in kratkotrajno ustavljanje, so dopustna odstopanja od poteka tras, dimenzij, ureditev objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske, telekomunikacijske infrastrukture in ureditev površin, od razmestitve, velikosti in oblike objektov zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki omogočajo ustrezno prometno funkcioniranje in dostopnost območja in ne poslabšujejo prostorskih, oblikovnih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda.«.
12. člen 
Grafični načrti z oznakami »4.1 Ureditvena situacija – pritličje«, »4.2 Ureditvena situacija – tipična etaža«, »4.5 Značilni prerezi« in »4.7 Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija« se nadomestijo z novimi grafičnimi načrti z enakimi naslovi in so sestavni deli tega odloka.
13. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-15/2017-48
Ljubljana, dne 6. julija 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković