Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2020 z dne 23. 7. 2020

Kazalo

1942. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 – rebalans II, stran 4251.

  
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 11. redni sej dne 2020 sprejel
O D L OK 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 – rebalans II 
SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2020 (Uradni list RS, št. 22/19, 44/19 in 12/20), se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov/OPIS
Leto 2020 (v EUR)
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.203.449
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.504.876
70 
DAVČNI PRIHODKI
3.001.986
700 Davki na dohodek in dobiček
2.602.461
703 Davki na premoženje
250.825
704 Domači davki na blago in storitve
148.600
706 Drugi davki
100
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
502.890
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
281.290
711 Takse in pristojbine
5.000
712 Globe in druge denarne kazni
28.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
26.500
714 Drugi nedavčni prihodki
161.500
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
205.700
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
200
721 Prihodki od prodaje zalog
500
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
205.000
73 
PREJETE DONACIJE 
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.500
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
490.374
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
490.374
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
4.058.114
40 
TEKOČI ODHODKI 
1.243.602
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
411.226
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost
62.060
402 Izdatki za blago in storitve
736.116
403 Plačila domačih obresti
4.200
409 Rezerve
30.000
41 
TEKOČI TRANSFERI 
1.371.635
410 Subvencije
78.643
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
884.350
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam 
104.770
413 Drugi tekoči domači transferi 
303.873
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.315.010
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.315.010
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
127.867
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
66.838
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
61.029
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.–II.) 
145.335
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
80.674
50 
ZADOLŽEVANJE
80.674
500 Domače zadolževanje
80.674
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
57.038
55 
ODPLAČILO DOLGA
57.038
550 Odplačila domačega dolga
57.038
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
168.971
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
23.636
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.) 
–145.335
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
–33.397
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-13/2020
Dolenjske Toplice, dne 15. julija 2020
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk